Uchwała nr 24/V/KKR/2020 z dnia 06.05.2020 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie protokołu kontroli w zakresie finansów i realizacji budżetu w 2019 roku Drukuj
poniedziałek, 11 maja 2020

Uchwała nr 24/V/KKR/2020

z dnia 06.05.2020 r.

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie protokołu kontroli w zakresie finansów i realizacji budżetu w 2019 roku

 

Na podstawie § 9 ust.1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się protokół kontroli w zakresie finansów i realizacji budżetu w 2019 roku wraz
z wnioskami i zaleceniami w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.