Uchwała nr 44/II/KKR/08 z dnia 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB Drukuj
środa, 21 maja 2008

Uchwała nr 44/II/KKR/08

z dnia 15.05.2008 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1
 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do VII Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

mgr inż. Bolesławowi Dąbrowskiemu                          OPL/IS/0912/01
(tytuł zawodowy,  imię i nazwisko,  nr członkowski)
 
 (działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)
Pan mgr inż. Bolesław Dąbrowski urodził się 23.01.1954 roku w Opolu. Studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach w zakresie zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwienia ścieków i odpadów ukończył 31 maja 1978 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska.
Od czerwca 1978 r. zawodowo związany z wykonawstwem budowlanym w zakresie budownictwa inżynieryjnego. Od marca 1983 r. posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej. W latach 1983-2006, w ramach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa  Budownictwa Komunalnego w Opolu przekształconego następnie w Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „WPBK” sp. z o.o. , nadzorował z poziomu stanowisk: kierownik robót, kierownik budowy, kierownik grupy robót, z-ca dyrektora ds. produkcji (16 lat) wykonawstwo wielu inwestycji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej na terenie województwa opolskiego, między innymi:
- budowa oczyszczalni ścieków w Turawie, Pawłowiczkach, Oleśnie, Lewinie Brzeskim,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Opolu i w Zawadzie k. Opola,
- budowa suw w Dobrzeniu Wielkim,
- magistrala wodociągowa relacji Grotowice – Opole,
- magistrale wodociągowe w Kędzierzynie – Koźlu i w Nysie,
- systemy kanalizacyjne w: Straduni, Walcach, Lędzinach, Tarnowie Opolskim, Kluczborku, Brzegu, Gogolinie, Choruli, Kolonowskiem, Grodkowie i inne.
Od 2006 r. do nadal, z ramienia firmy PHZ Bartimpex S.A. (lider konsorcjum firm), kieruje kontraktem: „budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach; Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Przywory, Kąty Opolskie, dzielnica Opola Grotowice, budowa kolektora K w Opolu i budowa stacji uzdatniania wody w Grotowicach”.
W 1996 r. wyróżniony brązową odznaką: „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”
Na I-szym Zjeździe Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w dniu 28 maja 2002 roku, mgr inż. Bolesław Dąbrowski został wybrany przez delegatów na okręgowy zjazd na  funkcję  Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB. W czasie pierwszej kadencji (2002-2006), wykazał się dużym zaangażowaniem w pracach organizacyjnych struktur statutowych organów izby. Obecnie drugą kadencję (2006-2010) pełni funkcję przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB.
 
§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz KKR     Przewodnicząca KKR 
  mgr inż. Urszula Kallik     mgr inż. Krystyna Korniak-Figa
Poprawiony: wtorek, 03 czerwca 2008