Uchwała Nr 12/05 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2004<br>z dnia 17 czerwca 2005 r. Drukuj
poniedziałek, 27 czerwca 2005

Uchwała Nr 12/05

 

IV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 17 czerwca 2005 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2004.

 

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,  z 2002 r. Nr 23, poz.221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240, poz. 2052,  z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2004.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 27 czerwca 2005