Uchwała Nr 21/05 - w sprawie zmian organizacyjnych w organizacji okręgowych izb na terenie województwa lubuskiego<br>z dnia 18 czerwca 2005 r. Drukuj
poniedziałek, 27 czerwca 2005

Uchwała Nr 21/05

 

IV Krajowego Zjazdu

 

z dnia 18 czerwca 2005 r.

 

w sprawie zmian organizacyjnych w organizacji okręgowych izb na terenie województwa lubuskiego.

 

W celu dostosowania organizacji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienia należytego wykonywania zadań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na terenie województwa lubuskiego, na podstawie art. 10 ust.2, art. 28 ust.1,  art.16 ust.2, art.33 pkt 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Krajowy Zjazd akceptuje wszystkie dotychczasowe działania Krajowej Rady zmierzające do powstania na terenie Województwa Lubuskiego jednej okręgowej izby inżynierów budownictwa i potwierdza kompetencję Krajowej Rady do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do osiągnięcia tego celu.

 

§ 2.

 

Krajowy Zjazd zobowiązuje Krajową Radę do:

 

1)      ustalenia podziału obszaru Województwa Lubuskiego na obwody wyborcze,

2)      wyznaczenia terminów i miejsc zebrań obwodowych,

3)      ustalenia  liczby delegatów na okręgowy zjazd,

4)      wyznaczenia terminu i miejsca okręgowego zjazdu,

5)      określenia zasad przekazania przez Rady Lubuskich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim majątku i wszelkich dokumentów okręgowej radzie nowopowstałej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

 

Krajowy Zjazd zobowiązuje Rady Lubuskich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim do:

 

1)      zarezerwowania w budżecie na rok 2005 środków finansowych na zorganizowanie zebrań obwodowych,

2)      zorganizowania zebrań obwodowych, o których mowa w § 2 pkt 2,

3)      uwzględnienia w projekcie budżetu na rok 2006 środków finansowych na zorganizowanie okręgowego zjazdu, o którym mowa w § 2 pkt 4,

4)      zwołania okręgowego zjazdu , o którym mowa w § 2 pkt 4,

5)      przekazania majątku i wszelkich dokumentów okręgowej radzie nowopowstałej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

6)      udzielenia Krajowej Radzie wszelkiej pomocy niezbędnej do realizacji niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

1. Zobowiązuje się Krajową Radę do wykonania niniejszej uchwały oraz do bieżącego nadzoru nad jej wykonaniem przez okręgowe rady lubuskich okręgowych izb inżynierów budownictwa.

2. W razie stwierdzenia nie terminowego lub niewłaściwego wykonania niniejszej uchwały zobowiązuje się Krajową Radę do wyznaczenia okręgowej radzie izby terminu do podjęcia uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania tej rady, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Krajowej Rady Izby; niepodjęcie przez okręgową radę izby w powyższym terminie stosownej uchwały upoważnia do jej podjęcia Krajową Radę Izby (art. 33 pkt 16 ustawy).

 

§ 5.

 

Krajowa Rada złoży Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały na Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w roku 2006.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..