Uchwała Nr 25/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z dnia 19 czerwca 2004 r. Drukuj
piątek, 02 lipca 2004

Uchwała Nr 25/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z 2002 r. Nr 23, poz.221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącym załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zmiany

do podstawowych dokumentów

przyjęte na III Krajowym Zjeździe PIIB

 

do Statutu

 

1) w §7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Zysk z działalności gospodarczej będzie przeznaczany na działalność statutową.

 

2) w §8 dodaje się ust. 5w brzmieniu:

5. Udział członków organów Izby w posiedzeniach tych organów jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.

 

3) w §10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

11. Zjazd może odwołać członka organu izby i uzupełnić lub zmniejszyć skład organu.

 

4) i 5) – nie przyjęto

 

6) §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wykonuje zadania przewidziane w ustawie w zakresie nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego nadzorując działalność okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

 

7) §16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Członek Izby może zaskarżyć uchwałę okręgowej izby do Krajowej Izby, a jej uchwałę do właściwego sądu administracyjnego.

 

8) w §16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Członek Izby, po uiszczeniu składek na Krajową Izbę, okręgową izbę i ubezpieczenie OC, otrzymuje zaświadczenie o przynależności do Izby.

 

9) – nie przyjęto

 

10) §19 otrzymuje brzmienie:

Ustanie, zawieszenie i wznowienie członkostwa w Izbie reguluje odrębny regulamin.

 


 

 

 

Załącznik:

 

 

 

Statut

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez III Krajowy Zjazd PIIB
18-19 czerwca 2004 r.

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy statut określa zasady działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

2. Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego są:
- Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa
- okręgowe izby inżynierów budownictwa

3. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa używa nazwy Polska Izba Inżynierów Budownictwa lub skrótu PIIB.

§2

1. Polska Izba Inżynierów Budownictwa działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa reprezentuje samorząd zawodowy w kraju i poza krajem, a jej siedzibą jest m. st. Warszawa.

§3

1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5. poz. 42 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),

2) Izbie - należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,

3) Krajowej Izbie - należy przez to rozumieć Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa,

4) okręgowych izbach - należy przez to rozumieć okręgowe izby inżynierów budownictwa,

5) regulaminie wyborów - należy przez to rozumieć regulamin wyborów do organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

2. Ilekroć w statucie jest mowa o kompetencjach lub zadaniach Krajowej Izby lub okręgowej izby bez wskazania właściwego organu, należy przez to rozumieć odpowiednio Krajową Radę Izby lub okręgową radę izby.

§4

1. Izba zrzesza osoby fizyczne, które spełniają wymagania określone w ustawie i są wpisane na listę członków okręgowych izb.

2. Listy członków Izby prowadzą okręgowe izby na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Krajowy Zjazd Izby.

3. Izba jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań.

4. Krajowa Izba i okręgowe izby posiadają osobowość prawną.

5. Obszar działania okręgowych izb oraz ich siedziby określa Krajowa Rada Izby.

§5

Niniejszy statut i regulaminy w nim przewidziane obowiązują wszystkich członków Izby.

§6

1. Krajowa Izba i okręgowe izby mają prawo do używania znaku i odznak przyjętych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby.

2. Znak może być zastrzeżony przez Krajową Izbę.

Rozdział 2

ZADANIA IZBY

§7

1. Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności:

1) realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy,

2) występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie,

3) współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi,

4) współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo - technicznymi działającymi w obszarze budownictwa,

5) wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych,

6) przyznawanie członkom Izby nagród i odznak przyjętych uchwałami Krajowego Zjazdu Izby.

2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie.

3. Zysk z działalności gospodarczej będzie przeznaczany na działalność statutową.

Rozdział 3

ORGANY IZBY

§8

1. Organami Krajowej Izby są:

1) Krajowy Zjazd Izby,

2) Krajowa Rada Izby,

3) Krajowa Komisja Rewizyjna,

4) Krajowa Komisja Kwalifikacyjna,

5) Krajowy Sąd Dyscyplinarny,

6) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

2. Organami okręgowej izby są:

1) okręgowy zjazd izby,

2) okręgowa rada izby,

3) okręgowa komisja rewizyjna,

4) okręgowa komisja kwalifikacyjna,

5) okręgowy sąd dyscyplinarny,

6) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

3. Nie jest możliwe łączenie funkcji w organach Izby tego samego szczebla. Nie można pełnić równocześnie funkcji przewodniczącego okręgowej rady izby i Prezesa lub przewodniczącego organów krajowych.

4. Członkowie organów Krajowej Izby:

1) nie mogą występować w charakterze organu kontrolnego w stosunku do okręgowych izb, których są członkami,

2) nie mogą rozpatrywać spraw dotyczących członków okręgowych izb, których są członkami.

5. Udział członków organów Izby w posiedzeniach tych organów jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.

 

§9

1. Kadencja organów Izby trwa 4 lata.

2. Organa Izby przyjmują uchwały w formie pisemnej.

3. Tę samą funkcję w organach Izby można sprawować przez kolejne dwie kadencje.

§10

1. Krajowy Zjazd Izby jest najwyższym organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Krajowy Zjazd Izby stanowią delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy izby na okres 4 lat.

3. Zasady wyboru delegatów na zjazd określa regulamin przyjęty przez Krajową Radę Izby, przy czym zasady wyboru delegatów na pierwszy zjazd określa Komitet Organizacyjny Izby.

4. Krajowy Zjazd Izby zwołuje Krajowa Rada Izby co najmniej raz w roku do 30 czerwca jako sprawozdawczy, a co 4 lata - jako sprawozdawczo-wyborczy.

5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby zwołuje Krajowa Rada Izby:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek co najmniej 1/3 delegatów na Krajowy Zjazd Izby,

4) na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowych rad izb,

5) na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowych izb,

6) na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby powinien być zwołany w terminie do dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.

7. Uchwały Krajowego Zjazdu Izby są podejmowane w obecności co najmniej połowy delegatów zwykłą większością głosów, z wyjątkiem zmian statutu. Zmiany w statucie wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów delegatów.

8. Zasady ordynacji wyborczej Krajowego Zjazdu Izby zawiera regulamin przyjęty uchwałą Krajowego Zjazdu Izby.

9. Okręgowy zjazd izby zwołuje okręgowa rada izby co najmniej raz w roku do 30 kwietnia jako sprawozdawczy, natomiast co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy. Okręgowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy powinien odbyć się na co najmniej 2 miesiące przed Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjazdem Izby.

10. Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby zwołuje okręgowa rada izby:

1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Krajowej Rady Izby,
3) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej
4) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
5) na wniosek co najmniej 1/3 delegatów na okręgowy zjazd izby,
6) na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby.

11. Zjazd może odwołać członka organu izby i uzupełnić lub zmniejszyć skład organu.

§11

1. Krajowa Rada Izby kieruje działalnością Krajowej Izby i ją reprezentuje. Krajowa Rada Izby jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

2. W skład Krajowej Rady Izby wchodzą: Prezes i członkowie.

3. Prezydium Krajowej Rady Izby działa w imieniu Krajowej Rady Izby. Prezydium Krajowej Rady Izby stanowią: Prezes, wiceprezesi, sekretarz i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca oraz członkowie.

4. Okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby i ją reprezentuje.

5. Okręgowa rada izby jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

6. Prezydium okręgowej rady izby stanowią: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz członkowie w liczbie określonej przez radę.

§12

1. Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Krajowej Izby i nadzoruje działalność okręgowych komisji rewizyjnych. Krajowa Komisja Rewizyjna jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

2. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i członkowie.

3. Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

4. Okręgowa komisja rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością okręgowej izby. Okręgowa komisja rewizyjna jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

5. Prezydium okręgowej komisji rewizyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

§13

1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wykonuje zadania przewidziane w ustawie w zakresie nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego nadzorując działalność okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.2. W skład Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: przewodniczący i członkowie.

3. Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i członkowie.

4. Okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczególności wykonuje działania przewidziane w ustawie w zakresie nadawania uprawnień budowlanych. Okręgowa komisja kwalifikacyjna jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

5. Prezydium okręgowej komisji kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i przewodniczący zespołów specjalistycznych.

§14

1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz zawodowej jako sąd II instancji i jako sąd I instancji w sprawach członków organów Krajowej Izby i okręgowych izb. Krajowy Sąd Dyscyplinarny jest wybierany zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

2. Prezydium Krajowego sądu Dyscyplinarnego tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

3. Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne jako sąd I instancji. Okręgowy sąd dyscyplinarny jest wybierany zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

4. Prezydium okręgowego sądu dyscyplinarnego tworzą: przewodniczący wiceprzewodniczący i sekretarz.

§15

1. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nadzoruje pracę okręgowych rzeczników oraz czuwa nad bezstronnością w toczących się postępowaniach.

2. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej.

3. Krajowy i okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej posiadają zastępców wybieranych na zjazdach sprawozdawczo-wyborczych.

Rozdział 4

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW IZBY

§16

1. Członek Izby ma prawo korzystać z pomocy w zakresie:

1) podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

2) zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

3) prawnym.

2. Członek Izby może zaskarżyć uchwałę okręgowej izby do Krajowej Izby, a jej uchwałę do właściwego sądu administracyjnego.

3. Członek Izby, po uiszczeniu składek na Krajową Izbę, okręgową izbę i ubezpieczenie OC, otrzymuje zaświadczenie o przynależności do Izby.

§17

Członek Izby jest zobowiązany do:

1) przestrzegania zasad etyki zawodowej,

2) przestrzegania przepisów Izby,

3) przestrzegania uchwał organów Izby,

4) wnoszenia składek na zasadach przyjętych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby.

§18

Izba prowadzi działalność samopomocową, w tym działalność związaną z pomocą członkom w realizacji obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy.

§19

Ustanie, zawieszenie i wznowienie członkostwa w Izbie reguluje odrębny regulamin.

Rozdział 5

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

§20

1. Okręgowe sądy dyscyplinarne, na wniosek członka Izby i za pisemną zgodą zainteresowanych stron, mogą rozpatrywać, jako sądy polubowne, spory między członkami Izby oraz między członkami Izby a innymi podmiotami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. W wypadku sporu, o którym mowa w ust.1, stosuje się odpowiednio przepisy postępowania cywilnego o sądzie polubownym.

Rozdział 6

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§21

1. Działalność Izby jest finansowana z jej majątku.

2. Majątek Izby stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome.

3. Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich oraz z: zapisów, darowizn, dotacji, wpływów z działalności gospodarczej i innych źródeł.

4. Do prowadzenia gospodarki finansowej przez Izbę mają zastosowanie odrębne przepisy.

5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Izby są upoważnieni dwaj członkowie Krajowej Rady Izby, w tym Prezes lub wiceprezes.

6. Do składania oświadczeń w imieniu okręgowej izby są upoważnieni dwaj członkowie rady okręgowej izby, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

 

.
Poprawiony: sobota, 06 marca 2010