Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 29/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, <br>z dnia 19 czerwca 2004 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 29/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, <br>z dnia 19 czerwca 2004 r. PDF Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2004

Uchwała Nr 29/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,  z 2002 r. Nr 23, poz.221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)   uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 10/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. wprowadza się zmiany określone w  załączniku do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zmiany

do podstawowych dokumentów

przyjęte na III Krajowym Zjeździe PIIB

 

 

 

do Regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

24) §4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) składa odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej lub skargę do właściwego sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb inżynierów budownictwa.

 


 

Załącznik:

 

Regulamin

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez III Krajowy Zjazd PIIB
18-19 czerwca 2004 r.

 

§1

1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest organem Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa określonym w art. 28 ust. 1 pkt 6 i art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r Nr 5 poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 221).

3. Kadencja Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców trwa 4 lata.

4. W uzasadnionych wypadkach Rzecznik może wystąpić z wnioskiem do Zjazdu o odwołanie zastępcy rzecznika, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

 

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- ustawie o samorządach zawodowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

- ustawie-Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późniejszymi zmianami).

 

§3

1. Rzecznika oraz jego 2%F75 zastępców wybiera Krajowy Zjazd Izby w liczbie każdorazowo ustalonej przez ten Zjazd.

2. Rzecznik oraz jego zastępcy swoje funkcje sprawują zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

 

§4

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

1) prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa,

2) składa odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do właściwego sądu apelacyjnego  w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej lub skargę do właściwego sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb inżynierów budownictwa,

3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,

4) składa Krajowemu Zjazdowi Izby roczne i kadencyjne sprawozdania ze swojej działalności.

 

§5

1. Postępowanie dyscyplinarne i wyjaśniające w sprawach o przewinienia dyscyplinarne członków izb inżynierów budownictwa Rzecznik prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących:

a) stron i obrońców,

b) postępowania wyjaśniającego,

c) postępowania odwoławczego,

d) wykonania orzeczeń,

e) wznowienia postępowania,

f) kosztów postępowania.

2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Rzecznik prowadzi na podstawie przepisów ustawy -  Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy.

3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie nieuregulowanym przepisami rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Karnego.

4. W sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w zakresie nieuregulowanym ww. przepisami, o których mowa w ust. 2 stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

§6

1. Zakres uprawnień i obowiązków zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej określa Rzecznik.

2. Za prawidłowość całokształtu działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odpowiedzialność ponosi Rzecznik.

3. Rzecznik spośród swoich zastępców wyznacza pierwszego i drugiego zastępcę. W razie niemożliwości pełnienia obowiązków przez Rzecznika, wszystkie jego obowiązki przejmuje pierwszy zastępca.

4. Jeżeli niemożność pełnienia obowiązków przez Rzecznika ma charakter trwały, najbliższy Krajowy Zjazd Izby wybiera nowego Rzecznika.

 

§7

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej Prezydium.

 

§8

1. Pełną obsługę Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zapewnia Biuro Krajowej Izby.

2. Wydatki związane z postępowaniem wyjaśniającym oraz postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ponosi Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

§ 9

 

Tryb postępowania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

.
Poprawiony: niedziela, 24 października 2004
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa