Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 12/04 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2003, <br>z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 12/04 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2003, <br>z dnia 18 czerwca 2004 r. PDF Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2004
Załączniki:
Wyciąg ze sprawozdań Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej za 2003r.Uchwała Nr 12/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2003.

 

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,  z 2002 r. Nr 23, poz.221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)  uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.       Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2003.

2.       Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

  

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik:

 

 

 

SPRAWOZDANIE

KRAJOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2003

 

 1. Sprawozdanie obejmuje okres działalności KROZ i OROZ za rok 2003.
 2. Podstawą opracowania sprawozdania KROZ są:

- sprawozdania OROZ

- dokumentacja spraw prowadzonych przez KROZ

Zestawienie spraw będących w obszarze działań OROZ przedstawiono z załączniku nr 1.

 1. Krótka charakterystyka napływających skarg

Skargi (wnioski o ukaranie) napływające do OROZ można podzielić na następujące grupy:

·                    Wnioski kierowane przez Powiatowych lub Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego ze skargami na kierowników budów związane z realizacją obiektów budowlanych w sposób odbiegający od warunków wydanego pozwolenia na budowę.

·                    Wnioski kierowane przez Powiatowych lub Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego o ukaranie inżynierów, którzy w swojej działalności przekroczyli zakres posiadanych uprawnień.

·                    Wnioski o ukaranie z tytułu niezgodnego z prawem łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru.

·                    Wnioski kierowane przez prywatnych inwestorów ze skargami na nierzetelne wykonywanie obowiązków zawodowych przez inżynierów pełniących funkcje projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru.

·                    Skargi na opieszałe i nierzetelne działania organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

·                    Skargi na rzeczoznawców i ekspertów budowlanych składane z uwagi na nierzetelne i tendencyjne (zdaniem skarżących) opracowanie ekspertyz i opinii.

 

W sumie do Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęły 124 sprawy z czego:

 • W 59 sprawach wszczęto postępowanie wyjaśniające.
 • W 9 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania.
 • 37 spraw umorzono.
 • Pozostałe sprawy były w toku.

 

Do Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych skierowano 29 spraw, z czego w 20 przypadkach orzeczono karę a dwie osoby uniewinniono.

 

 1. Działalność Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło:

- 24 zażalenia na postanowienia OROZ,

- 1 sprawa przeciwko członkom organów PIIB do rozpatrzenia w I instancji,

- 2 zapytania i interpretacje dotyczące aspektów prawnych o znaczeniu ogólnym.

Na 24 zażalenia i odwołania KROZ uchylił 14 postanowień OROZ i skierował sprawy do ponownego rozpatrzenia.

 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zorganizowali dwa szkolenia na temat stosowania procedur prawnych w orzecznictwie dyscyplinarnym i zawodowym, a mianowicie:

 • 21 i 22 marca 2003 roku w Konstancinie – Jeziornej,
 • 26 i 27 września 2003 roku w Jachrance.

W szkoleniach tych udział wzięli zastępcy KROZ i członkowie KSD oraz OROZ i przewodniczący OSD.

Z inicjatywy KSD i KROZ zostały opracowane materiały prawne do stosowania w orzecznictwie a mianowicie:

- Tryb postępowania Rzeczników odpowiedzialności Zawodowej i Sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

- Wykaz formularzy Stosowanych w postępowaniu dyscyplinarnym i postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej.

 

 1. Spostrzeżenia Końcowe

Z analizy spraw wpływających do KROZ wynikają następujące spostrzeżenia końcowe:

1)      część działalności gospodarczej, w której biorą udział członkowie PIIB toczy się w szarej strefie gospodarczej. Członkowie izby podejmują pracę bez pisemnych umów i przyjmują wynagrodzenie z naruszeniem przepisów skarbowych,

2)      Większość spraw spornych wynika z braku pisemnego określenia „przedmiotu zamówienia” i zakresu obowiązków pracobiorców. W tej sytuacji rzecznikom jest bardzo trudno ustalić stan faktyczny w rozpatrywanych sprawach,

3)      Dotychczasowa działalność KROZ ujawnia słabą znajomość procedur prawnych wśród OROZ (duża liczba uchyleń postanowień I instancji), mimo przeprowadzonych szkoleń.

 

 1. Wnioski   

Z dotychczasowych doświadczeń z pracy KROZ wynikają następujące wnioski:

1)      Z uwagi na skomplikowany prawnie charakter spraw działalność OROZ i KROZ musi się opierać na etatowych pracownikach izby o kwalifikacjach prawniczych.

2)      Członkowie izby muszą mieć świadomość, że w ich interesie jest prowadzenie działalności zawodowej w oparciu o jasne podstawy prawne tj. pisemne umowy, pisemne sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i jasne określenie obowiązków pracobiorcy.

 

 

 

.
Poprawiony: wtorek, 14 grudnia 2004
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa