Uchwała Nr 11/04 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2003, <br>z dnia 18 czerwca 2004 r. Drukuj
piątek, 02 lipca 2004
Załączniki:
Postanowienia okręgowych sądów dyscyplinarnychUchwała Nr 11/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2003.

 

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,  z 2002 r. Nr 23, poz.221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.            Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2003.

2.            Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik:

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 KRAJOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ZA ROK 2003

Krajowy Sąd Dyscyplinarny przez cały rok 2003 funkcjonował w niezmienionym składzie :

Przewodniczący           – Aleksander Nowak

Wiceprzewodniczący –Wiesław Kowieski

Sekretarz                     - Roma Rybiańska

Członkowie:

Domińczak Mieczysław

Kołodziej Jacek

Łapiński Michał

Okulicz-Kozaryn Gilbert

Patalas Andrzej

Reguła Leszek

Siwowski Tomasz

Tabor Andrzej

Twardosz-Michniewska Barbara

Wójcicki Jerzy

Panicz Zenon

Trojanowski Wacław

Zawadzki Jacek

Malec Barbara

 

Obsługę kancelaryjną zgodnie ze statutem PIIB zapewniało biuro PIIB,  które obsługuje dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Pani Agnieszka Rafińska.

 

Członkowie Prezydium KSD roku 2003  zajmowali się następującymi problemami:

 • Przygotowanie procedur organizacyjnych organu,
 • Przygotowanie budżetu na rok 2003,
 • Organizacja szkoleń, przy współpracy z KROZ, dla przewodniczących okręgowych oraz członków krajowych organów Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 • Ustalenia jednolitego sposobu orzecznictwa organów okręgowych i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego ,
 • Wprowadzenie zmian do statutu PIIB oraz regulaminów organów okręgowych i krajowego Sądu Dyscyplinarnego przed II Zjazdem Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Ustalenie szczegółowego działania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.
 • Powołanie Komisji do spraw regulaminów postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu tych organów .
 • Opracowanie przez Komisję „Trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie” oraz wzorów formularzy przyjętych i zatwierdzonych przez Radę PIIB w dniu 19.11.2003r. 

 

W dniach 20-22.03.2003r. w Konstancinie –Jawornej odbyło się szkolenie pt. ”Procedury prawne stosowane w orzecznictwie okręgowych sądów dyscyplinarnych i rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego  i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.194 z 2002, Kpa, Kpk w świetle ustawy Prawo budowlane i ustawy o samorządach zawodowych.” 

W dniach 26-27.09.2003r. w Jachrance odbyło się  szkolenie pt. ”Zasady i tryb postępowania Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej  oraz Sądów Dyscyplinarnych w praktyce.”

   Szkolenia były zorganizowane przez Prezydium KSD i KROZ, dla przewodniczących okręgowych oraz członków krajowych organów Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Szkolenia połączono z zebraniem okręgowych i krajowych organów Sądu Dyscyplinarnego i ROZ. Na zebraniu tym miedzy innymi   zaopiniowano formularze wzorów postępowań w orzecznictwie z odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej dla Sądu Dyscyplinarnego i ROZ przygotowane przez radcę prawnego obsługującego PIIB Pana Krzysztofa Zająca.

W okresie sprawozdawczym do KSD jako Sądu I instancji nie wpłynęły żadne sprawy. (Sąd w tej instancji rozpatruje sprawy dyscyplinarne dotyczące członków władz okręgowych i krajowych PIIB.)

Natomiast do KSD jako do Sądu II instancji już w styczniu 2003r. wpłynęły  dokumenty umorzonych spraw przez GUNB oraz 3 sprawy nie zakończonych postępowań do 26.12.2003r.  przez GUNB. Sprawy te zostały wnikliwie przeanalizowane i rozpatrzone przez KSD.

Przez okres całego roku 2003r do KSD wpłynęło łącznie z w/w 7 spraw, dla których powołano 4 zespoły orzekające w II instancji.

W wyniku posiedzenia tych  zespołów rozpatrzono sprawy w następujący sposób:

·        1 sprawa została umorzona,

·        w 1 sprawie uchylono zaskarżona decyzję i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy OSD,

·        1 sprawa została zakończona osądzeniem i ukaraniem winnego,

·        2 sprawy odesłane z uwagi na niewłaściwość KSD jako sądu, z czego jedna przekazana wg. właściwości do GUNB u, a druga do wnoszącego,

·        1 sprawa odesłana w celu złożenia zażalenia w sposób prawidłowy,

·        w 1 sprawie,w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej, KSD nie zakończył postępowania w 2003r.

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny, jako organ nadzoru nad organami okręgowych Sądów Dyscyplinarnych otrzymał sprawozdania z okręgowych Sadów Dyscyplinarnych.

Sprawozdania dotyczyły spraw z działalności organizacyjnej oraz regulaminowej  okręgowych Sądów Dyscyplinarnych.

Ilość spraw załatwianych przez Okręgowe Sądy Dyscyplinarne w całym okresie sprawozdawczym za rok 2003 wynosiła  52, i szczegółowy ich zakres został opisany w sprawozdaniach OSD , a ogólnie zostały zebrane w załączniku nr 1 do sprawozdania.

  •  Tryb odpowiedzialności zawodowej-     47     szt.
  • Tryb odpowiedzialności  dyscyplinarnej-  5      szt.

 

 

Ilość spraw, które wpłynęły w roku 2003 do  Okręgowych  Sądów Dyscyplinarnych i nie zostały zakończone, i będą rozpatrywane przez OSD w roku 2004 wynosi 15, z czego:

 

  • Tryb odpowiedzialności zawodowej-     18      szt.
  • Tryb odpowiedzialności  dyscyplinarnej- 2       szt.

 

 

Okręgowe Sądy Dyscyplinarne, po udziale swoich przewodniczących w szkoleniach zorganizowanych przez KSD, położyły  nacisk na zwiększony zakres  szkolenia swoich sędziów. Odbyły się one we wszystkich okręgach. Ich głównym tematem było wprowadzenie zaopiniowanych  przez Komisję ds. regulaminów  KSD procedur rozpatrywania spraw ujętych w „Trybach postępowania”.

W okresie minionego roku Przewodniczący KSD uczestniczył w zebraniach Rady PIIB oraz zebraniach prezydium Rady PIIB.

Od 19.11.2003r. w pomieszczeniach biura PIIB dyżury członków KSD, które niestety nie są na tyle rozpropagowane, aby członkowie samorządu zawodowego mogli je docenić i odpowiednio dla swoich celów wykorzystać.

 Podsumowując działalność wszystkich członków Sądu Dyscyplinarnego samorządu zawodowego, należy pochwalić zaangażowanie i chęć dogłębnego poznania zagadnień proceduralnych wynikających z ustawy o samorządach zawodowych, z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  oraz Kpa i Kpk stosowanych przy rozstrzygnięciach spraw sadowych z odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.

Krajowy Sąd Dyscyplinarny cały czas dąży do szybkiego podniesienia kwalifikacji swoich sędziów w organach krajowym i okręgowych w zakresie orzecznictwa na podstawie wszystkich obowiązujących aktów prawnych, ujednolicenia orzecznictwa we wszystkich okręgach, nie dopuszczania do precedensów prawnych związanych z tym orzecznictwem, poprzez współpracę wszystkich zespołów orzekających z radcami prawnymi, jak również poprzez bezpośrednie kontakty z członkami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

 

 

- w załączeniu Zał. Nr 1

 

Opracowała Sekretarz KSD                                                  

Roma Rybiańska

 

Przewodniczący KSD

                                                                                                 Aleksander Nowak

 

.
Poprawiony: wtorek, 14 grudnia 2004