Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 9/04 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Izby, <br>z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 9/04 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Izby, <br>z dnia 18 czerwca 2004 r. PDF Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2004

Uchwała Nr 9/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Izby.

 

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,  z 2002 r. Nr 23, poz.221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1.            Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Izby.

2.            W skład sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 wchodzi, w szczególności:

1)      sprawozdanie z działalności merytorycznej,

2)      bilans z rok 2003,

3)      rachunek zysków i strat za rok 2003,

4)      informacja dodatkowa.

3.            Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

4.       Nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności w roku 2003

przeznacza się w całości na działalność statutową.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik:

 

 

4. SPRAWOZDANIA KRAJOWEJ RADY IZBY 4.1. Informacje ogólne

Siedziba Krajowej Rady

Krajowa Rada ma siedzibę w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14A, pokoje 242A-5-242E.

Terminarz Krajowych Zjazdów oraz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB

I  Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się w dniach 27 i 28
września 2002 r.

W okresie od I Krajowego Zjazdu do dnia 31 grudnia 2002 r. odbyły się trzy posiedzenia Krajowej Rady lub jej Prezydium.

II  Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się w dniach 13 i 14
czerwca 2003 r.

W okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. odbyło się 19 posiedzeń, w tym 7 posiedzeń Krajowej Rady i 12 posiedzeń Prezydium Krajowej Rady.

III Krajowy Zjazd został zaplanowany na dzień 18 i 19 czerwca 2004 roku.

W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 5 maja 2004 r. odbyło się 8 posiedzeń, w tym 2 posiedzenia Krajowej Rady i 6 posiedzeń Prezydium Krajowej Rady.

Osoby zapraszane na posiedzenia Krajowej Rady

Na posiedzenia Krajowej Rady są zapraszani przewodniczący krajowych organów Izby:

-  Jan Biliszczuk - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz

-  Zbigniew Kledyński - przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,

-  Krystyna Korniak - Figa - przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej,

-  Aleksander Nowak - przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,

-  przedstawiciel Departamentu Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury,

-  przedstawiciel Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

-  broker.

W   każdym   posiedzeniu   uczestniczy   Dyrektor   Biura   oraz   osoby   zapraszane   do poszczególnych punktów.

Liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na dzień 31 grudnia 2002 r. liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynosiła 80 193 osoby.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynosiła 98 710 osoby.

4.2. Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

ROK 2002

Posiedzenie Krajowej Rady w dniu 9 października 2002 r.

Ukonstytuowało się Prezydium Krajowej Rady w składzie podanym w pkt. 2.

Podjęto uchwały w sprawie nazw okręgowych izb inżynierów budownictwa (nr l/R/2002) oraz osób upoważnionych do oświadczenia woli w imieniu Krajowej Rady (nr 2/R/2002),

Przyjęto formularz blankietu bankowego do opłaty składek członkowskich.

Posiedzenie w dniu 13 listopada 2002 r.

Podjęto uchwałę w sprawie nie powoływania Okręgowej Izby w Kaliszu (nr 3/R/2002), w sprawie treści listu skierowanego do organów administracji samorządowej o prawach i obowiązkach Izby (nr 4/R/2002) oraz w sprawie możliwości przeprowadzenia konkursu na znak graficzny Izby (5/R/2002).

Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2002 r.

Ustalono, że książka praktyki zawodowej zostanie przygotowana i wydrukowana na koszt Krajowej Rady (6/R/2002). Ponadto ustalono, że dotychczas wydane książki praktyki zawodowej będą uznawane przez okręgowe izby.

ROK 2003

Posiedzenie w dniu 22 stycznia 2003 r.

Na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uchwalono „Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych" (l/R/03 i 2/R/03) oraz przyjęto do stosowania „Zasady wynagradzania członków organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa" (3/R/03) i „Regulamin postępowania przy ustaniu, zawieszaniu lub wznawianiu członkostwa w PIIB" (uchwalony na posiedzeniu Krajowej Rady w maju 2003 r.).

Posiedzenie w dniu 19 marca 2003 r.

Podjęto uchwałę, że osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie telekomunikacyjnym (4/R/03) oraz w dziedzinie transportu kolejowego (5/R/03) mogą być wpisane na listę członków Izby.

Ponadto, przyjęto do stosowania „Zasady stałego doskonalenia zawodowego członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa" (6/R/03). Podjęto uchwałę nr 7/R/03 o konieczności stosowania przyjętego na Zjeździe druku wniosku o wpisanie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa.

Krajowa Rada powołała (8/R/03) komisje problemowe:

-  Komisję ds. Statutowo - Regulaminowych,

-  Komisję ds. Doskonalenia Zawodowego.

Posiedzenie w dniu 16 maja 2003 r.

Podjęto uchwałę o zwołaniu Krajowego Zjazdu PIIB w dniach 13-14 czerwca 2003 r. (9/R/03).

Uchylono uchwały nr 16/2003 i 26/2003 Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (lO/R/03 i 1 l/R/03) w sprawie odmowy wpisania na listę członów.

Zatwierdzono uchwałę Prezydium KR nr l/P/03 powołującą biuro Krajowej Rady PIIB i zatwierdzającą schemat organizacyjny biura, Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy i Zasady wynagradzania pracowników (12/R/03).

Zatwierdzono uchwałę Prezydium KR nr 2/P/03 w sprawie „Regulaminu PIIB postępowania przy ustaniu, zawieszeniu lub wznowieniu członkostwa w OIIB" (12/R/03).

Uchwalono „Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego" (13/R/03).

Uchwalono apel do członków PIIB o udział w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (14/R/03).

Ponadto zatwierdzono zmiany do Zasad gospodarki finansowej PIIB, które będą zaproponowane do zaktualizowania na II Krajowym Zjeździe PIIB.

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady w dniu 30 lipca 2003 r.

Na posiedzeniu przyjęto protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady z dnia 9 maja i 4 czerwca 2003 r. oraz projekty uchwał w/s uchylenia uchwał Łódzkiej oraz Lubelskiej OIIB.

Odbyła się dyskusja w sprawie zawiązania spółki wydawniczej „Przegląd Budowlany". Przedstawiony tekst umowy oraz założenia dotyczące kapitału zakładowego spółki nie zostały przyjęte i zalecono kontynuowanie prac na temat czasopisma.

Zostały omówione wnioski delegatów, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków II Zjazdu PIIB. W sumie wpłynęło 160 wniosków.

Poinformowano o:

-  zasadach zwracania składki na ubezpieczenie w wypadku skreślenia lub zawieszenia
członka Izby,

-  opracowaniu strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl,

-  powołaniu wspólnej komisji d/s regulaminów postępowania rzeczników odpowiedzialności
zawodowej i sądów dyscyplinarnych,

-  propozycji współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów
Budowlanych,

-  potrzebie powołania komisji d/s negocjacji warunków ubezpieczenia na rok 2004,

-  wymianie korespondencji z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, który w odpowiedzi na
listy inżynierów niezadowolonych z utworzenia PIIB, chce wystąpić z wnioskiem o
wyjaśnienia do Trybunału Konstytucyjnego.

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady w dniu 3 września 2003 r.

Na posiedzeniu przyjęto protokół posiedzenia Prezydium KR z dnia 30 lipca 2003 r.

Przedstawiono realizację budżetu Krajowej Rady na roku 2003. Wpływy były wyższe od planowanych, ponieważ liczba osób wpłacających składki przekroczyła 80 tysięcy. Zobowiązania wobec ubezpieczyciela regulowano terminowo.

Przedstawiono program spotkań na najbliższy okres, między innymi spotkania: u posła Z. Janowskiego w sprawie wysokości stawki VAT, u Ministra M. Bryxa na temat współpracy z Federacją Rosyjską, w Krajowej Izbie Gospodarczej Budownictwa na temat dyrektywy dotyczącej usług i wyrobów budowlanych, Krajowej Rady na temat „Inżynier budowlany w Unii Europejskiej".

Przegłosowano uchwały o przekształceniu Komisji Regulaminowo-Statutowej w Komisję Prawno-Regulaminową oraz o działalności gospodarczej Izby.

Poinformowano o powołaniu zespołu d/s wyboru ubezpieczyciela na rok 2004 (rozesłano zapytania ofertowe do 26 towarzystw ubezpieczeniowych), oraz o przygotowaniach do konferencji założycielskiej ECEC (Europejskiej Rady Izb Inżynierów Budownictwa) w Wiedniu.

Posiedzenie Krajowej Rady w dniu 10 września 2003 r.

Na posiedzeniu przyjęto, po uwzględnieniu zgłoszonych poprawek, protokoły posiedzeń Krajowej Rady PIIB nr 2/R/03 i 3/R/03 oraz zatwierdzono uchwały Prezydium KR.

Dyskutowano problem przynależności teletechników i inżynierów kolejnictwa do PIIB.

Przedstawiono wnioski zjazdowe w trzech grupach:

-  wnioski do realizacji (79 wniosków),

-  wnioski zrealizowanych w uchwałach Zjazdu,

-  wnioski odrzucone.

Odrzucono wniosek o utworzenie „własnego'"' towarzystwa ubezpieczeniowego. Przyjęto uchwałę dotyczącą zasad znakowania urzędową pieczęcią okrągłą dokumentów. Przetoczyła się dyskusja na temat zwolnienia majstrów z obowiązku przynależności do Izby, która została zakończona przegłosowaniem uchwał w sprawach personalnych.

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady w dniu 24 września 2003 r.

Na posiedzeniu przyjęto, po wprowadzeniu zgłoszonych uwag, protokół posiedzenia Prezydium Krajowej Rady z dnia 3 września 2003 r.

Rozpatrzono propozycję wydawania biuletynu informacyjnego PIIB - ofertę: Przeglądu Budowlanego oraz Wydawnictwa Murator. Oferta Przeglądu Budowlanego: cena 1,6-1,8 zł, kapitał spółki 50-100 tys. zł, rada programowa i redakcje powinny być tematyczne, reklamy stanowiłyby 10% objętości czasopisma.

Przedstawiono przebieg prac nad wyborem ubezpieczyciela na 2004 r.

Przedyskutowano problem ustawy o zamówieniach publicznych i ustalono, ze zostanie opracowany regulamin wewnętrzny regulujący zasady postępowania w/s ofert i zakupów.

Posiedzenie Krajowej Rady w dniu 17 października 2003 r.

Na posiedzeniu przyjęto, po wprowadzeniu zgłoszonych poprawek, protokół posiedzenia Krajowej Rady z dnia 10 września 2003 r.

Przedstawiono sprawozdanie z przebiegu prac nad wyborem ubezpieczyciela na rok 2004.

Poinformowano, że w dniach 3-5 października odbyło się w Krakowie szkolenie dla wszystkich członków okręgowych komisji rewizyjnych i Krajowej Komisji Rewizyjnej. W szkoleniu wzięły udział 72 osoby.

Poinformowano o następujących sprawach:

-   PIIB przystąpiła, podczas spotkanie założycielskiego w Wiedniu, do ECEC,

-   o pracach Izby i Ministerstwa Infrastruktury nad listą zawodów regulowanych oraz
uznawaniem kwalifikacji zawodowych (według dyrektyw UE).

Poinformowano o stanowisku Izby i Ministerstwa Infrastruktury w/s utrzymania dolnego pułapu odszkodowań OC na poziomie 50 tysięcy Euro.

Przedstawiono informację o przygotowaniu szczegółowych zasad postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej zarówno rzeczników, jak i sądów krajowych i okręgowych.

Posiedzenie Prezydiom Krajowej Rady w dniu 22 października 2003 r.

Na posiedzeniu przyjęto, po wprowadzeniu zgłoszonych poprawek, protokół posiedzenia Prezydium Krajowej Rady z dnia 24 września 2003 r.

Przedstawiono dokument „Sprawozdanie z prac zespołu d/s ubezpieczeń PIIB w sprawie wyboru oferty umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa na rok 2004". Rozpatrywano dwie kandydatury: TUiR WARTA i TU ALLIANZ.

Przekazano informację, że podczas spotkania w Ministerstwie Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia o ubezpieczeniach obowiązkowych, reprezentant PIIB wyraził zdecydowany sprzeciw wobec zamiaru podwyższenia kwoty ubezpieczenia z 50 do 100 tysięcy Euro.

Omówiono problem dopłaty do kosztów zakupu nr. 7/8 Przeglądu Budowlanego.

Jednomyślnie została przyjęta uchwała w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych. Zatwierdzono zbiór procedur prawnych, zawierający 287 paragrafów oraz formularze w tym załączniki - prawie 100 wzorów pism procesowych.

Poinformowano, że odbyło się szkolenie sędziów i rzeczników.

Przyjęto jednomyślnie uchwały Prezydium KR PIIB oraz uchwały izb okręgowych w sprawie zawieszenia w prawach członka.

Przedstawiono skład Komisji d/s Doskonalenia Zawodowego,

Omówiono problem ponownego płacenia wpisowego przez członków po okresie zawieszenia, przepis o wpisowym został uchwalony na Krajowym Zjeździe i nie można go zmieniać.

 

                                                                   13

 

Poinformowano, że odbyło się szkolenie z udziałem wszystkich członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz przewodniczących okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

Przedstawiono informację o przebiegu szkolenia krajowej i okręgowych komisji rewizyjnych. Zostały wydane materiały szkoleniowe zawierające dwa tomy aktów prawnych, które wszyscy członkowie otrzymali na dyskietce.

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady w dniu 5 listopada 2003 r.

Na posiedzeniu przyjęto, po wprowadzeniu zgłoszonych poprawek, protokół posiedzenia Prezydium Krajowej Rady z dnia 22 października 2003 r.

Poinfomiowano o zebraniu dyrektorów biur okręgowych oraz o podjęciu przez Krajowe Biuro współpracy z bankami w celu utworzenia indywidualnych kont wirtualnych dla członków PIIB. Konta te zostaną otwarte od 1 stycznia 2004 roku.

Poinformowano, że 3 października 2003 roku odbyło się w Krakowie X posiedzenie organizacji budowlanych z krajów „Grupy Wyszehradzkiej" (V-4).

Zaprezentowano wydawnictwo MURATOR oraz przedstawiono założenia oferty dotyczącej biuletynu informacyjnego Izby. Biuletyn (dwumiesięcznik) składałby się z części dotyczącej przepisów podatkowych, prawnych, ubezpieczeń, usług finansowych, szkolenia zawodowego, a także z części poświęconej komunikacji z członkami poprzez różne formy kontaktów - internet, czaty, grupy dyskusyjne. Wydawnictwo Murator zaproponowało dwa warianty nakładu: wariant 1-90 tys. egzemplarzy, wariant II - 90 tys. egzemplarzy minus ilość osób korzystających z wersji internetowej. Przy minimalnej objętości 32 stron, cena nakładu wyniosłaby ok. 50 tysięcy zł.

Poinformowano o propozycji PZITB przekazania do dyspozycji PIIB „Przeglądu Budowlanego", propozycji zawiązania spółki z Izbą i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w celu wydawania „Przeglądu Budownictwa" (Przeglądu Budowlanego). Spółka taka dawałaby gwarancję zabezpieczenia interesów wszystkich branż budownictwa. Planowane przedsięwzięcie pozwalałoby rozprowadzać pismo liczące 46-60 stron, w cenie 1,60 zł, a w okresie późniejszym samo finansujące się. Integralną częścią oferty jest oferta nośnika elektronicznego - strony internetowej i „news letters" przy zapewnieniu możliwości wyboru informacji specjalistycznych i branżowych.

Powołano zespół d/s przygotowania warunków dotyczących wydawnictwa PIIB.

Poinformowano między innymi o następujących sprawach:

-   Prezydium    zaakceptowało:    podpisanie    porozumienia    z    kierownictwem    Targów
Budownictwa BUDMA,  objęcie patronatu i udział w seminarium na temat sytuacji
inżynierów po wejściu do Unii Europejskiej;

-   PIIB prowadzi negocjacje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym na temat zakupu przez
PIIB 20 kompletów obowiązujących norm (w wersji elektronicznej) do udostępnienia
członkom Izby nieodpłatnie w izbach okręgowych;

-   Odbyły się spotkania z ministrami Bryxem i Urbanem w sprawie propozycji   zmian w
ustawie Prawo budowlane (np. zniesienia obowiązku posiadania uprawnień budowlanych
dla majstrów, roli rzeczoznawców budowlanych oraz tworzenia nowych specjalności);

-   Trwają uzgodnienia międzyresortowe w sprawie ustawy o pieczy, w której zawód inżyniera
budownictwa występuje jako zawód zaufania publicznego.

Posiedzenie Krajowej Rady w dniu 19 listopada 2003 r.

Na posiedzeniu przyjęto, po wprowadzeniu zgłoszonych poprawek, protokół posiedzenia Krajowej Rady z dnia 17 października 2003 r.

Przedstawiono wynik negocjacji z ubezpieczycielami. Wyłoniono dwie firmy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji Warta oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A. Składka Allianzu wynosi 100 zł i 6% świadczenia na rzecz Izby, zaś oferta Warty

14

 

pozostała bez zmian. Składka Allianzu jest niższa, lecz algorytm obliczeniowy składki na następne lata jest lepszy ze strony Warty, ponieważ zmiana następuje dopiero po przekroczeniu progu 75% szkodowości w stosunku do wpłaconych składek, natomiast w Allianzie już przy 50%. Oba towarzystwa zakładają, że przy wzroście kursu euro do 6 zł nie nastąpią zmiany. WARTA zakłada, że jeżeli szkodowość w następnych latach będzie mniejsza niż 45%, to nastąpi obniżenie składki. Zespół sugeruje wybór Warty.

Ponadto w ramach składki 100-złotowej Allianz zaproponował wszystkim członkom PIIB ubezpieczenie bezskładkowe odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Zakres ubezpieczenia Allianz może obejmować cały świat, natomiast Warta ogranicza się do krajów Unii Europejskiej. Allianz zaproponował 30% zniżki na ubezpieczenia mieszkań, budynków i nieruchomości, 10% zniżki w przypadku ubezpieczeń samochodowych, 15% zniżki w przypadku ubezpieczeń mieszkań w połączeniu z ubezpieczeniem OC, 20% zniżki na ubezpieczenia firmowe, 10% zniżki na ubezpieczenia NNW. Warta proponuje 10% zniżki w ubezpieczeniach indywidualnych i 20% zniżki w ubezpieczeniach małych i średnich przedsiębiorstw.

Po dyskusji na temat warunków ubezpieczenia proponowanych przez ubezpieczycieli została podjęta uchwala o podpisaniu umowy generalnej z TU ALLIANZ.

Zaprezentowano ofertę wydawnictwa Murator zawierającą m.in. następujące informacje:

-   podział udziałów: wydawnictwo Murator-66,6%, PIIB~33,4%,

-   objętość biuletynu 48 str.,

-   koszty przygotowania strony biuletynu 800 zł, koszty wysyłki ok. 1,75 zł za egzemplarz,

-   wpływy kalkuluje się na poziomie 34 tys., wpływy z mailingu na poziomie 261 tys. zł,

-   czasopismo jest bezpłatne, a jedyny koszt, jaki ma ponosić Izba, to koszt wysyłki.

Przedstawiciel PZITB przedstawił propozycję powołania spółki prawa handlowego o kapitale zakładowym 150 tys. zł, z czego 60% kapitału objęłaby PIIB, pozostałe 40% stowarzyszenia naukowo-techniczne. Działalność spółki opierałaby się o kapitał zakładowy i o możliwość cyklicznego wydawania 90 tys. egzemplarzy, które w pierwszym okresie kupowałaby Izba, a po 6 miesiącach stałoby się czasopismem bezpłatnym. Finansowanie pisma będzie się odbywało poprzez reklamy, które w drugim roku powinny pokryć koszty wydawnictwa i generować zyski. W propozycji nie były analizowane koszty wysyłki.

Przyjęto uchwałę w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz przegłosowano uchwały w sprawie uchylenia lub utrzymania w mocy uchwał rad okręgowych dotyczących uporządkowania członkostwa oraz zawieszających w prawach członka osoby, które nie uiściły składek.

W dniach 3-5 października br. w Krakowie odbyło się szkolenie członków komisji rewizyjnych. Szkolenie miało na celu uzyskanie praktycznej wiedzy o organizacji i przeprowadzaniu kontroli przez okręgowe komisje rewizyjne i Krajową Komisję Rewizyjną.

Przyjęto uchwałę w sprawie dopłaty kwoty 44 tys. 892 zł do numeru 7/8 „Przeglądu Budowlanego" w związku ze zwiększoną objętością tego numeru.

Przedyskutowano problem przekazywania do Krajowego Biura danych adresowych członków Izby w kontekście zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Poinformowano o IV konferencji naukowo-technicznej „Budownictwo w energetyce", na czele komitetu honorowego stanął prof. Z. Grabowski.

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady w dniu 3 grudnia 2003 r.

Na posiedzeniu przyjęto, jednomyślnie i bez uwag, protokół posiedzenia Prezydium Krajowej Rady z dnia 5 listopada 2003 r.

Poinformowano o ostatecznych warunkach umowy generalnej z TU ALLIANZ: składka wynosi 100 zł rocznie i będzie utrzymana przez 3 lata, ubezpieczeniem objęto organy PIIB, przyjęto   zniżkę   na    dodatkowe   ubezpieczenia   dla   członków    Izby    (ubezpieczenia

15

 

mieszkaniowe, komunikacyjne, NNW oraz turystyczne), zmniejszono tzw." franszyzę redukcyjną'' czyli udział własny.

Upoważniono zespół negocjacyjny do podpisania umowy generalnej z ubezpieczycielem.

Przyjęto poprawki do „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy" oraz „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych".

Poinformowano o pracach dotyczących stanowiska PIIB w sprawie zawodów regulowanych. Wspomniano także o stanowisku organizacji FEANI, która nie uznaje dyplomów inżynierskich uzyskanych na studiach wieczorowych i zaocznych.

W Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej powstał Zespół ds. Weryfikacji, który opracuje regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przedstawiono wstępny preliminarz budżetowy na rok 2004 oraz poinformowano, o szkoleniu księgowych z izb okręgowych.

Przyjęto uchwałę w sprawie zwołania i przygotowania III Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PUB.

Przedstawiono ofertę złożoną Izbie w związku z wydawaniem czasopisma PIIB oraz powstaniem spółki wydawniczej:

-   60% udziałów w spółce ma mieć PIIB, 20% PZITB, 20% pozostałe stowarzyszenia
naukowo-techniczne,

-   grudniowy numer pisma dla członków PIIB: 64 strony, pełny kolor, okładka lakierowana,
cena 3,05zł + VAT, przy 80 tys. egz. 2,95 zł + VAT.

Decyzja o zakupie numeru zostanie podjęta po konsultacjach z izbami okręgowymi.

Posiedzenie Krajowej Rady w dniu 17 grudnia 2003 r.

Na posiedzeniu przyjęto protokół posiedzenia Krajowej Rady z dnia 19 listopada 2003 r. oraz uchwałę, na temat zwołania i przygotowania III Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego.

Odbyło się szkolenie przewodniczących OKK oraz przedstawicieli izb okręgowych.

Zaproponowano zmianę zasad odpłatności dotyczącej obsługi centralnego zespół pytań egzaminacyjnych na uprawnienia. Propozycję uzasadniono niedoborem środków na pokrycie kosztów KKK. Z dyskusji, jaka się odbyła wynika że, zasady gospodarki finansowej zostały zatwierdzone przez Krajowy Zjazd i nie powinny być zmieniane, a jednocześnie wiele pytań egzaminacyjnych budzi zastrzeżenia i wymaga korekty.

Z. Grabowski poinformował o sprawach bieżących, najważniejsze z nich to:

-   PIIB prowadzi rozmowy z GUNB na temat zmian w ustawie Prawo budowlane;

-   został opracowany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną informator dotyczący uprawnień
budowlanych, od 1928 roku, z porównaniem zakresów tych uprawnień;

-   Izba podpisała umowę generalną z TU Allianz na 3 lata;

-   w sprawie zamówienia czasopisma Przegląd Budowlany nr 12 wpłynęły zamówienia na 67
tys. egzemplarzy, więc rozpoczyna się wysyłkę na zasadach podanych wcześniej,

-   w wyniku uporczywych działań naszego środowiska jest szansa na to, że podatek VAT na
materiały budowlane będzie obniżony.

Ustalono  z  ministrem  Urbanem,   że  sprawy  majstrów  budowlanych powinny być przekazane Izbie Rzemieślniczej, która będzie wydawała zaświadczenia o kwalifikacjach. Przyjęto uchwałę w sprawie przynależności obywateli polskich zamieszkałych za granicą do Mazowieckiej OIIB.

 

.
Poprawiony: wtorek, 14 grudnia 2004
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa