Uchwała Nr 14 - w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z dnia 14 czerwca 2003 r. Drukuj
środa, 16 lipca 2003

Uchwała Nr 14

 

II Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 14 czerwca 2003 r.

 

w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2002 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5 poz.42,  z 2002 Nr 23, poz.221 i Nr 240, poz. 2052) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się Ramowy Program Działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: wtorek, 30 marca 2004