Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Serwis Ubezpieczeń

Obowiązkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
Dodatkowe, nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
Obowiązkowe ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej
Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów (dla członków PIIB)
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenie OC Inżyniera Kontraktu
Zgłoszenie i likwidacja szkody z ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa
Kontakt z ubezpieczycielem
Aneks nr 2 do Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 roku PDF Drukuj Email
piątek, 07 listopada 2003

Aneks nr 2 do Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 roku

podpisany w dniu 29 sierpnia 2003 r. w Warszawie pomiędzy

 

Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016432, zwanym dalej "Wartą" w imieniu i na rzecz którego działają:

1. Ewa Beata Basiak - Wiceprezes Zarządu TUiR „WARTA" S. A.,
2. Aneta Antkiewicz - Prokurent, Dyrektor Biura Sprzedaży Ubezpieczeń Gospodarczych TUiR „WARTA" S.A.

a

Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, z siedzibą w Warszawie, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a, zwaną dalej "Izbą", działającą przez Krajową Radę Izby, reprezentowaną przez:

1. Zbigniewa Grabowskiego - Prezesa Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Andrzeja Jaworskiego - Skarbnika Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa

o następującej treści:

§1

Niniejszym Strony ustalają, że Aneksem Nr 2 wprowadza się następujące zmiany do Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 roku:

W § 2 lit. a) po wyrazach: „inżynier budownictwa" wprowadza się wyrazy: „oraz inne osoby posiadające  uprawnienia  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych w budownictwie; ilekroć w niniejszej umowie i aneksach do niej mówi się o inżynierach budownictwa, należy przez to rozumieć również inne osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" i skreśla się pozostałe wyrazy.

§2

Pozostałe postanowienia Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 r. nie ulegają zmianie.

§3

Aneks niniejszy sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.
Poprawiony: poniedziałek, 27 grudnia 2010
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa