Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Serwis Ubezpieczeń

Obowiązkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
Dodatkowe, nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
Obowiązkowe ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej
Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów (dla członków PIIB)
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenie OC Inżyniera Kontraktu
Zgłoszenie i likwidacja szkody z ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa
Kontakt z ubezpieczycielem
Aneks nr 1 do Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 roku. PDF Drukuj Email
niedziela, 07 września 2003

Aneks nr l

do Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 roku


podpisany w dniu 20 stycznia 2003 r. w Warszawie

Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016432, zwanym dalej "Wartą" w imieniu i na rzecz, którego działają:

1. Ewa Beata Basiak - Wiceprezes Zarządu TUiR "WARTA" S.A.,
2. Aneta Antkiewicz - Prokurent, Dyrektor Biura Sprzedaży Ubezpieczeń Gospodarczych TUiR "WARTA" S.A.

a

Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, z siedzibą w Warszawie, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a, zwaną dalej "lzbą", działającą przez Krajową Radę Izby, reprezentowaną przez:

1. Zbigniewa Grabowskiego - Prezesa Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Andrzeja Jaworskiego - Skarbnika Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa

o następującej treści:

§1

Niniejszym Strony ustalają, że Aneksem Nr l wprowadza się następujące zmiany do Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 roku:

1. W części prezentującej strony Umowy w miejsce zapisu: „a Komitetem Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownictwa, z siedzibą w Warszawie, 00 - 050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 a, zrzeszającej ponad 40 tysięcy inżynierów budownictwa, zwanym dalej „Izbą" wprowadza się następujący zapis: „a Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, z siedzibą w Warszawie, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14, zwaną dalej „Izbą", działającą przez Krajową Radę Izby, reprezentowaną przez:
- 1. Zbigniewa Grabowskiego - Prezesa Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- 2. Andrzeja Jaworskiego - Skarbnika Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa".
2. W § 4 ust. l po wyrazach: „odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń" wprowadza się wyrazy: „w stosunku do inżynierów budownictwa wpisanych na listę członków Izby w dniu 01 stycznia 2003 r." dalszą część tego ust. pozostawiając bez zmian.
3. W § 4 ust. 2 po wyrazach: „wykonywania zawodu" dodaje się wyrazy: „i trwa przez okres 12 miesięcy".
4. W § 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: „Do generalnej umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego na rzecz inżynierów budownictwa, o których mowa w ust. l, załącznikiem będzie lista Ubezpieczonych przesłana przez Ubezpieczającego do Oddziału Warty w Warszawie. Lista zawierać będzie następujące dane: imiona, nazwiska oraz numery ewidencyjne członków z podziałem członków na okręgi. ".
5. W § 4 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: „Do generalnej umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego na rzecz inżynierów budownictwa, o których mowa w ust. 2, załącznikiem będzie lista Ubezpieczonych przesłana przez Ubezpieczającego do Oddziału Warty w Warszawie. Lista zawierać będzie następujące dane: oznaczenie okresu ubezpieczenia, imiona, nazwiska oraz numery ewidencyjne członków z podziałem członków na okręgi".
6. Skreśla się dotychczasową treść § 21 i zastępuje się ją zapisem o treści następującej:
- „1. Umowa generalna wchodzi w życie z dniem l stycznia 2003 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2003 r.
- 2. Strony niniejszej umowy przewidują możliwość jej kontynuacji na kolejne 12 miesięczne okresy, po przeprowadzeniu przez Izbę wewnętrznych procedur w oparciu o obowiązujące w tej materii prawo".

§2

Pozostałe postanowienia Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 r. nie ulegają zmianie.

§3

Aneks niniejszy sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisane przez:
Izba:
1. Skarbnik Krajowej Rady Izby - Andrzej Jaworski
2. Prezes Krajowej Rady Izby - Zbigniew Grabowski
Warta:
1. Wiceprezes Zarządu - Ewa Beata Basiak
2. Prokurent - Aneta Antkiewicz

.
Poprawiony: poniedziałek, 27 grudnia 2010
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa