Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Rok 2005 > ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA ROK 2005 uchwalone przez III Krajowy Zjazd PIIB w Warszawie 18-19 czerwca 2004 r.

 

Budżet i Finanse

Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA ROK 2005 uchwalone przez III Krajowy Zjazd PIIB w Warszawie 18-19 czerwca 2004 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 lipca 2004

ZASADY  GOSPODARKI  FINANSOWEJ

Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa

na rok  2005

uchwalone przez III Krajowy Zjazd PIIB

w Warszawie 18-19 czerwca 2004 r.

 

 

I.    Ogólne zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest organizacją  działającą na zasadzie samofinansowania, to znaczy, że działalność IIB zarówno krajowej jak i okręgowych jest finansowana z własnego majątku, a wydatki muszą być zbilansowane z przychodami. Majątek Izby stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome.

Okręgowe izby są samodzielne finansowo i opracowują własne budżety w oparciu o przychody wymienione w części II niniejszych „Zasad...” .  Majątkiem okręgowej izby zarządza rada okręgowej izby.

Krajowa Izba prowadzi własną gospodarkę finansową opierając się na przychodach wymienionych w części III niniejszych „Zasad..” i pokrywa z tych środków koszty własnej działalności. Krajowa Izba opracowuje własny budżet. Majątkiem Krajowej Izby zarządza  Krajowa Rada Izby.

Wpłaty członków z tytułu ubezpieczenia OC są traktowane jako depozyt i w całości przeznaczane na zbiorowe ubezpieczenie członków w całym kraju.

            Zarówno Krajowa Izba jak i każda z okręgowych izb prowadzi  rachunkowość w/g zasad określonych w odrębnych przepisach – ustawa z 29.09.1994r o rachunkowości (Dz.Ustaw Nr 121 poz.591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z  obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi.

            Sprawozdanie finansowe okręgowej izby podlega sprawdzeniu przez okręgową komisję rewizyjną i stanowi część sprawozdania okręgowej rady na okręgowy zjazd izby. Sprawozdanie finansowe Krajowej Izby podlega sprawdzeniu przez Krajową Komisję Rewizyjną i stanowi część sprawozdania Krajowej Rady na Krajowy Zjazd Delegatów.

 

II.   Przychody okręgowych  izb inżynierów budownictwa.

Przychody OIIB powstają z następujących tytułów:

1.      Składki członkowskiej zwanej dalej „opłatą wpisową” do IIB wynoszącej 100 zł jednorazowo przy rejestracji nowych wniosków , lub przy wznawianiu członkostwa. Okręgowa Rada może zwolnić z opłaty wpisowej osoby, które zawiesiły członkostwo na własną prośbę.

2.    Części  składki członkowskiej w wysokości 25 zł miesięcznie  płatnej co pół roku w wysokości 150 zł, lub co rok w wysokości 300 zł, przelewem na konto właściwej Okręgowej Izby w terminie do 15 dni przed początkiem okresu składkowego .

Powyższa wysokość składek obowiązuje dla 2005r, wysokości składek na lata następne  będą ustalane przez kolejne Zjazdy.

Dobrowolne zawieszenie lub wznowienie członkostwa może nastąpić zgodnie z art 42 ust.3 pkt. 4 ustawy o samorządzie i Regulaminem postępowania przy ustaniu, zawieszeniu lub wznowieniu członkostwa w PIIB.

3.    Opłat za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia,  wynoszących zgodnie z § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r (Dz.Ustaw Nr 8 z 95r poz.38 z późn.zm.) - 50% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Opłatę wnosi się przelewem na konto, lub gotówką do kasy właściwej terenowo Okręgowej Izby w dwóch równych ratach:

 I  rata -  za kwalifikację płatna przy składaniu wniosku – w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia.

 II rata -  po otrzymaniu powiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu – w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia.

Pierwsza rata nie podlega zwrotowi , druga rata podlega zwrotowi w przypadkach usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie lub usprawiedliwionej rezygnacji z egzaminu.

4.      Przychodów z tytułu własnej działalności gospodarczej izb inżynierów budownictwa ( zasady działalności gospodarczej będą przedmiotem odrębnych uchwał i regulaminów).

5.      Przychodów z wynajmu lub dzierżawy własnych nieruchomości lub innych składników majątkowych, a także z lokat bankowych.

6.      Przychodów z zapisów i darowizn od firm, organizacji i osób prywatnych

7.      Dotacji z budżetu państwa lub budżetów lokalnych.

III.   Przychody Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przychody KIIB powstają z części składek członkowskich w wysokości 5 zł miesięcznie w 2005r,  płatnych za rok z góry przelewem na indywidualne konto w Krajowej Izbie, w wysokości 60 zł  ( składkę należy regulować łącznie z opłatą 100 zł przeznaczoną na zbiorowe ubezpieczenie OC członków ).

Osoby posiadające indywidualne ubezpieczenie OC, które spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002r opłacają tylko 60 zł. za 2005 rok, na koszty działalności Krajowej Izby .

Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto w Krajowej Izbie podane w drukach przelewu, Należy również w druku przelewu podać: nazwisko, imię,  adres wpłacającego, i numer członkowski.

Wpłata musi być dokonana do 15-ego dnia przed  początkiem  miesiąca rozpoczynającego okres składkowy.

Po dokonaniu powyższej wpłaty na konto Krajowej Izby i po dokonaniu wpłaty części składki na konto Okręgowej Izby (wg. pkt II.2 ), Okręgowa Izba po sprawdzeniu wymaganych dokumentów i wpłat wyda zaświadczenie o przynależności do IIB i opłaceniu ubezpieczenia OC z terminem ważności.

Krajowa Izba będzie również posiadała przychody własne z tytułów wymienionych  w poz. II. 4-7 oraz z wpływów od cudzoziemców tytułem opłat za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do  wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, co nie jest ujęte w budżecie.

 

IV.   Koszty izb inżynierów budownictwa zarówno okręgowych  jak i krajowej.

Koszty IIB  powstają z następujących tytułów:

1.      Wynajęcie lub zakup siedzib Izb, ich utrzymanie i remonty ,wyposażenie w meble i niezbędne urządzenia techniczne takie jak: komputery, faxy, telefony, kserokopiarki i.t.p.

2.      Opłaty za telefony, faxy, internet, rtv, usługi pocztowe i inne.

3.      Zakupy materiałów biurowych i komputerowych , prasy, książek i.t.p.

4.      Zatrudnienie niezbędnego personelu biur izb.

5.      Ryczałty stanowiące ekwiwalent utraconych wynagrodzeń dla członków władz Izby, które powinny być proporcjonalne do liczby członków i możliwości finansowych Izby i nie powinny przekraczać niżej podanych wielkości miesięcznie brutto:

Prezes Krajowej Rady - do 1,5  przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsię-biorstw bez nagród z zysku za ubiegły rok ,  w/g obwieszczenia Prezesa GUS.

Przewodniczący Okręgowej Rady :

powyżej 12000 członków

-  do 1,5  przeciętnego wynagrodzenia  j.w.

od 9001  do 12000 członków

-  do 1,4  przeciętnego wynagrodzenia  j.w.

od 6001  do  9000 członków

-  do 1,3  przeciętnego wynagrodzenia  j.w.

od 3001  do  6000 członków

-  do 1,2  przeciętnego wynagrodzenia  j.w.

do 3000 członków

-  do 1,1  przeciętnego wynagrodzenia  j.w.

 

Wiceprezesi Krajowej Rady, Wiceprzewodniczący okręgowych rad, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - 0,5  przeciętnego wynagrodzenia.

Sekretarz, Skarbnik Rady  Izby i  Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej - 0,5 ryczałtu Prezesa Krajowej Rady lub Przewodniczącego Okręgowej Rady.         

Członkowie organów izb oraz komisji powoływanych przez izby nie otrzymujący ryczałtów w danym organie lub komisji, otrzymują do 100 zł  brutto za udział w każdym posiedzeniu, lub 20 zł/godz. za pracę indywidualną na rzecz izb, na wniosek przewodniczącego organu lub komisji po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego okręgowej rady lub Prezesa Krajowej Rady.

Zasady wypłacania ekwiwalentów o których mowa wyżej zawarte są w Zasadach Wynagradzania Członków Organów PIIB (uchwała 3/R/03).

Członkowie Komisji Egzaminacyjnych realizujący zadania Komisji Kwalifikacyjnych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r (Dz.U.z 1995r. Nr.8, poz.38).

6.      Koszty delegacji krajowych i zagranicznych są zwracane na ogólnie obowiązujących zasadach .

7.      Koszty transportu miejscowego – ryczałty samochodowe, taksówki, bilety komunikacji miejskiej, koszty parkowania.

8.      Koszty biuletynów informacyjnych izb (w tym udziałów w czasopismach technicznych) oraz dopłat do prenumeraty wybranego przez członka czasopisma  technicznego ponoszone przez Izbę Krajową i izby okręgowe.

9.      Koszty organizacji okręgowych i krajowych zjazdów delegatów.

10. Koszty organizacji szkoleń i konferencji niezbędnych dla funkcjonowania Izby, oraz koszty udziału przedstawicieli izb w konferencjach krajowych i zagranicznych.

11. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz potrzebnych IIB jak również koszty pomocy  prawnej członkom IIB.

12. Koszty pomocy finansowej i innych darowizn dla członków, zgodnie z odrębnymi regulamin.

13. Koszty promocji i współpracy zagranicznej.

            Ubezpieczenie OC członków zgodnie z  odrębną umową zawartą z ubezpieczycielem jest  płatne zbiorowo przez Krajową Izbę, korzystając z depozytu jaki stanowią jednorazowe wpłaty członków z tytułu ubezpieczenia.

 

V.   Działalność gospodarcza  izb inżynierów budownictwa

Izby inżynierów budownictwa mogą prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści swoim członkom, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art 7 pkt.3 Ustawy z 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych.

Działalność gospodarcza izb finansowana jest ze środków własnych , które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi. Działalność izb podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VI.   Budżety  Izb.

Krajowa Izba opracowuje budżet na rok następny, który podlega zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd Izby. Okręgowe izby opracowują prowizorium budżetowe na rok następny, które obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu na rok bieżący, przez coroczny okręgowy zjazd izby. Wszelkich zmian budżetu dokonuje Rada Izby w formie uchwał , pod warunkiem pokrycia wydatków uzyskanymi wpływami. Budżet na rok 2005  Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa– załącznik nr 1.

 

VII.   Uprawnienia władz izb w zakresie gospodarki finansowej.

Uprawnienia te reguluje Statut w §21 oraz Regulaminy  okręgowej rady izby i Krajowej Rady Izby.

 

VIII.   Postanowienia końcowe. 

1.      Zmiany powyższych zasad może dokonać Krajowy Zjazd Izby w formie uchwały.

2.      Zmiany obowiązującego prawa w zakresie zastosowanym w niniejszych zasadach   są obowiązujące z dniem wejścia tych zmian w życie.

 

            Załącznik nr 1

 

BUDŻET  KRAJOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

NA  2005  ROK

 

1.      Wpływy – przychody:

1.1. Składki na Krajową Izbę:

80.000 x 60 = 4.800.000 zł

1.2. Odsetki od  depozytów z tytułu ubezp. OC

200.000 zł

Razem

5.000.000 zł

 

2.      Wydatki – koszty:

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

380.000 zł

2.2. Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie

120.000 zł

2.3. Usługi pocztowe, telefon,internet i inne

300.000 zł

2.4. Materiały biurowe,prasa,książki i.t.p

180.000 zł

2.5. Płace, ryczałty, ekwiwalenty

1.400.000 zł

2.6. Delegacje i koszty transportu

300.000 zł

2.7. Biuletyn informacyjny, ogłoszenia w mediach

1.350.000 zł

2.8. Koszt zjazdu sprawozdawczego

180.000 zł

2.9. Koszty szkoleń i konferencji

120.000 zł

2.10. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

300.000 zł

2.11. Koszty pomocy finansowej członkom

150.000 zł

2.12. Koszty promocji i współpracy zagranicznej

150.000 zł

2.13. Rezerwa

70.000 zł

Razem

5.000.000 zł

 

WYLICZENIA  WYDATKÓW  W  2005 ROKU

2.1.           Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal –

czynsze

12 x 26.500 = 318.000 zł

wynajem sal

12 x 2.000 = 24.000 zł

utrzymanie biura

12 x 3000 = 36.000 zł

Razem

378.000 zł

Przyjęto

380.000 zł

 

2.2.           Wyposażenie biura, zakupy i wyposażenie dod. powierzchni oraz utrzymanie.

zestawy komputerowe

4 x 10.000 = 40.000 zł

telefony i fax

6.000 zł

serwis posiadanych urządzeń

12 x 3000 = 36.000 zł

ubezpieczenie biur i sprzętu

30.000 zł

Razem

112.000 zł

Przyjęto

120.000 zł

 

2.3.           Usługi pocztowe, telekom, bankowe i inne:

 

12 x 25.000 = 300.000 zł

Przyjęto

300.000 zł

 

2.4.           Materiały biurowe, prasa, książki:

 

12 x 15.000 = 180.000 zł

Przyjęto

180.000 zł

 

2.5.           Płace, ryczałty, ekwiwalenty:

Ekwiwalenty Prezydium Izby:

 

Prezes Krajowej Rady

= 1,5 średniej

V-ce Prezesi

4 x 0,5 średniej = 2,0 średnie

Przewodn. Komisji

3 x 0.5 = 1,5 średniej

Sekret., skarbn.KR,przew.KK

3 x 0,5 x 1,5 = 2,25 średniej

Razem

7,25 x 2350 x 12 = 204.450 zł

Płace personelu:

 

1 x 4500 + 6 x 4000 + 5 x 3000 +7 x 2000 = 57.500 zł miesięcznie

Razem

57.500 x 12 x 1,2079 = 833.451 zł

Ryczałty za posiedzenia:

 

Rada Krajowa

6 x 34 x 100 = 20.400 zł

Prezydium R.K.

12 x 4 x 100 = 4.800 zł

Kraj.Kom.Kwalif.

4 x17 x 100 = 6.800 zł

Prezydium KKK

12 x 4 x 100 = 4.800 zł

Kraj.Sąd Dysc.

4 x 16 x 100 = 6.400 zł

Prezyd. KSD

6 x 2 x 100 = 1.200 zł

Dyżury i rozprawy KSD

(52 + 15 x 5) x 100 = 12.700 zł

Rzeczn. Odp. Zaw.

12 x 5 x 100 = 6.000 zł

Kraj.Kom.Rewiz.

(6 x 2 + 6 x 7) x 100 = 5.400 zł

Kontrole KKR

4 x 120 x 20 = 9.600 zł

Nadzory KKR

99 x100 = 9.900 zł

Kom Dosk. Zaw. i Szkoleń

14 x 5 x 100 = 7.000 zł

Kom.Pom.Finans.

6 x 3 x 100 = 1.800 zł

Razem

96.800zł

Umowy - zlecenia:

12 x 17.000 = 204.000 zł

Obsługa cudzoziemców

12 x 5.000 = 60.000 zł

Razem: 204.450 + 833.451+ 96.800 + 204.000 + 60.000 = 1.398.701 zł

Przyjęto

1.400.000 zł

 

2.6.           Delegacje i koszty transportu:

 

12 x 25.000 = 300.000 zł

Przyjęto

300.000 zł

 

2.7.           Biuletyn informacyjny IIB, ogłoszenia w mediach:

Koszty wysyłki biuletynu (50%)

 

1,90zł x 12 x 1.22 x 0,50 x 90000 = 1.251.720 zł

Ogłoszenia w mediach , mat.informac

80.000 zł

Razem

1.331.720 zł

Przyjęto

1.350.000 zł

 

2.8.           Koszty Zjazdu Sprawozdawczego:

Koszt Zjazdu wraz z dietami dla delegatów

180.000 zł

Przyjęto

180.000 zł

 

2.9.           Koszty szkoleń i konferencji:

 

12 x 10.000 = 120.000 zł

Przyjęto

120.000 zł

 

2.10.       Koszty obsługi prawnej i ekspertyz dla wszystkich organów i członków:

 

12 x 25.000 = 300.000 zł

Przyjęto

300.000 zł

 

2.11.       Koszty pomocy finansowej członkom np. w refundacji OC:

 

1500 x 100,00 = 150.000zł

Przyjęto

150.000 zł

 

2.12.       Koszty promocji i współpracy zagranicznej.

 

150.000 zł

Przyjęto

150.000 zł

 

.
Poprawiony: środa, 28 września 2005
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa