Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Regulamin KKR
Terminarz posiedzeń KKR
Uchwały KKR
Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Regulamin

Krajowej Komisji Rewizyjnej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB

20 sierpnia 2015 r.

 

 

§ 1

 1. Regulamin niniejszy określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust.1 pkt 3 i art. 35 ustawy, wybieranym przez Krajowy Zjazd.
 3. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),
 • Izbie – należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
 • Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Rady Izby,
 • Komisji – należy przez to rozumieć Krajową Komisję Rewizyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3

 1. Komisja wykonuje obowiązki wynikające z ustawy, statutu i uchwał Krajowych Zjazdów, a w szczególności:
 2. 1) kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą Izby,
  2) przedstawia sprawozdania z działalności Zjazdowi,
  3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych,
  4) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie,
  5) uchyla uchwały okręgowych komisji rewizyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

 3. Do spraw nieunormowanych ustawą i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi zastosowanie w działalności Komisji mają odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 4

 1. Komisję tworzą: przewodniczący i 4÷8 pozostałych członków wybranych przez Zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej przez ten Zjazd.
 2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji zwołuje jej przewodniczący nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wyboru. Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 członków Komisji.
 3. Komisja wybiera spośród swoich członków zastępców przewodniczącego oraz sekretarza. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie nie uzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów wybory przeprowadza się ponownie.
 4. Członkowie Komisji sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
 5. Jeżeli ktokolwiek ze składu Komisji nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym Zjeździe.

 

§ 5

 1. Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego członka Komisji albo na wniosek Rady.
 3. Propozycje porządku obrad przedstawia Przewodniczący Komisji.
 4. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący i sekretarz. Protokół powinien zostać przyjęty na następnym posiedzeniu Komisji.
 6. Udział członków w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy (nieobecność wymaga usprawiedliwienia).

 

§ 6

 1. Komisja swoje zadania w zakresie dotyczącym działalności Izby wykonuje głównie przez planowaną kontrolę, polegającą w szczególności na:
 2. 1) badaniu wykonania uchwał finansowych Zjazdu,

  2) ustosunkowaniu się do sprawozdań finansowych Rady,

  3) badaniu ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów,

  4) analizie spraw finansowych i gospodarczych prowadzonych przez Radę.

 3. W zakresie dotyczącym działalności okręgowych komisji rewizyjnych Komisja swoje uprawnienia nadzorcze wykonuje głównie poprzez udział swoich członków w posiedzeniach okręgowych komisji rewizyjnych oraz kontrolę: uchwał przez nie podejmowanych, protokołów z posiedzeń oraz protokołów z kontroli.
 4. Na wniosek Prezydium, Komisja opiniuje zamierzenia finansowe oraz gospodarcze Prezydium.

 

§ 7

 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
 2. Do zakresu czynności Przewodniczącego Komisji należy:
 3. 1) reprezentowanie Komisji wobec Rady,

  2) opracowanie planu pracy Komisji i czuwanie nad jego realizacją,

  3) podział pracy pomiędzy członków Komisji,

  4) zwoływanie posiedzeń Komisji i przewodniczenie im,

  5) podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji,

  6) przedstawianie w imieniu Komisji informacji lub sprawozdań na posiedzeniach plenarnych Rady oraz na Zjeździe.

 4. Zastępca przewodniczącego wskazany przez Komisję jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.
 5. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:

1) protokołowanie posiedzeń,

2) prowadzenie korespondencji,

3) kompletowanie dokumentacji Komisji.

 

§ 8

 1. Komisja, za wiedzą Prezesa Rady, przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
 2. W nagłych lub wyjątkowych wypadkach doraźną kontrolę może rozpocząć sam przewodniczący.
 3. Komisja w uzgodnieniu z Prezesem Rady może powoływać biegłych i ekspertów.

 

§ 9

 1. Z każdej kontroli przeprowadzonej przez Komisję sporządza się protokół, który powinien zawierać wnioski i zalecenia.
 2. Protokół z kontroli wraz z uchwałami Komisji, obejmującymi wnioski i zalecenia, Przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady.

 

§ 10

 1. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady i jej Prezydium.
 2. Członkowie Komisji, na zaproszenie Prezesa Rady, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady i jej Prezydium z głosem doradczym, podczas omawiania spraw finansowych i gospodarczych.

 

§ 11

Członkowie Prezydium oraz pracownicy Biura Krajowej Izby obowiązani są udzielać na żądanie Komisji ustnych oraz pisemnych wyjaśnień.

 

§ 12

 1. Pełną obsługę Komisji zapewnia Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Wydatki Komisji pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 13

W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji, czynności jego sprawuje zastępca przewodniczącego wskazany przez Komisję do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez Zjazd.

 

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie lub statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2016
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa