Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Normalizacja i polskie normy > ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

 

Akty Prawne

Budownictwo
Samorząd zawodowy w budownictwie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona środowiska i zabytków
Zagospodarowanie przestrzenne i geodezja
Normalizacja i polskie normy
Ceny
Drogi
Prawo wodne
Zamówienia publiczne
Energetyka
Pozostałe
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 września 2004

 

Dz.U.02.239.2039 - pobierz plik pdf do wydruku

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. (1) Krajowy system notyfikacji norm i aktów prawnych, zwany dalej "krajowym systemem", obejmuje notyfikację norm oraz notyfikację aktów prawnych, umożliwiającą uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w procedurach wymiany informacji określonych w przepisach Wspólnoty Europejskiej.

2. W krajowym systemie uczestniczą:

1)  koordynator krajowego systemu;

2)  (2) ministrowie;

3)  Polski Komitet Normalizacyjny, zwany dalej "PKN".

3. Koordynatorem krajowego systemu jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  (3) "usłudze" - należy przez to rozumieć usługę w ramach społeczeństwa informacyjnego, świadczoną za wynagrodzeniem, bez równoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przesyłanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłaną pierwotnie i otrzymywaną w miejscu przeznaczenia za pomocą sprzętu do elektronicznego przesyłania i przechowywania danych, włącznie z kompresją cyfrową, która jest w całości przesyłana, kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, drogą radiową, przy użyciu środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych (drogą elektroniczną);

1a)  (4) "produkcie" - należy przez to rozumieć każdy wyprodukowany przemysłowo produkt lub każdy produkt rolniczy, włącznie z produktami rybnymi;

2)  "specyfikacji technicznej" - należy przez to rozumieć specyfikację określającą cechy produktu, w szczególności w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań, opakowania, znakowania lub oznaczania, a także procedury oceny zgodności tego produktu, jak również wymagania dotyczące metod i procesów produkcji produktów rolnych, produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, produktów leczniczych i innych produktów, jeżeli wywierają one wpływ na cechy produktu;

3)  (5) "innych wymaganiach" - należy przez to rozumieć, inne niż specyfikacja techniczna, wymagania nałożone na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska naturalnego, które wpływają na jego cykl użytkowy po wprowadzeniu go do obrotu, takie jak warunki użycia, utylizacji, ponownego użycia lub przetworzenia, jeżeli warunki takie mogą mieć znaczący wpływ na skład lub istotę produktu, lub wprowadzenie go do obrotu;

4)  "przepisie dotyczącym usług" - należy przez to rozumieć przepis określający wymagania dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług, a w szczególności dotyczący świadczących je osób, samych usług lub ich odbiorców, jeżeli z treści przepisu wynika, że celem jego wydania jest bezpośrednie uregulowanie tych usług;

5)  "przepisie technicznym" - należy przez to rozumieć:

a)  specyfikacje techniczne,

b) inne wymagania,

c)  przepisy dotyczące usług,

d) regulacje wprowadzające zakaz produkcji, przywozu lub wprowadzania produktu do obrotu, świadczenia usług lub prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług,

e)  (6) regulacje pośrednio ograniczające wprowadzenie do obrotu produktów, świadczenie usług lub prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług, a w szczególności:

-  przepisy powołujące specyfikacje techniczne lub wymagania niezawarte w przepisach prawnych, których stosowanie zapewnia domniemanie spełnienia wymagań wynikających z tych przepisów,

-  postanowienia porozumień dobrowolnych, których stroną są organy administracji rządowej i które zawierają zobowiązania do stosowania, w interesie publicznym, specyfikacji technicznych lub innych wymagań, z wyłączeniem umów podlegających przepisom o zamówieniach publicznych, zwanych dalej "porozumieniami dobrowolnymi",

-  przepisy wpływające na wielkość obrotu produktami i usługami za pomocą instrumentów finansowych, w tym podatkowych, z wyłączeniem przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;

5a)  (7) "projekcie aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne" - należy przez to rozumieć projekt opracowany na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, w którym mogą zostać wprowadzone znaczące zmiany;

6)  "akcie prawnym wyłączającym stosowanie zasady swobodnego przepływu towarów" - należy przez to rozumieć akt prawny, na podstawie którego wprowadza się zakaz przywozu albo zakaz wprowadzania produktu do obrotu, odmawia się wydania pozwolenia na wprowadzenie produktu do obrotu, wprowadza się obowiązek dokonywania modyfikacji produktu lub wycofuje się produkt z obrotu;

7)  "szczegółowych uwagach" - należy przez to rozumieć uwagi do notyfikowanego aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne, stwierdzające, że może on ustanowić przeszkodę w swobodnym przepływie towarów, swobodzie świadczenia usług lub swobodzie zakładania przedsiębiorstw.

§ 3. Notyfikacji norm podlegają normy krajowe oraz ich zmiany, z wyłączeniem tych norm, które są wprowadzeniem normy europejskiej lub normy międzynarodowej.

§ 4. 1. Notyfikacji aktów prawnych podlegają akty prawne zawierające przepisy techniczne, z wyjątkiem aktów:

1)  (8) zgodnych z obowiązującymi aktami Wspólnoty Europejskiej, które skutkują przyjęciem specyfikacji technicznych i przepisów dotyczących usług;

2)  stanowiących wypełnienie zobowiązań międzynarodowych przewidujących przyjęcie wspólnych przepisów technicznych;

3)  (9) wydanych na podstawie klauzul ochronnych zawartych w przepisach prawa Wspólnoty Europejskiej;

4)  podlegających krajowemu systemowi informowania o produktach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów;

5)  mających na celu zastosowanie się do postanowień Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;

6)  stanowiących zmianę przepisu technicznego w celu uwzględnienia uwag Komisji Europejskiej, wskazujących na potrzebę usunięcia przeszkód w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług lub zakładania przedsiębiorstw.

2. W przypadku aktów prawnych zawierających przepisy dotyczące usług notyfikacji nie podlegają również akty dotyczące:

1)  (10) usług telekomunikacyjnych oraz usług finansowych objętych zakresem regulacji prawa Wspólnoty Europejskiej;

2)  finansowych rynków regulowanych w rozumieniu ustawy (11) z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447) lub instytucji pełniących dla tych rynków funkcje rozrachunkowe lub rozliczeniowe, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2;

3)  (12) nadawania programów telewizyjnych objętych zakresem regulacji prawa Wspólnoty Europejskiej oraz nadawania programów radiowych.

§ 5. Notyfikacji aktów prawnych podlegają ponadto akty prawne wyłączające stosowanie zasady swobodnego przepływu towarów, z wyjątkiem aktów:

1)  wydawanych po raz kolejny w stosunku do tego samego rodzaju produktu na podstawie tych samych zasad i procedur;

2)  (13) mających na celu zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem Wspólnoty Europejskiej;

3)  podlegających notyfikacji na podstawie odrębnych przepisów;

4)  stanowiących część procedury przygotowującej do wydania aktu prawnego wyłączającego stosowanie zasady swobodnego przepływu towarów;

5)  mających na celu ochronę moralności publicznej lub porządku publicznego;

6)  dotyczących produktów używanych, które ze względu na utratę swoich cech spowodowanych ich używaniem lub upływem określonego czasu nie mogą być pozostawione w obrocie.

§ 6. 1. Normy krajowe oraz ich zmiany notyfikuje PKN.

2. Notyfikacja polega na poinformowaniu europejskich organizacji normalizacyjnych oraz jednostek normalizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej o opracowaniu projektu normy krajowej lub projektu zmiany tej normy.

3. Notyfikacji dokonuje się w terminie umożliwiającym uwzględnienie uwag i wprowadzenie zmian.

§ 7. 1. Na wniosek Komisji Europejskiej, PKN przekazuje jej programy prac normalizacyjnych, w części dotyczącej projektowania nowych norm krajowych lub ich zmian.

2. Na wniosek organizacji oraz jednostek, o których mowa w § 6 ust. 2, lub Komisji Europejskiej, PKN przekazuje im projekty notyfikowanych norm krajowych lub ich zmian.

3. Po otrzymaniu od organizacji oraz jednostek, o których mowa w § 6 ust. 2, lub Komisji Europejskiej uwag do notyfikowanych norm krajowych lub innych zmian, PKN informuje je o działaniach podjętych w związku z przekazanymi uwagami.

§ 8. 1. Akty prawne zawierające przepisy techniczne notyfikuje koordynator krajowego systemu.

2. (14) Notyfikacja polega na przekazaniu Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne oraz dokumentów, o których mowa w § 9, przy czym dniem dokonania notyfikacji jest dzień otrzymania przez Komisję Europejską tych projektów i dokumentów.

3. Notyfikacji dokonuje się w terminie umożliwiającym uwzględnienie uwag i wprowadzenie zmian.

4. W przypadku gdy akt prawny zawiera wyłącznie przeniesienie w całości treści normy europejskiej lub międzynarodowej, notyfikacji można dokonać przez poinformowanie o zamiarze przyjęcia aktu prawnego ze wskazaniem tej normy.

5. W przypadku gdy akt prawny podlega jednocześnie innej procedurze informowania Komisji Europejskiej, na podstawie przepisów odrębnych, notyfikacji można dokonać przez dołączenie do informacji przesłanej w ramach tej procedury oświadczenia, że stanowi ona również notyfikację w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 9. Ministrowie po opracowaniu, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne, przekazują niezwłocznie projekty tych aktów koordynatorowi krajowego systemu w celu dokonania notyfikacji. Do projektu aktu prawnego dołącza się:

1)  szczegółowe uzasadnienie potrzeby wydania danego przepisu technicznego;

2)  akt prawny, zawierający przepis upoważniający do wydania notyfikowanego aktu lub inny akt prawny, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej oceny skutków przepisu technicznego, a nie zostały one uprzednio przekazane Komisji Europejskiej;

3)  w przypadku aktu prawnego zawierającego przepisy wprowadzające ograniczenia dotyczące substancji lub preparatów chemicznych ze względu na ochronę zdrowia, ochronę konsumentów albo ochronę środowiska - informacje dotyczące tych substancji lub preparatów, możliwych do zastosowania ich odpowiedników oraz analizę przewidywanego wpływu tych substancji i preparatów na zdrowie, ochronę konsumentów lub środowisko wraz z oceną ryzyka.

§ 10. (15) 1. Koordynator krajowego systemu w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania notyfikacji projektu aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne przekazuje właściwemu ministrowi, zgodnie z jego zakresem działania:

1)  stanowiska do notyfikowanego projektu zgłoszone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Komisję Europejską albo

2)  informację o braku stanowisk.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, ulega wydłużeniu o:

1)  jeden miesiąc w odniesieniu do projektów aktów prawnych zawierających porozumienia dobrowolne albo o trzy miesiące w odniesieniu do pozostałych projektów - w przypadku gdy w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania notyfikacji inne państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Komisja Europejska zgłoszą szczegółowe uwagi wskazujące na możliwość naruszenia przez notyfikowany projekt swobody przepływu towarów;

2)  jeden miesiąc - w przypadku gdy w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania notyfikacji projektu aktu prawnego zawierającego przepisy dotyczące usług inne państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Komisja Europejska zgłoszą szczegółowe uwagi wskazujące na możliwość naruszenia przez notyfikowany projekt swobody świadczenia usług lub swobody zakładania przedsiębiorstw w odniesieniu do usługodawców;

3)  dziewięć miesięcy - w przypadku gdy w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania notyfikacji projektu aktu prawnego, innego niż projekt zawierający przepisy dotyczące usług, koordynator krajowego systemu otrzyma od Komisji Europejskiej informację o zamiarze skorzystania z prawa inicjatywy prawodawczej w sprawach objętych zakresem notyfikowanego projektu;

4)  dziewięć miesięcy - w przypadku gdy w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania notyfikacji koordynator krajowego systemu otrzyma od Komisji Europejskiej informację o przedstawieniu Radzie Unii Europejskiej projektu aktu prawnego w sprawach objętych zakresem notyfikowanego projektu;

5)  piętnaście miesięcy - w przypadku gdy po uzyskaniu informacji, o której mowa w pkt 3 i 4, a przed upływem dwunastu miesięcy od dnia dokonania notyfikacji, Rada Unii Europejskiej przyjmie wspólne stanowisko w sprawach objętych zakresem notyfikowanego projektu.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 3-5:

1)  koordynator krajowego systemu niezwłocznie przekazuje właściwemu ministrowi informacje otrzymane od Komisji Europejskiej oraz informację o przyjęciu przez Radę Unii Europejskiej wspólnego stanowiska;

2)  jeżeli koordynator krajowego systemu otrzyma od Komisji Europejskiej informację o rezygnacji z zamiaru skorzystania z prawa inicjatywy prawodawczej lub o wycofaniu własnego projektu aktu prawnego albo jeżeli Komisja Europejska lub Rada Unii Europejskiej przyjmie wiążący wspólnotowy akt prawny - koordynator krajowego systemu niezwłocznie przekazuje właściwemu ministrowi informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Koordynator krajowego systemu, w ramach terminów określonych odpowiednio w ust. 1 i 2, przekazuje właściwym ministrom stanowiska do notyfikowanych projektów aktów prawnych niezwłocznie po ich otrzymaniu, a informację o braku stanowisk - niezwłocznie po upływie tych terminów.

5. Przepisów ust. 2 pkt 3-5 nie stosuje się do projektów aktów prawnych zawierających porozumienia dobrowolne.

§ 10a. (16) 1. Trybu określonego w § 10 nie stosuje się, jeżeli zaistnieje:

1)  nagła i nieprzewidywalna konieczność niezwłocznego wydania aktu prawnego w celu ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, ochrony zwierząt lub roślin oraz - w przypadku przepisów dotyczących usług - w celu zapewnienia porządku publicznego, w szczególności ochrony nieletnich;

2)  konieczność niezwłocznego wydania aktu prawnego w przypadku istotnych i nieprzewidzianych okoliczności odnoszących się do ochrony bezpieczeństwa i spójności systemu finansowego, w szczególności ochrony depozytariuszy, inwestorów i osób ubezpieczonych.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, właściwy minister niezwłocznie przekazuje projekt aktu prawnego koordynatorowi krajowego systemu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem odstąpienia od zastosowania trybu określonego w § 10.

3. Przepisów § 10 nie stosuje się do:

1)  regulacji wprowadzających zakaz produkcji, o ile nie utrudniają swobodnego przepływu towarów;

2)  przepisów, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. e tiret trzecie.

§ 11. 1. Ministrowie rozpatrują stanowisko, o którym mowa w § 10, oraz w przypadku gdy w stanowisku tym zawarte są:

1)  komentarze - biorą je pod uwagę w dalszych pracach nad projektem aktu prawnego;

2)  szczegółowe uwagi - przygotowują, w razie potrzeby, w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi ministrami, informacje o działaniach, jakie będą podjęte w związku z tymi uwagami i przekazują je koordynatorowi krajowego systemu w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

2. W przypadku nieuwzględnienia szczegółowych uwag do projektów aktów prawnych zawierających przepisy dotyczące usług, do informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się uzasadnienie niemożności ich uwzględnienia.

3. Koordynator krajowego systemu przekazuje informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Komisji Europejskiej.

§ 12. Jeżeli po dokonaniu notyfikacji do projektu aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne zostały wprowadzone istotne zmiany, a w szczególności dodano lub zaostrzono specyfikacje techniczne lub inne wymagania albo przyspieszono termin ich wprowadzenia, notyfikowany akt prawny podlega ponownie notyfikacji w sposób określony w § 8-11.

§ 13. 1. Ostateczny tekst notyfikowanego aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne ministrowie przekazują niezwłocznie koordynatorowi krajowego systemu, który przekazuje go Komisji Europejskiej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do aktów prawnych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

§ 13a. (17) Przy ogłaszaniu aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne zamieszcza się informację o dokonaniu jego notyfikacji z odniesieniem się do dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).

§ 14. 1. Akty prawne państw członkowskich Unii Europejskiej zawierające przepisy techniczne, notyfikowane koordynatorowi krajowego systemu, są przekazywane niezwłocznie ministrom właściwym do spraw objętych zakresem danego projektu aktu prawnego w celu opracowania stanowiska.

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, może zawierać komentarze lub szczegółowe uwagi.

3. W przypadku aktów prawnych zawierających przepisy techniczne, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. e tiret trzecie, szczegółowe uwagi nie mogą dotyczyć finansowych aspektów wprowadzenia tych przepisów.

4. (18) W przypadku projektów aktów prawnych zawierających przepisy dotyczące usług szczegółowe uwagi nie mogą również dotyczyć polityki kulturalnej, a w szczególności audiowizualnej, prowadzonej przez państwa członkowskie zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony różnorodności językowej, szczególnych cech narodowych i regionalnych oraz dziedzictwa kulturowego.

5. Minister przesyła koordynatorowi krajowego systemu, w razie potrzeby, uzgodnione z innymi zainteresowanymi ministrami stanowisko, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania aktu prawnego.

6. Koordynator krajowego systemu niezwłocznie przekazuje Komisji Europejskiej stanowisko, o którym mowa w ust. 1.

§ 15. 1. Na uzasadniony wniosek ministra koordynator krajowego systemu występuje do Komisji Europejskiej o zachowanie poufności dokumentów związanych z daną notyfikacją aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne i przekazuje jej uzasadnienie wniosku.

2. Ministrowie stosują zasady ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271), jeżeli Komisja Europejska poinformuje, że państwo członkowskie Unii Europejskiej, które dokonało notyfikacji projektu aktu prawnego, wystąpiło do niej z wnioskiem o zachowanie poufności.

§ 16. 1. Akty prawne wyłączające zasadę swobodnego przepływu towarów notyfikuje koordynator krajowego systemu.

2. Notyfikacja polega na przekazaniu Komisji Europejskiej wydanego tekstu aktu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 3, wraz z wypełnionym formularzem, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

3. Nie wymagają przekazania do notyfikacji:

1)  części aktu prawnego, których treść wykracza poza zakres informacji żądanej w formularzu, o którym mowa w ust. 2;

2)  załączniki do aktu prawnego, jeżeli dołączy się do niego wykaz tych załączników z krótkim opisem ich zawartości.

4. Notyfikacji dokonuje się w terminie 45 dni od daty wydania aktu prawnego, a jeżeli akt prawny podlega ogłoszeniu - w terminie 45 dni od jego ogłoszenia.

5. Na żądanie Komisji Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej koordynator krajowego systemu przekazuje pełny tekst załączników, o których mowa w ust. 3 pkt 2, a także dodatkowe informacje dotyczące notyfikowanego aktu prawnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

6. Koordynator krajowego systemu przekazuje Komisji Europejskiej lub państwom członkowskim Unii Europejskiej wnioski o przekazanie załączników i dodatkowych informacji do aktów prawnych wyłączających stosowanie zasady swobodnego przepływu towarów, wydanych i notyfikowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

§ 17. Ministrowie, zgodnie ze swoim zakresem działania, przekazują koordynatorowi krajowego systemu:

1)  dokumenty, o których mowa w § 16 ust. 2 - niezwłocznie po wydaniu aktu prawnego wyłączającego stosowanie zasady swobodnego przepływu towarów;

2)  załączniki i informacje, o których mowa w § 16 ust. 5 - w terminie 14 dni od otrzymania od koordynatora krajowego systemu żądania, o którym mowa w tym przepisie;

3)  wnioski, o których mowa w § 16 ust. 6.

§ 18. Koordynator krajowego systemu przekazuje niezwłocznie ministrom, zgodnie z ich zakresem działania:

1)  po otrzymaniu z Komisji Europejskiej:

a)  informacje dotyczące notyfikowanych aktów prawnych wyłączających stosowanie zasady swobodnego przepływu towarów,

b) akty prawne wyłączające stosowanie zasady swobodnego przepływu towarów wydane i notyfikowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej,

c)  informacje na temat skutków, jakie akty prawne wydane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej wywierają na swobodny przepływ towarów i ich wzajemne uznawanie na rynku wewnętrznym Wspólnoty Europejskiej, a także na temat działań podjętych w wyniku ich notyfikacji;

2)  po otrzymaniu z Komisji Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej - wnioski o przekazanie załączników lub dodatkowych informacji, o których mowa w § 16 ust. 5;

3)  po otrzymaniu od państwa członkowskiego Unii Europejskiej - załączniki lub dodatkowe informacje, przekazane na wniosek, o którym mowa w § 16 ust. 6.

§ 19. Podmioty uczestniczące w notyfikacji aktów prawnych wyłączających stosowanie zasady swobodnego przepływu towarów przestrzegają tajemnicy przedsiębiorstwa, do których uzyskały dostęp podczas postępowania prowadzącego do wydania tych aktów.

§ 20. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie (19) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2039)

WZÓR FORMULARZA NOTYFIKACYJNEGO AKTÓW PRAWNYCH WYŁĄCZAJĄCYCH STOSOWANIE ZASADY SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TOWARÓW

Image

.
Poprawiony: sobota, 06 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa