Dni Inżyniera Budownictwa na "Budmie 2008" Drukuj
piątek, 25 stycznia 2008

„Przed Polską pojawia się szansa dokonania cywilizacyjnego skoku, związana z przyznanymi przez UE dużymi środkami finansowymi m.in. na budowę i rozbudowę infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniczej” – powiedział 22 stycznia prof. Zbigniew Grabowski, prezes PIIB, podczas otwarcia „Dni Inżyniera Budownictwa” zorganizowanych w ramach poznańskich targów Budma. Gospodarzami pierwszej sesji były: WOIIB, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych PZiTB. Patronat objęły: Ministerstwo Infrastruktury i PIIB. Wśród honorowych uczestników byli obecni m.in.: Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury, Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zbigniew Rynasiewicz, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Krzysztof Tchórzewski, zastępca przewodniczącego. .
Olgierd Dziekoński zapoznał licznie zgromadzonych uczestników spotkania z planami ministerstwa dotyczącymi nowelizacji i wprowadzenia nowych aktów prawnych w zakresie – jak się wyraził – ładu budowlanego. Ład budowlany – jego zdaniem – składa się z trzech elementów: racjonalnego prawa, skutecznych instytucji i etycznych zachowań uczestników procesu inwestycyjnego, czyli inwestorów, projektantów i wykonawców. „Jeśli zapomnimy o wymiarze etycznym, to samymi, prawnymi i instytucjonalnymi zmianami, tego ładu nie osiągniemy” – powiedział.

Pierwsza grupa zmian legislacyjnych wg. słów min. Dziekońskiego będzie dotyczyć racjonalizacji procesu inwestycyjnego. „Świadomie użyłem słowa, racjonalizacja, bo pojęcie „uproszczenie” ma pewne negatywne konotacje” – dodał. Projekt ustawy „o zmianie ustawy na rzecz racjonalizacji procesu inwestycyjnego” wynika m.in. z potrzeby dostosowania polskich przepisów do prawa unijnego. Zwrócił też uwagę na fakt, że już w czerwcu 2007 roku Komisja Europejska skrytykowała polski rząd za niezrealizowanie czterech dyrektyw. Są to dyrektywy: o udziale społeczeństwa w sporządzaniu niektórych ważnych programów, o ocenie oddziaływania na środowisko, o dostępie do sprawiedliwości i tzw. dyrektywa siedliskowa. Ich nie wprowadzenie w naszym prawodawstwie jest zagrożone poważnymi sankcjami ze strony Unii Europejskiej.

Zmianą bardzo istotną, zwłaszcza dla inwestorów, będzie zastąpienie decyzji „zezwolenia na budowę” – formułą rejestracji. „Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której procedura uzyskiwania zgody urbanistycznej będzie ściśle powiązana z oceną oddziaływania na środowisko” – stwierdził. Podobne zasady mają obowiązywać przy oddawaniu obiektu do użytku. Przed skierowaniem do sejmu – prawdopodobnie we wrześniu tego roku – projekt zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym. Drugi pakiet ustaw dotyczyć będzie zmian i propozycji w zorganizowanym budownictwie mieszkaniowym i rozwoju urbanistycznym miast. Trzecia grupa propozycji przedłożeń Ministerstwa Infrastruktury, ma dostosować polski system zarządzania miastami do standardów europejskich.

Drugi dzień spotkania poświęcony był budowie i modernizacji polskiej infrastruktury drogowej i kolejowej do 2013 roku. Zdaniem min. Dziekońskiego na realizację programu drogowego wydamy 121 mld złotych, a unijny wkład w unowocześnienie kolejnictwa wyniesie ok. 5 mld euro. Prawie 383 mln euro skierowane zostanie na rozbudowę 8 portów lotniczych funkcjonujących w sieci TEN-T. Całkowita wartość wsparcia finansowego inwestycji lotniczych wyniesie ok.1 mld euro. Min. Dziekoński podkreślił, że stopień wykorzystania unijnych dotacji będzie zależeć od dobrej współpracy: GDDKiA, PKP, PLK i Portów Lotniczych.

Andrzej Maciejewski z Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przestawił program budowy i modernizacji infrastruktury drogowej do 2012 roku. Zwrócił także uwagę na czynniki mogące opóźnić realizację planów m.in.: zbiurokratyzowanie wewnętrznych procedur w administracji rządowej, przepisy prawne utrudniające przygotowanie i realizację inwestycji oraz tendencję do obniżania wydatków na utrzymanie istniejącej sieci dróg.

Dr Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i jednocześnie sekretarz Rady Krajowej PIIB  wykazał w swoim wystąpieniu, że istotną barierą dla projektantów i wykonawców jest nadmiar ustaw i rozporządzeń. Obecnie aż 25 ustaw i 75 rozporządzeń ministerialnych reguluje te kwestie. Wiele z nich jest zbyt szczegółowych jak np. rozporządzenie o składzie betonu i w efekcie niepotrzebnych. Niektóre mogłyby być zastąpione instrukcjami.

Organizatorami drugiej sesji Dni Inżyniera Budownictwa na targach „Budma” były: WOIIB, Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, PKP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Przygotował:
Antoni Styrczula

Poprawiony: poniedziałek, 29 marca 2010