Inżynierowie budownictwa mają prawo do projektowania architektonicznego Drukuj
wtorek, 11 czerwca 2019

W wyniku interwencji PIIB w związku z nieuznawaniem przez Zachodniopomorskie organy administracji architektoniczno-budowlanej uprawnień inżynierów budownictwa do projektowania architektonicznego w ramach przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek wskazał, że jest to niezgodne z obowiązującym prawem. Wystosował pisma do wszystkich Wojewodów i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego, w których wskazuje na konieczność respektowania praw nabytych inżynierów budownictwa.

W pismach do wszystkich Wojewodów i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina obowiązujący stan prawny. Zgodnie z nim osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, czyli przed 1 stycznia 1995 r. mogą wykonywać w tej specjalności i zakresie samodzielne funkcje techniczne na podstawie przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, bez obowiązku przynależności do samorządu zawodowego architektów.

GINB pismo do Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

GINB pismo do Wojewodów wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie