Środowisko budowlane zwiera szyki. Razem dla dobra polskiego budownictwa! Drukuj
poniedziałek, 17 października 2016

13 października br. w Warszawie został powołany do życia Komitet Problemowy B-21 skupiający samorządy zawodowe, organizacje oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne związane z branżą budowlaną. Merytoryczna i konstruktywna współpraca w sprawach istotnych dla środowiska budowlanego oraz reprezentowanie wspólnych stanowisk wobec  organów władzy państwowej to główne cele powstałego komitetu.

Z myślą o podjęciu aktywnych  działań na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi polskiej  branży budowlanej oraz profesjonalnemu wykonywaniu zawodu przez  osoby związane z sektorem budownictwa, co  leży zarówno w interesie społecznym, jak i państwotwórczym, doszło do spotkania reprezentantów samorządów zawodowych, organizacji budowlanych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Podczas wymiany zdań i opinii na temat obecnej sytuacji w szeroko rozumianym  polskim budownictwie, uczestnicy spotkania zdecydowali o powołaniu Komitetu Problemowego B-21, w skład którego weszli  przedstawiciele przybyłych  podmiotów. Celem komitetu będzie wypracowanie propozycji i działań zmierzających do usuwania istniejących barier i przeszkód w procesie inwestycyjnym.

W czasie pierwszego spotkania reprezentanci uczestniczących organizacji podjęli temat projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego  przedstawionego do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Uczestnicy zgłaszali swoje obiekcje odnośnie projektu kodeksu zwracając  uwagę m.in. na zastosowanie nowych  pojęć wprowadzających dezorientację, brak czasu na solidne zapoznanie się z kodeksem i następnie jego opiniowanie, przy obecnie wyznaczonych terminach; nierównomierne rozłożenie akcentów na gospodarkę przestrzenną  i część budowlaną; niedomówienia. W czasie obrad zdecydowano o zwróceniu się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o przedłużenie czasu trwania konsultacji społecznych, aby dokonać profesjonalnej  oceny zaproponowanego projektu dla dobra polskiego budownictwa.

Na przewodniczącego Komitetu Problemowego B-21 został wybrany Zbigniew Kledyński, wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Izby Architektów RP,

Izby Projektowania Budowlanego, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych,

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskiego Związku Inżynierów  i Techników Sanitarnych, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Komunikacji RP,  Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych,  Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki,  Stowarzyszenia Polskiej Izby Urbanistów, Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej,  Związku Rzemiosła Polskiego, Związku Zawodowego „Budowlani”.