Jak kształcić przyszłych inżynierów? Drukuj
środa, 02 listopada 2011

Od 26 do 28 października br. w Lublinie obradowała Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Jej uczestnicy rozmawiali m.in. o: efektach rządowego projektu „kierunków zamawianych”, modelu studiów inżynierskich oraz losach absolwentów.

W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu rektorów uczelni technicznych z całego kraju. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali: Andrzej R. Dobrucki prezes PIIB i Marian Płachecki przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

Gościem konferencji był prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki, który przedstawił aktualny stan wiedzy i dyskusji na temat sporu wokół sprawy podpisywania umów przez uczelnie ze studentami studiów stacjonarnych. Podkreślił także, że studentom są obecnie potrzebne lepsze gwarancje ciągłości toku studiów lub kontynuacji nauki, zwłaszcza w sytuacji, gdy uczelnie np. będą chciały zamknąć jakieś  kierunki studiów, które okazały się nietrafione i mało popularne.

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym zobowiązuje też uczelnie do badania losów zawodowych swoich absolwentów. Na konferencji doświadczeniami w tej dziedzinie dzielił się m.in. prof. Antoni Tajduś - rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,  gdzie takie badania są już prowadzone wśród absolwentów. Prof. A. Tajduś przedstawił ich wyniki oraz pytania, jakie zadawane są absolwentom w ankietach. AGH pyta absolwentów m.in. w jakim czasie po studiach znaleźli pracę, czy jest ona zgodna z ich wykształceniem, jakiego rodzaju umowę podpisali.

Wyniki badań absolwentów z 2010 roku są bardzo dobre. Po sześciu miesiącach 80 proc. absolwentów ma pracę, a około 10 proc. kontynuuje edukację, np. na studiach doktoranckich - powiedział A. Tajduś.

Rektorzy dyskutowali także na temat programu kierunków zamawianych. Z jednej strony podkreślali, że jest to dobry pomysł na wspieranie studentów oraz popularyzowanie studiów technicznych, ale z drugiej wskazywali na wady kryteriów ich przyznawania uczelniom.

Ważnym punktem spotkania rektorów uczelni technicznych była dyskusja dotycząca modelu studiów inżynierskich oraz wzmocnienia tytułu inżyniera. Andrzej R. Dobrucki prezes PIIB przedstawił zasady funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz jego kompetencje ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień budowlanych absolwentom uczelni technicznych, aby mogli w przyszłości pełnić samodzielne funkcje techniczne. Następnie Marian Płachecki przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB omówił wymagania programowe stawiane kandydatom na uprawnienia budowlane. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w trosce o poziom nauczania inżynierów budownictwa na uczelniach publicznych dokonała analizy programów nauczania na kierunkach studiów obejmujących specjalności, w których są nadawane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Raport  z tej analizy udokumentował brak korelacji pomiędzy specjalnościami, w których kształcą szkoły wyższe a liczbą specjalności budowlanych wynikających z prawa. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna określiła propozycje „standardów nauczania” dla specjalności zawodowych zgodnych z wymaganiami Izby. Sugestie PIIB spotkały się z dużym zainteresowaniem rektorów uczelni technicznych,  zwracających uwagę na konieczność kształcenia profesjonalistów, którzy odnajdywaliby się później na rynku pracy. Dyskutowano także nad problemem efektywności kształcenia oraz obowiązujących programów nauczania.

W opinii prof. Włodzimierza Kiernożeckiego  z Uniwersytetu Zachodniopomorskiego kadra naukowo-techniczna na uczelniach powinna posiadać uprawnienia budowlane.

Uczestnicy konferencji zdecydowali, że problem jest na tyle istotny,  aby dyskusję dotyczącą modelu studiów inżynierskich kontynuować na następnym spotkaniu rektorów polskich uczelni technicznych w przyszłym roku z udziałem przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych skupia 21 rektorów uczelni technicznych. Jest to dobrowolne stowarzyszenie. Działa od 22 lat. Jego celem jest współpraca i koordynowanie wspólnych działań oraz występowanie w sprawach uczelni technicznych wobec organów władzy państwowej.