X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB Drukuj
poniedziałek, 13 czerwca 2011

W dniach 17-18 czerwca 2011 roku w warszawskim hotelu Novotel odbędzie się X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W trakcie zjazdu zostanie podsumowana działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2010 r.

Tegoroczny X Sprawozdawczy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgromadzi prawie dwustu delegatów, wybranych na czteroletnią kadencję, przez 16 zjazdów okręgowych i reprezentujących ponad 114 tysięczną rzeszę członków należących do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Zgodnie ze statutem PIIB, Krajowy Zjazd jest najwyższym organem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zwołuje go Krajowa Rada,  co najmniej raz do roku jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy. Obecna kadencja obejmuje lata 2010-2014.

Zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów przynależność do PIIB inżynierów wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest obowiązkowa. Obligatoryjność członkostwa daje Izbie m.in. możliwość kontroli przestrzegania prawa oraz sumiennego wykonywania zawodu zaufania publicznego przez osoby do niej należące. Podczas dwudniowych obrad jego uczestnicy: wysłuchają sprawozdań wszystkich organów Izby, podsumują działalność PIIB w 2010 roku oraz udzielą absolutorium władzom krajowym Izby.

Na obrady zostali zaproszeni również posłowie RP, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Ministerstwa  Gospodarki, reprezentanci branżowych i naukowo-technicznych organizacji budowlanych oraz mediów. W zjeździe uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji zrzeszających inżynierów budownictwa za granicą, m.in. ECCE – Europen Council of Civil Engineers, Bułgarskiej i Czeskiej Izby Inżynierów Budownictwa.