Wywiad z prezesem PIIB prof. Zbigniewem Grabowskim Drukuj
czwartek, 03 kwietnia 2008

„Zabiegamy o dobro wspólne a nie wyłącznie ochronę naszych interesów” - rozmowa z prof. Zbigniewem Grabowskim, prezesem PIIB.

Antoni Styrczula – Panie profesorze z badań przeprowadzonych dla PIIB przez Instytut Pentor  na temat wizerunku inżyniera budownictwa w  świadomości Polaków wynika, że tylko 3 % badanych kojarzyło spontanicznie tę profesję z grupą zawodów zaufania publicznego. Jak Pan skomentuje te wyniki? Co Izba zamierza zrobić aby zwiększyć społeczną legitymizację tego zawodu? Prof. Z. Grabowski – Poziom świadomości społecznej, że inżynier budownictwa jest zawodem zaufania publicznego rzeczywiście nie jest najwyższy.

 

Prezes PIIB prof. Zbigniew Grabowski
Prezes PIIB
prof. Zbigniew Grabowski

Być może wynika to z faktu, że nie informowano o tym wystarczająco. Jednym z istotnych czynników, który miał zmienić taki stan rzeczy było utworzenie naszego samorządu zawodowego. Jako izba funkcjonujemy dopiero od 5 lat. Aby zwiększyć społeczną legitymizację dla tej profesji musimy uczciwie wykonywać swoją pracę. Służba społeczeństwu-w mojej opinii – polega na tym abyśmy gwarantowali bezpieczeństwo budowanym przez nas obiektom. Tego oczekują od nas obywatele, co potwierdził raport Pentora.

Antoni Styrczula - 90 % badanych uznało, że istotnym elementem definicji zawodu zaufania publicznego jest nienaganna postawa moralna i etyczna osób wykonujących tę profesję.
Tymczasem, z danych Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wynika, że rośnie liczba skarg na pracę inżynierów. Jakie działania wobec swoich członków Izba zamierza podjąć w celu upowszechnienia zasad zapisanych w Kodeksie Etycznym?

Prof. Z. Grabowski – Kodeks etyczny przyjęliśmy już na I Zjeździe. Obecna wersja pochodzi z 2006 roku. Wszyscy członkowie otrzymali tekst. Natomiast z przestrzeganiem zapisanych w nim zasad jest trochę tak jak z Dekalogiem. Wszyscy wiedzą, że jest ale ze stosowaniem go w życiu bywa różnie.
Ubolewamy, że rośnie liczba skarg na członków PIIB.Z drugiej strony stanowią one niewielki odsetek w organizacji liczącej ok.108 tys. osób.
Ten wzrost należy interpretować w kategorii zwiększającego się poziomu zaufania Polaków do naszego, wewnętrznego” wymiaru sprawiedliwości”.
Dzisiaj mogą, bez ponoszenia kosztów, skierować sprawę do rzeczników odpowiedzialności zawodowej.
Zależy nam jednak bardzo, aby takich spraw było jak najmniej. Nasi członkowie muszą wykazywać się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i spełniać zapisane w Kodeksie standardy etyczne.

Antoni Styrczula – 75 % ankietowanych uważa, że aby wykonywać zawód zaufania publicznego trzeba skończyć studia wyższe. Jak wynika z informacji zebranych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną systematycznie spada poziom nauczania na uczelniach kształcących inżynierów. Jak PIIB zamierza wpływać na utrzymanie wysokich standardów nauczania w tych szkołach wyższych ?

Prof. Z. Grabowski – Ustawa o samorządzie zawodowym nakłada na nas obowiązek opiniowania minimów programowych dla uczelni kształcących inżynierów budownictwa.
Nie zamierzamy jednak naruszać autonomii szkół. Powinniśmy jednak pamiętać, że jeśli chcemy by ich dyplomy były honorowane we wszystkich państwach członkowskich wspólnoty europejskiej, to ich programy muszą odpowiadać wymogom unijnej dyrektywy o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przygotowała propozycję wymagań programowych, która jeszcze wymaga dopracowania.
Proponujemy również, aby nauczyciele akademiccy uczący praktycznych przedmiotów zawodowych posiadali uprawnienia budowlane. Ta idea znajduje coraz większe zrozumienie w szkolnictwie wyższym.

Antoni Styrczula – Jak Pan ocenia obecną współpracę z Sejmem i Ministerstwem Infrastruktury oraz Ministerstwem Ochrony Środowiska?

Prof. Z. Grabowski – W poprzedniej kadencji relacje Izby z resortem środowiska były sporadyczne co prowadziło do niepotrzebnych napięć. Takim przykładem było odwołanie się – przy naszym współudziale –Stowarzyszenia Inżynierów Wodnych i Melioracyjnych do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozporządzenia ministra do sporządzania dokumentacji hydrologicznych. Rozporządzenie negowało w tym przypadku  prawa nabyte przez naszych członków. Trybunał przyznał rację nam, choć do tej pory rozporządzenie nie zostało zmienione.
Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiadający za budownictwo utrzymuje robocze kontakty z Radą Krajową PIIB co świadczy o jego otwartości na nasze opinie i wnioski. Podobne relacje mamy też z komisjami sejmowymi.
W tym przypadku nasza współpraca może być owocna jeśli będziemy włączani do prac legislacyjnych na bardzo wczesnych etapach. To jest korzystne dla obu stron, bo będzie więcej czasu na uzgodnienie poglądów.

Antoni Styrczula – Jak Pan ocenia postulaty zwiększenia liczby specjalności budowlanych i prowadzenia przez PIIB spraw związanych z ich określaniem?

Prof. Z. Grabowski – Aktualnie w Unii Europejskiej panuje taki pogląd, że zawód inżyniera budownictwa powinien być zawodem elastycznym. Studia wyższe powinny przygotowywać w taki sposób, aby absolwenci kierunku budownictwo byli przygotowani do prac w różnych specjalnościach, ale ograniczonych w liczbie. W Polsce uczelnie kształcą w prawie 50 specjalnościach co powoduje trudności z zaszeregowaniem ich do tych 9 zapisanych w Prawie Budowlanym.
Prowadzimy też rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury i GUNB - em w sprawie przekazania Izbie w zakresie ustalania wymagań co do poszczególnych specjalności i specjalizacji uprawnień. Wydaje się nam, że PIIB mogłaby szybciej reagować na zmiany zachodzące w budownictwie w tej dziedzinie.

Antoni Styrczula – Jakie są Pana oczekiwania w związku z VII Zjazdem Sprawozdawczym?

Prof. Z. Grabowski- Podstawowym zadaniem, które powinien dokończyć Zjazd są zmiany niektórych zapisów w statucie PIIB. Mamy zalecenie NSA aby niektóre sprawy nie ujęte w ustawie o samorządzie zawodowym zapisać właśnie w statucie. Na przykład w ustawie jest mowa o tworzeniu izb okręgowych a nie ma ani słowa o likwidacji bądź łączeniu.
Przeprowadziliśmy wielostopniowe konsultacje i mam nadzieję, że zdrowy inżynierski rozsądek jak zawsze będzie towarzyszył delegatom przy podejmowaniu decyzji.

Przygotował:
Antoni Styrczula