Uczelnie powinny podnieść standardy Drukuj
piątek, 18 kwietnia 2008

„Określenie standardów nauczania dla uczelni kształcących na kierunku budownictwo jest konieczne i potrzebne m.in. po to  by ich absolwenci mogli zdać egzaminy na uprawnienia oraz lepiej wykonywać swój zawód, który jest zawodem zaufania publicznego „ – powiedział 19 kwietnia ,na posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jej przewodniczący prof. Kazimierz Szulborski. W jego opinii, propozycje Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nie ograniczą autonomii uczelni. Celem prac komisji jest jedynie dopasowanie kierunków kształcenia do specjalności objętych uprawnieniami budowlanymi. Obecnie PIIB nadaje uprawnienia w 9 specjalnościach :architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, mostowej, elektrycznej, sanitarnej, wyburzeniowej, telekomunikacyjnej i kolejowej. Szkoły wyższe oferują studentom możliwość zdobycia dyplomu inżyniera budownictwa w 49 specjalnościach. ”Taka sytuacja wywołuje chaos „ – uważa przewodniczący KKK.
W czasie dyskusji przedstawiono projekty standardów nauczania w specjalnościach :architektonicznej, sanitarnej, kolejowej i elektrycznej. Prace nad opracowaniem minimów programowych w pozostałych specjalnościach będą kontynuowane przy współpracy z Okręgowymi Komisjami Kwalifikacyjnymi. Do tej pory KKK zarekomendowała Radzie Krajowej PIIB propozycje standardów nauczania na kierunkach o specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym powołanym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Zrzesza 105 572 członków należących do 16 izb okręgowych.(stan na 31 grudnia 2007 roku ).
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest jednym z organów Izby Krajowej PIIB , do którego kompetencji należą m.in.: nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, współuczestniczenie w procedurze uznawania kwalifikacji cudzoziemców, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem egzaminów w skali kraju i wydawaniem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne.

Przygotował:
Antoni Styrczula