PIIB oceniła projekt nowego Prawa Budowlanego Drukuj
wtorek, 12 sierpnia 2008

Polska Izba Inżynierów Budownictwa przesłała 21 lipca br. Olgierdowi Dziekońskiemu – wiceministrowi infrastruktury – wstępne stanowisko do projektu zmian w Prawie Budowlanym. Zawiera ono także własne postulaty samorządu zawodowego inżynierów budownictwa nie ujęte w propozycjach resortu. PIIB uważa, że kierunek zmian zmierzających do likwidowania barier w procesie inwestycyjnym jest w zasadzie właściwy.
Niemniej jednak PIIB z obawą odnosi się do pomysłu rezygnacji z decyzji o pozwoleniu na budowę i zastąpienia jej rejestracją. W opinii Izby zaproponowane rozwiązanie zamiast ułatwić może  utrudnić „życie inwestorowi”, ponieważ do wniosku o rejestrację musiałby załączyć znacznie więcej dokumentów jak obecnie do prośby o pozwolenie na budowę.
O powodzeniu tego pomysłu zadecydują – zdaniem PIIB – przepisy wykonawcze do Prawa Budowlanego.
Ponadto Izba ocenia rezygnację z decyzji o pozwolenie na użytkowanie za usankcjonowanie powszechnej praktyki, a zalecenie sporządzania protokołu z udziałem projektanta za właściwe.

Jedną z istotnych, autorskich propozycji PIIB jest wprowadzenie do Prawa Budowlanego zapisu dającego inżynierom budownictwa po ukończeniu odpowiednich wyższych studiów zawodowych i posiadających odpowiednie uprawnienia, możliwość do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Izba wnioskuje również o wprowadzenie kategoryzacji obiektów budowlanych, która pozwoli na zróżnicowanie uprawnień zarówno w projektowaniu (inżynierowie pierwszego stopnia) jak też w wykonawstwie (technicy).

Postulatem PIIB mogącym zwiększyć bezpieczeństwo budowli jest wprowadzenie do projektu Prawa Budowlanego definicji „kategoria obiektu budowlanego”.
Kategoria obiektu budowlanego oznaczałaby „ stopień skomplikowania obiektu budowlanego pod względem złożoności gruntowych współpracy konstrukcji i podłoża gruntowego a także oddziaływania konstrukcji na stanowisko”. Obecne Prawo Budowlane zawiera pojęcia, które nie występują w normach europejskich takich jak badania geologiczno – inżynierskie czy ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
W ocenie Izby wynika to z dowolnej interpretacji art. 34 Prawa budowlanego co w konsekwencji prowadzi do istotnych zagrożeń bezpieczeństwa projektowanych obiektów.
Ponad 60 % awarii i katastrof, wynika z nieprawidłowej współpracy podłoża gruntowego z projektowanymi obiektami budowlanymi.

Szczegółowe propozycje zmian w Prawie budowlanym Polska Izba Inżynierów Budownictwa przedstawi resortowi infrastruktury po zakończeniu konsultacji w izbach okręgowych i w ramach grupy B – 8.

Przygotował:
Antoni Styrczula