Krajowa Rada PIIB za inspekcją nadzoru budowlanego Drukuj
poniedziałek, 22 marca 2010

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podczas posiedzenia w dn. 17 marca br. przyjęła stanowisko w sprawie projektów założeń do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej. Członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wypowiedzieli się za zaniechaniem działań zmierzających do reorganizacji obecnych struktur, mogących prowadzić do likwidacji wojewódzkich jednostek nadzoru budowlanego.

Krajowa Rada PIIB zaniepokojona jest inicjatywą mającą na celu reorganizację służb i inspekcji funkcjonujących w ramach zespolonej administracji rządowej. Szczególnie zaś inspekcji nadzoru budowlanego. Projekt ten stanowiący zaprzeczenie założeń reformy administracyjnej z 1999 r. i posługujący się argumentami finansowymi, grozi faktyczną likwidacją samodzielnego nadzoru budowlanego. Nastąpi to poprzez włączenie inspekcji nadzoru budowlanego w struktury urzędów wojewódzkich.

Tworzona z ogromnym wysiłkiem od 1999 r. inspekcja nadzoru budowlanego, na przestrzeni ostatnich lat okrzepła i stała się istotnym elementem organizacji i kontroli procesu budowlanego oraz nadzoru rynku wyrobów budowlanych. Doświadczenia dziesięciu lat wskazują, że wydzielony, samodzielny organizacyjnie, funkcjonujący pod zwierzchnictwem wojewody nadzór budowlany jest znacznie sprawniejszy i skuteczniejszy w działaniu, (zarówno kontrolnym, jak i prewencyjnym), niż – tak jak poprzednio – funkcjonujący w ramach urzędów wojewódzkich.

W ocenie Krajowej Rady PIIB, przedstawione w Założeniach, ewentualne oszczędności finansowe (niezbyt pewne i w dość odległej perspektywie), sprowadzające się do możliwości zlikwidowania ok. 30-40 etatów obsługowych w skali kraju, nie powinny przeważyć nad merytorycznie uzasadnioną potrzebą istnienia samodzielnego i sprawnego nadzoru budowlanego.

Biorąc te argumenty pod uwagę Krajowa Rada PIIB wnosi o zaniechanie działań zmierzających do reorganizacji, a faktycznie likwidacji, wojewódzkich struktur nadzoru budowlanego.