Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 

Krajowy Rzecznik Odp. Zawodowej

Regulamin KROZ
Tryb postępowania rzeczników odp. zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odp. zawodowej w budownictwie
Terminarz posiedzeń KROZ
Dyżury
Etyka a nadzór nad wykonywaniem zawodu
Regulamin Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Regulamin

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB

20 sierpnia 2015 r.

 

 

§ 1

 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust. 1 pkt 6 i art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946).
 3. Kadencja Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej trwa 4 lata.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),

2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

3) Rzeczniku – należy przez to rozumieć Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3

 1. Rzecznika w liczbie od 1 do 6 wybiera Krajowy Zjazd w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten Zjazd.
 2. W odrębnym głosowaniu Krajowy Zjazd wybiera rzecznika, któremu powierza koordynację pracy pozostałych rzeczników. W wyborze tym rzecznik pełniący funkcję koordynatora przez ostatnie dwie kadencje nie może kandydować.
 3. Rzecznik swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
 4. W uzasadnionych wypadkach Rzecznik koordynujący pracę pozostałych rzeczników może wystąpić z wnioskiem do Zjazdu o odwołanie Rzecznika, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

 

§ 4

Rzecznik:

1) jako organ pierwszej instancji prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków organów Krajowej Izby,

2) jest organem wyższego stopnia w stosunku do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,

3) składa odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej lub skargę do właściwego sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb inżynierów budownictwa,

4) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,

5) składa Krajowemu Zjazdowi Izby sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 5

 1. Postępowanie wyjaśniające w sprawach o przewinienia dyscyplinarne członków izb inżynierów budownictwa Rzecznik prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
 2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Rzecznik prowadzi na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.
 4. W sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 6

Podział zadań pomiędzy Rzecznikami ustalają rzecznicy.

 

§ 7

Rzecznik koordynujący pracę pozostałych rzeczników ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej Prezydium.

 

§ 8

 1. Pełną obsługę Rzecznika zapewnia Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Wydatki związane z działalnością Rzecznika, w tym wydatki związane z postępowaniem prowadzonym przez Rzecznika, pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 9

Tryb postępowania Rzecznika w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika.

 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2016
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa