Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Krajowa Komisja Rewizyjna

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Regulamin KKR
Terminarz posiedzeń KKR
Uchwały KKR
Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Regulamin

Krajowej Komisji Rewizyjnej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB

20 sierpnia 2015 r.

 

 

§ 1

 1. Regulamin niniejszy określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust.1 pkt 3 i art. 35 ustawy, wybieranym przez Krajowy Zjazd.
 3. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),
 • Izbie – należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
 • Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Rady Izby,
 • Komisji – należy przez to rozumieć Krajową Komisję Rewizyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3

 1. Komisja wykonuje obowiązki wynikające z ustawy, statutu i uchwał Krajowych Zjazdów, a w szczególności:
 2. 1) kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą Izby,
  2) przedstawia sprawozdania z działalności Zjazdowi,
  3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych,
  4) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie,
  5) uchyla uchwały okręgowych komisji rewizyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

 3. Do spraw nieunormowanych ustawą i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi zastosowanie w działalności Komisji mają odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 4

 1. Komisję tworzą: przewodniczący i 4÷8 pozostałych członków wybranych przez Zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej przez ten Zjazd.
 2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji zwołuje jej przewodniczący nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wyboru. Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 członków Komisji.
 3. Komisja wybiera spośród swoich członków zastępców przewodniczącego oraz sekretarza. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie nie uzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów wybory przeprowadza się ponownie.
 4. Członkowie Komisji sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
 5. Jeżeli ktokolwiek ze składu Komisji nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym Zjeździe.

 

§ 5

 1. Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego członka Komisji albo na wniosek Rady.
 3. Propozycje porządku obrad przedstawia Przewodniczący Komisji.
 4. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący i sekretarz. Protokół powinien zostać przyjęty na następnym posiedzeniu Komisji.
 6. Udział członków w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy (nieobecność wymaga usprawiedliwienia).

 

§ 6

 1. Komisja swoje zadania w zakresie dotyczącym działalności Izby wykonuje głównie przez planowaną kontrolę, polegającą w szczególności na:
 2. 1) badaniu wykonania uchwał finansowych Zjazdu,

  2) ustosunkowaniu się do sprawozdań finansowych Rady,

  3) badaniu ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów,

  4) analizie spraw finansowych i gospodarczych prowadzonych przez Radę.

 3. W zakresie dotyczącym działalności okręgowych komisji rewizyjnych Komisja swoje uprawnienia nadzorcze wykonuje głównie poprzez udział swoich członków w posiedzeniach okręgowych komisji rewizyjnych oraz kontrolę: uchwał przez nie podejmowanych, protokołów z posiedzeń oraz protokołów z kontroli.
 4. Na wniosek Prezydium, Komisja opiniuje zamierzenia finansowe oraz gospodarcze Prezydium.

 

§ 7

 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
 2. Do zakresu czynności Przewodniczącego Komisji należy:
 3. 1) reprezentowanie Komisji wobec Rady,

  2) opracowanie planu pracy Komisji i czuwanie nad jego realizacją,

  3) podział pracy pomiędzy członków Komisji,

  4) zwoływanie posiedzeń Komisji i przewodniczenie im,

  5) podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji,

  6) przedstawianie w imieniu Komisji informacji lub sprawozdań na posiedzeniach plenarnych Rady oraz na Zjeździe.

 4. Zastępca przewodniczącego wskazany przez Komisję jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.
 5. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:

1) protokołowanie posiedzeń,

2) prowadzenie korespondencji,

3) kompletowanie dokumentacji Komisji.

 

§ 8

 1. Komisja, za wiedzą Prezesa Rady, przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
 2. W nagłych lub wyjątkowych wypadkach doraźną kontrolę może rozpocząć sam przewodniczący.
 3. Komisja w uzgodnieniu z Prezesem Rady może powoływać biegłych i ekspertów.

 

§ 9

 1. Z każdej kontroli przeprowadzonej przez Komisję sporządza się protokół, który powinien zawierać wnioski i zalecenia.
 2. Protokół z kontroli wraz z uchwałami Komisji, obejmującymi wnioski i zalecenia, Przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady.

 

§ 10

 1. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady i jej Prezydium.
 2. Członkowie Komisji, na zaproszenie Prezesa Rady, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady i jej Prezydium z głosem doradczym, podczas omawiania spraw finansowych i gospodarczych.

 

§ 11

Członkowie Prezydium oraz pracownicy Biura Krajowej Izby obowiązani są udzielać na żądanie Komisji ustnych oraz pisemnych wyjaśnień.

 

§ 12

 1. Pełną obsługę Komisji zapewnia Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Wydatki Komisji pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 13

W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji, czynności jego sprawuje zastępca przewodniczącego wskazany przez Komisję do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez Zjazd.

 

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie lub statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2016
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa