Zgromadzenie Ogólne ECEC i obchody 2. Europejskiego Dnia Inżyniera Drukuj
wtorek, 13 stycznia 2015

W dniu 19.11.2014 r. odbyło się w Brukseli Zgromadzenie Ogólne ECEC, natomiast dzień później, czyli 20.11.2014 r. uroczyście obchodzono 2. Europejski Dzień Inżyniera. Przesłaniem Zgromadzenia Ogólnego oraz 2. Europejskiego Dnia Inżyniera było: „Let Engineers build Europe” („Pozwólcie inżynierom budować Europę”).

Zgromadzenie Ogólne ECEC przyjęło następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia w Atenach w roku 2013.
2. Sprawozdanie z działań ECEC w ostatnim roku;

 • New Directive: Professional Qualifications (nowa dyrektywa dot. kwalifikacji zawodowych) – 8.12.2013 r. – styczeń 2014 r.,
 • Engineers Professional Card EPC (Karta Zawodowa Inżyniera) będzie wprowadzana w postaci IMI (matrycy narodowej) do 2018 r.,
 • Transparency Initiative (Inicjatywa na rzecz przejrzystości) w oparciu o artykuł 59 wymienionej dyrektywy,
 • Interactive Map of Qualified Engineers (Interaktywna mapa wykwalifikowanych inżynierów),
 • Wystosowanie zaproszenia do przystąpienia do ECEC: Irlandii, Turcji, Estonii i Kanady.

3. Kol. Włodzimierz Szymczak, prezydent ECCE poinformował Zgromadzenie Ogólne ECEC o wspólnych przedsięwzięciach: Grupa Wyszehradzka.
4. Prezydent ECEC Črtomir Remec poinformował o 21. Bawarskim Dniu Inżyniera, który odbył się w styczniu 2014 r. w Monachium; o 10 rocznicy powstania Bułgarskiej Izby w maju 2014 r. oraz o rocznicy powstania Izby Macedońskiej we wrześniu 2014 r.
5. Pan Klaus Thürriedl zreferował postęp prac w Komisji Europejskiej nad przygotowaniem wdrożenia Dyrektywy Public Procurement (przetargi publiczne), przyjętej w marcu 2014 r.. Dyrektywa ta ma być wdrożona przez państwa narodowe do roku 2016. W szczególności należy zapewnić:

 • Ochronę własności intelektualnej w usługach (inżynierskich),
 • Przyjęcie zasady ceny ekonomicznie uzasadnionej,
 • Partnerstwo w innowacjach,
 • Określenie dopuszczalnych zmian w kontraktach,
 • Określenie, co powinno zawierać postępowanie przetargowe,
 • Czas obowiązywania referencji w przetargach,
 • Zasady składania dodatkowych dokumentów w przetargu,
 • Uwzględnienie w przetargach life-cycle-costing.

Druga dyrektywa to Professional Qualification (kwalifikacje zawodowe) (DL 2012/55/EU) termin wdrożenia 18 stycznia 2018 r. Wprowadzenie European Professional Card (EPC) w oparciu o matryce narodowe (IMI):

 • Identyfikacja sprawy,
 • Pisemne uzasadnienie potrzeby,
 • Konsultacje publiczne.

Komisja myśli o inżynierach jako o wolnym zawodzie (Liberal Profession). Definicję wolnego zwodu przygotował prof. Hessler z Kolonii. Definicja uwzględnia:

 • Wkład w rozwój społeczny,
 • Wolny rynek,
 • Akceptuje 9 argumentów wyartykułowanych na stronie internetowej ECEC (http://www.ecec.net/), dlaczego zawód inżyniera powinien być regulowany.

6. Minimalne stawki na usługi świadczone przez inżynierów. Takie rozwiązanie funkcjonuje w Niemczech. Wynika ono z rzeczywistego wkładu pracy niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi. Nie ma to nic wspólnego z liberalizacją rynku. Liberalizacja dostępu do zawodów doprowadziła do obniżenia stawek, ale i obniżenia jakości usług, dlatego od tego się odchodzi.

7. Kształcenie ustawiczne (Continuing Professional Development) - Pan Dragoslav Šumarac z Serbii. Jest to niezbędny element zawodu regulowanego. Kontrolowane dokształcenie zawodowe, Unia Europejska od tego nie odstąpi.

8. Określenie European Professional Engineer (Europejski Zawód Inżyniera). Proponuje się, aby przyjąć to określenie według ICE z Anglii.

9. Zasady kształcenia w celu uzyskania sylwetki absolwenta. Porównywalność siatek programowych, efektów kształcenia oraz kompetencji absolwenta.

10. Przyjęto do ECEC Wielką Brytanię.

11. Przyjęcie sprawozdania finansowego oraz oceny audytorów: Z. Meyera, M. Oreszkowicza.

12. Przyjęcie budżetu na 2014 r.

13. Przyjęcie składki członkowskiej dla państw narodowych.

W dniu 20 listopada 2014 r. odbył się 2. Europejski Dzień Inżyniera.

1. Wystąpienia wprowadzające:

 • Prezydent ECCE – Włodzimierz Szymczak,
 • Prezydent ECEC – Črtomir Remec,
 • Prezydent FEANI - José Manuel Vieira

2. Wystąpienia przedstawicieli UE:

 • Martin Frohn – przewodniczący komitetu ds. wolnego rynku Komisji Europejskiej,
 • Andreas Schwab – członek Parlamentu Europejskiego,
 • Katy Turff,
 • Fernando Branco.

3. Dyskusja panelowa.

W spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób z 28 państw, reprezentujących administrację, biznes, komisje europejskie oraz inżynierskie instytucje pozarządowe.

Przygotował Zygmunt Meyer

 

 

 

 

 

Fot. 1 – na pierwszym planie prof. Zygmunt Meyer


 

 

 

 

 

Fot. 2 – w pierwszym rzędzie zaproszeni goście.

.
Poprawiony: wtorek, 13 stycznia 2015