Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Zespół ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy V4
Zespół ds. "Inżyniera Budownictwa"
Zespół ds.grupowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
Komisja ds. BIM
Delegacja PIIB na Litwie PDF Drukuj Email
środa, 10 lipca 2013

W dniach 14 – 17 maja 2013 roku w Wilnie na Litwie miały miejsce dwa ważne wydarzenia, w których wzięła udział delegacja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pierwsze z nich to doroczne spotkanie przedstawicieli Izb/Stowarzyszeń Inżynierów Budownictwa Krajów Bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii, na które po raz pierwszy, w tym roku zaproszono PIIB. Drugie - to 11 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesne Materiały Budowlane, Konstrukcje i Technologie”. W Wilnie Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Włodzimierz Szymczak - członek Rady Krajowej i Komisji do Współpracy z Zagranicą PIIB a także Prezydent Elekt Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ang. ECCE) oraz prof. Czesław Miedziałowski - członek Rady Krajowej i Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB.

Spotkanie Izb/Stowarzyszeń Inżynierów Budownictwa Litwy, Łotwy, Estonii i Polski – Wilno, 15.05.2013.

Organizacje inżynierów budownictwa trzech krajów bałtyckich współpracują ze sobą od lat. Współpraca ta nie ma charakteru formalnego, instytucjonalnego choć dwa lata temu podpisano memorandum określające jej zakres. W memorandum tym mówi się, między innymi, o dążeniu do harmonizacji przepisów i kryteriów oceny kompetencji specjalistów technicznych pracujących w budownictwie a także przepisów prawa regulujących wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje inżynierów budownictwa i ich status zawodowy w przemyśle budowlanym. W działaniach tych widać dążenie do stworzenia czegoś na kształt „bałtyckiego otwartego rynku usług inżynierskich”. Współpraca ta polega głównie na corocznych spotkaniach roboczych (każdego roku w innym kraju), mających na celu wymianę informacji, doświadczeń, dzielenie się sukcesami i problemami trapiącymi środowisko inżynierów budownictwa w każdym z tych krajów. Spotkania te pomagają także w wypracowaniu wspólnego stanowiska uczestników wobec zagadnień szerszych, o charakterze międzynarodowym jak choćby działania Unii Europejskiej w sprawie budownictwa zrównoważonego i energooszczędnego, rozwijania odnawialnych źródeł energii czy wprowadzenia Jednolitego Europejskiego Rynku. Od 2010 roku, kiedy to PIIB została członkiem ECCE datują się bliższe kontakty pomiędzy nimi a naszą Izbą. Tegoroczna obecność przedstawicieli polskich inżynierów budownictwa na spotkaniu w Wilnie jest więc naturalną konsekwencją rozwoju tych kontaktów. Zanim jednak przejdziemy do sprawozdania z przebiegu spotkania, należy wspomnieć o wydarzeniu z dnia poprzedniego. Przedstawiciele PIIB rozpoczęli swój pobyt w Wilnie od wizyty w Polskiej Ambasadzie, gdzie zostali przyjęci przez Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie pana Janusza Skolimowskiego. Ponad godzinna rozmowa koncentrowała się na sprawach gospodarczych, handlowych a także na możliwości i perspektywach współpracy organizacji samorządowych obu krajów. Na zakończenie wizyty pan ambasador poinformował o zbliżającej się przeprowadzce ambasady do nowej siedziby, którą będzie dawny Pałac Paca. Ten historyczny budynek mieszczący się w centrum wileńskiej starówki, przy ulicy Św. Jana, zastał zakupiony przez polskie władze w 2007 roku i obecnie przechodzi proces adaptacji do swej nowej funkcji.

Spotkanie przedstawicieli izb inżynierów budownictwa czterech krajów bałtyckich odbyło się na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Gedymina. Głównym jego tematem było nadawanie uprawnień i uznawanie kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Wystąpienie strony polskiej składało się z dwóch części. W pierwszej Włodzimierz Szymczak przedstawił zabranym cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz podstawy prawne działania PIIB. Zaprezentował także szereg danych statystycznych charakteryzujących naszą Izbę oraz najważniejsze sprawy, którymi aktualnie się ona zajmuje. W części drugiej prof. Czesław Miedziałowski omówił zagadnienie samodzielnych funkcji technicznych w Polsce w świetle prawa budowlanego. Przedstawił zakresy uprawnień oraz specjalności, a także wymogi co do odpowiedniego i pokrewnego wykształcenia. Następnie podał procedurę i tryb uzyskiwania uprawnień oraz sprawę dalszego podnoszenia kwalifikacji, specjalizacji oraz tytułu rzeczoznawcy. Następnie omówił procedury uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce oraz dopuszczenia do świadczenia usług transgranicznych. Na zakończenie odbyła się dyskusja, w której najwięcej pytań było do strony polskiej. Okazało się, że najbardziej zbliżone z polskimi są procedury stosowane na Łotwie. Natomiast najbardziej rozbudowane i powiązane z systemem kształcenia oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji są procedury stosowane w Estonii. Strona polska zadeklarowała chęć dalszej współpracy w ramach grupy czterech państw bałtyckich.

W godzinach popołudniowych w dn. 15 maja, organizatorzy zorganizowali wizytę techniczną w firmie Traidenis produkującej zbiorniki i inne akcesoria z tworzyw sztucznych dla branży instalacyjnej.

11 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Nowoczesne Materiały Budowlane, Konstrukcje i Techniki” – Wilno, 16–17.05.2013.

Począwszy od 1991 roku, Wydział Budownictwa Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina, we współpracy z litewskimi i zagranicznymi partnerami rozpoczął organizowanie międzynarodowej konferencji naukowej, której celem było i jest także dziś, stworzenie forum do prezentacji aktualnych badań naukowych zarówno tych akademickich jak i przemysłowych, w dziedzinie analizy i projektowania nowoczesnych konstrukcji budowlanych, innowacyjnych materiałów budowlanych, eksploatacji i konserwacji obiektów, technologii stosowanych w budownictwie czy zarządzania procesami inwestycyjnymi. Konferencja ta posiada już międzynarodową renomę i długą tradycję, bowiem w tym roku odbyła się jej jedenasta edycja. W 2004 roku do grona partnerów-współorganizatorów tego przedsięwzięcia dołączyła Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ang. ECCE).

Tegoroczna Konferencja zgromadziła ponad 300 uczestników z 24 krajów świata. Komitet Naukowy zakwalifikował na nią blisko 200 prac, które podzielił na 6 grup tematycznych. Konferencję rozpoczęła sesja plenarna, podczas której przemówienia wstępne wygłosili Rektor Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego Gedymina Alfonsas Daniunas (notabene także inżynier budownictwa) oraz wiceprezydent i prezydent – elekt ECCE Włodzimierz Szymczak, który zwrócił uwagę zebranych na konieczność dokonania w najbliższej przyszłości „ rewolucji technologicznej ” w budownictwie. Bez tego, stwierdził, nie będzie można sprostać oczekiwaniom społecznym kierowanym wobec budownictwa a wynikającym z ambitnych, międzynarodowych porozumień w sprawie oszczędności energii, rozwoju odnawialnych jej źródeł czy realizacji na szerszą skalę koncepcji budownictwa zrównoważonego.

Główne zagadnienia, które zdominowały obrady konferencji i obejmowały pełne spektrum problemów budowlanych, można podzielić na następujące obszary:
- Materiały budowlane i współczesne technologie produkcji,
- Innowacyjne metody analiz i projektowania mostów i konstrukcji budowlanych,
- Projektowanie i zachowanie się konstrukcji betonowych, murowych, ze szkła, stalowych, drewnianych i zespolonych,
- Stateczność konstrukcji stalowych i zespolonych stalowo-betonowych,
- Naprawy, renowacje i wzmocnienia mostów i konstrukcji budowlanych,
- Geotechnika,
- Optymalizacja w konstrukcjach inżynierskich,
- Systemy informacyjne w budownictwie,
- Zarządzanie i gospodarka nieruchomościami,
- Bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo i ergonomia w budownictwie.

Konferencja obradowała w kilkunastu sesjach problemowych poświęconych różnym problemom konstrukcji budowlanych i inżynierii lądowej.

Sesja plenarna otwierająca konferencję 16 Maja 2013 roku nakreśliła główne kierunki dla współczesnej inżynierii lądowej w zakresie materiałów, współczesnych zagadnień kodyfikacji oraz zagadnień oszczędności energii. Były to wystąpienia G. L. Balazsa: New Basis of Codes for Future Concrete Structure, fib Model Code 2010, H. Brandla: Termo-active Ground-source Structures for Heating and Cooling, A. Belarbi, B. Acun: FRP System in Shear Strengthening of Reinforced Concrete Structures.

Referat H. Brandla: „Termo-active Ground-source Structure for Heating and Cooling” poświęcony był termo-aktywnym konstrukcjom zagłębionym w gruncie na znacznych głębokościach, zagadnieniom studni energetycznych lub głęboko posadowionym konstrukcjom mostów pozwalającym na stosowanie systemów ogrzewczo-chłodzących reprezentujących innowacyjne źródła energii przyczyniając się do ochrony środowiska i zabezpieczając długotrwałe oszczędności kosztów i zmniejszenie nakładów na utrzymanie tych źródeł energii. Praca skupiła się na elementach konstrukcji betonowych i żelbetowych niezbędnych ze względów konstrukcyjnych i będących w kontakcie z otaczającym je gruntem i pracujących jako wymienniki ciepła. Rury i przewody wypełnione płynem absorbujące ciepło i będącym nośnikiem ciepła instalowane w konwencjonalnych elementach konstrukcji zagłębionych w gruncie jak pale, barety, ściany szczelinowe, płyty fundamentowe, konstrukcje tuneli i ich obudowy formujące pierwotny obwód dla systemów energii geotermalnej. Naturalna temperatura gruntu jest tu źródłem ciepła zimą a latem może stanowić źródło chłodzenia. Praca ta kierunkuje nowe drogi poszukiwania zaawansowanych technologii i sposobów oszczędności energii oraz nowych jej źródeł.

Inna praca przedstawiona w sesji plenarnej związana była z zagadnieniami nowych elementów i materiałów w konstrukcjach budynków. Praca A. Belarbi i B. Acuna „FRP Systems in Shear Strengthening of Reinforced Concrete Structures”, dotycząca zastosowania zbrojenia z tworzyw sztucznych. Niski ciężar własny, ogromna wytrzymałość na rozciąganie oraz łatwość aplikowania w różne kształty konstrukcji w trakcie jej np. napraw, czynią polimery materiałem o coraz szerszym zastosowaniu w budownictwie. FRP - Fibre Reinforced Plastic. Praca omawia elementy FRP stosowane jako zbrojenie poprzeczne belek zginanych. Na przeszkodzie szerszego stosowania stoi brak aktualnych uwarunkowań normowych, specyfikacji i wymagań. Nowe modele projektowe i wytyczne powinny być rozwijane i wprowadzane do praktyki. Interesująca dla praktyki inżynierskiej była praca G. L. Balazsa: New Basis of Codes for Future Concrete Structure, fib Model Code 2010. Od kilku lat trwają rozważania i dyskusje na temat nowego kodu modelowego dla konstrukcji betonowych, który byłby uniwersalną (światową) normą dla tego typu konstrukcji.

Naukowy komitet Konferencji obejmował szereg znamienitych postaci ze świata inżynierii lądowej i konstrukcji z całej Europy jak również ze Stanów Zjednoczonych, Azji, Ameryki Południowej i Australii.

Na uwagę zasługuje fakt, że w Konferencji uczestniczyło wielu naukowców z różnych uczelni technicznych w Polsce. Widoczni byli reprezentanci ośrodków naukowych od lat współpracujących z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym jak Białystok, Poznań, Wrocław.

Włodzimierz Szymczak
Prof. Czesław Miedziałowski

Warszawa, czerwiec 2013

 


Fot. 1 Sesja plenarna otwierająca 11 Międzynarodową Konferencję, przemawia Włodzimierz Szymczak – przedstawiciel PIIB, za stołem prezydialnym od prawej Rektor WUTG Alfonsas Daniunas, Prodziekan Linas Juknevicius.

 


Fot. 2 Sesja plenarna otwierająca 11 Międzynarodową Konferencję, od prawej Rektor WUTG Alfonsas Daniunas, Włodzimierz Szymczak i prof. Czesław Miedziałowski – delegacja PIIB.

 


Fot. 3 Sesja plenarna 11 Międzynarodowej Konferencji – delegacja PIIB.

 


Fot. 4 Spotkanie 4 Izb krajów bałtyckich - sala obrad na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Gedymina, od lewej delegacja PIIB.

 


Fot. 5 Spotkanie 4 Izb krajów bałtyckich, od lewej delegacja PIIB na sali obrad.

 


Fot. 6 Spotkanie w Ambasadzie RP w Wilnie, od lewej Włodzimierz Szymczak, Ambasador RP na Litwie Pan Janusz Skolimowski, prof. Czesław Miedziałowski.

Poprawiony: czwartek, 11 lipca 2013
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa