Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Zespół ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy V4
Zespół ds. "Inżyniera Budownictwa"
Zespół ds.grupowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
Komisja ds. BIM
Regulamin Komisji Wnioskowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
wtorek, 30 września 2014

Regulamin Komisji Wnioskowej

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


§ 1

Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Komisji Wnioskowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej „Komisją”.

 

§ 2

1. Komisja jest organem pomocniczym Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

2. Celem działania Komisji jest koordynacja, w okresie między zjazdami, realizacji wniosków zjazdowych przez właściwe organy Krajowej Izby. Komisja realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) Rejestrację wniosków zgłoszonych przez okręgowe zjazdy w celu ich przekazania komisji wnioskowej Krajowego Zjazdu,
2) Rejestrację wniosków przyjętych przez Krajowy Zjazd,
3) Opracowywanie planów (sposobów) realizacji wniosków i przedstawianie ich Krajowej Radzie do akceptacji,
4) Koordynację realizacji przez poszczególne organy wniosków przyjętych przez Krajowy Zjazd,
5) Występowanie do właściwych organów o informacje o stanie realizacji wniosków,
6) Informowanie wnioskodawców o stanie realizacji złożonych przez nich wniosków,
7) Okresowe składanie sprawozdań z realizacji wniosków Krajowej Radzie PIIB,
8) Sporządzanie projektu części sprawozdania z działalności Krajowej Rady na Krajowy Zjazd w zakresie informacji o stanie realizacji wniosków.

 

§ 3

1. Komisja jest powoływana i odwoływana przez Krajową Radę PIIB.

2. W skład Komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdej z okręgowych izb inżynierów budownictwa.

3. Krajowa Rada PIIB wyznacza Przewodniczącego Komisji.

4. Komisja ze swojego grona wybiera, zwykła większością głosów, dwóch wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Komisji.

5. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, w szczególności zwołuje i prowadzi jej posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.

6. W razie potwierdzonej nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji kieruje jeden z wiceprzewodniczących.

7. Do obowiązków Sekretarza Komisji należy protokołowanie posiedzeń i kompletowanie dokumentów Komisji.

 

§ 4

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Miejscem posiedzeń Komisji jest siedziba Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Członkowie Komisji za udział w posiedzeniach otrzymują ekwiwalent w wysokości określonej w odrębnych przepisach PIIB.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Poprawiony: wtorek, 09 października 2018
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa