Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Komisja Prawno-Regulaminowa > Informacje o zmianach przepisów prawa

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Informacje o zmianach przepisów prawa PDF Drukuj Email
piątek, 19 października 2018

W celu zapoznania się z uchwalonymi przepisami dotyczącymi sfery budownictwa zanim zaczną one obowiązywać - na bieżąco publikujemy akty prawne, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale nie weszły jeszcze w życie (o ile przyjęty przez ustawodawcę okres vacatio legis na to pozwala).

 


Informacja nr 11/2018 z dnia 22.10.2018 r.

W dniu 17.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018 poz. 1993)

 

Data wejścia w życie: 18.10.2018 r.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001993
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001126

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 17.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018 poz. 1991)

 

Data wejścia w życie: 18.10.2018 r.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001991
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001320

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 16.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986)

 

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001986

 

 

 

Informacja nr 10/2018 z dnia 08.10.2018 r.

W dniu 02.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2018 poz. 1876)

Data wejścia w życie: 17.10.2018 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001876

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001744

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 02.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których są udostępniane miejsca stojące (Dz. U. 2018 poz. 1874)

Data wejścia w życie: 17.10.2018 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001874

 

 

 

Informacja nr 9/2018 z dnia 07.09.2018 r.

W dniu 05.09.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1722)

Data wejścia w życie: 2018-09-20,

z wyjątkiem:

- art. 1 pkt 5 i 22, które wchodzą w życie z dniem 5 grudnia 2018 r.,

- art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zmiana dotyczy:

Głównym celem ustawy jest poprawienie błędów i rozstrzygnięcie wielu wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. , w tym m.in.:

- przesądzenie, że stopnie wodne należą do kategorii budowli przeciwpowodziowych,

- w art. 17 rozszerzono stosowanie ustawy do infrastruktury liniowej prowadzonej przez wody powierzchniowe, bez ograniczenia do linii brzegu. Efektem wprowadzonych zmian będzie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z prowadzeniem infrastruktury liniowej w przypadku braku wyznaczenia linii brzegu. W konsekwencji zmieniono art. 389 pkt 9 ustawy, określającym katalog działań wymagających pozwolenia wodnoprawnego. Celem ustawodawcy było wyeliminowanie sytuacji, w której obiekty liniowe mogły być prowadzone przez wody powierzchniowe w przypadku braku wyznaczenia linii brzegu, z powodu braku możliwości stosowania ustawy – Prawo wodne w stosunku do obiektów liniowych w takich przypadkach.

- dodano art. 75a zakazujący wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych,

- dodanie ust. 13a do art. 166 ustawy ma na celu wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów dotyczących postępowania uzgodnieniowego dla zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w przypadku prowadzenia analogicznych postępowań na obszarze pasa technicznego,

- zmiany art. 240 polegają na wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych związanych z kompetencjami poszczególnych jednostek organizacyjnych Wód Polskich w zakresie: kontroli gospodarowania wodami, zgód wodnoprawnych, decyzji, o których mowa w art. 343 ust. 2, 3 i 6 ustawy – Prawo wodne itp.,

- wiele zmian dotyczących sposobu naliczania i poboru opłat

- wprowadzenie ust. 4 w art. 394 ma na celu usprawnienie procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych, w przypadku przedsięwzięć, w ramach których prowadzone są równocześnie działania wymagające uzyskania odpowiednio pozwolenia wodnoprawnego oraz zgłoszenia wodnoprawnego. Dodanie przepisu będzie skutkowało obowiązkiem złożenia jednej dokumentacji, do jednej jednostki organizacyjnej Wód Polskich,

- celem uchylenia ust. 5 w art. 397 ustawy jest przekazanie kompetencji w zakresie ocen wodnoprawnych wyłącznie dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej,

- wprowadzenie art. 440a ma na celu uregulowanie sytuacji wydawania deklaracji zgodności, w przypadkach w których nie wydano oceny wodnoprawnej.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001722

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566 - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001405 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000433 - ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2638

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 27.08.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 1648)

Data wejścia w życie: 2018-09-11

Zmiana dotyczy:

Ustawa tworzy spółkę Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, której podstawowym przedmiotem działalności będzie energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie tymi budynkami oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001648

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2718

 

 

Informacja nr 8/2018 z dnia 23.08.2018 r.

W dniu 22.08.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609)

Data wejścia w życie: 23.08.2018 r.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1265), które utraciło moc z dniem 18 lipca 2018 r. zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 10).

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1609/1

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 22.08.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1603)

Data wejścia w życie: 2018-10-17

z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r.

Zmiana dotyczy:

Nowelizacja w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych doprecyzowuje przepisy regulujące kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych.

Natomiast zmiany w ustawie o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych zmierzają do przesunięcia w czasie obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001603

Adres internetowy dokumentów zmienianych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040190177 , http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001020

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2744

 

--------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 14.08.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 1564)

Data wejścia w życie: 2018-08-29

Zmiana dotyczy:

Dodano ust. 5a do art. 211 ustawy – Prawo ochrony środowiska, który umożliwi organom w uzasadnionych przypadkach nakładanie na prowadzących instalacje, dla których wymagania monitoringowe zostały określone w konkluzjach BAT, obowiązków pomiarowych w szerszym zakresie niż wynikają z konkluzji BAT.

Możliwość taka wynika z dyrektywy 2010/75/UE, która dopuszcza ustalanie bardziej restrykcyjnych warunków pozwolenia zintegrowanego, w tym wymogów dotyczących monitorowania wielkości emisji, niż określone w konkluzjach BAT.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001564

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2550

 

 

 

Informacja nr 7/2018 z dnia 09.08.2018 r.

W dniu 07.08.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2018 poz. 1496)

Data wejścia w życie: 2018-08-22

Data wygaśnięcia: 2028-12-31

Uwagi: art. 42 i art. 48 wchodzą w życie z dniem 7 sierpnia 2018; art. 39, art. 50 i art. 52 wchodzą w życie z dniem 7 września 2018 r.

Ustawa dotyczy:

Ustawa określa zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Za inwestycję mieszkaniową w świetle ustawy uważa się przedsięwzięcie w wyniku którego powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, przy czym inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

Ustawa w niewielki sposób zmienia także przepisy innych ustaw związanych z budownictwem:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 i 1276),

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566),

- ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810, 1089 i 1479).

Adres internetowy ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001496

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2667

 

 

 

Informacja nr 6/2018 z dnia 28.06.2018 r.

W dniu 26.06.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2018 poz. 1233)

Data wejścia w życie: 29.06.2018 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001233

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966

 

 

 

Informacja nr 5/2018 z dnia 18.06.2018 r.

W dniu 06.06.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. 2018 poz. 1089)

Data wejścia w życie: 21.06.2018 r.

Ustawa dotyczy:

Specustawa tworzy ramy prawno-organizacyjne realizacji inwestycji w postaci Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), szeroko rozumianych Inwestycji Towarzyszących, tworzących system transportowy oparty o centralne położenie Portu oraz innych zadań, w tym inwestycyjnych (także rewitalizacyjnych), ujętych w kompleksowym dokumencie programowo-strategicznym, który opracowany zostanie w oparciu o ustawę.

Jednocześnie w celu realizacji ustawy, dokonuje się zmian w kilku innych aktach prawnych związanych z budownictwem.

 

Adres internetowy dokumentu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001089

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000121

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001405

Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000680

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002196

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2473

 

 

 

Informacja nr 4/2018 z dnia 25.05.2018 r.

Wczoraj późnym popołudniem została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)

Data wejścia w życie: 25.05.2018 r.

Zmiana dotyczy:

Wprowadzenie nowej ustawy o ochronie danych osobowych (uodo) wynika z konieczności wdrożenia w polskim porządku prawnym części upoważnień jakie krajowym władzom pozostawiło RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio jako podstawowy akt prawny regulujący tematykę danych osobowych i również ma zastosowanie od dnia dzisiejszego, tj. 25 maja 2018 r. Tym samym od dzisiaj w kwestii ochrony danych osobowych obowiązują nas zarówno przepisy uodo jak i (przede wszystkim) RODO.

W celu przybliżenia tematyki nowych przepisów o ochronie danych osobowych przygotowaliśmy poradnik: Inżynier wdraża RODO, który na kilku przykładowych sytuacjach z życia inżyniera pokazuje jak możemy sobie poradzić ze stosowaniem nowych przepisów.

Adres internetowy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1000/1

Adres internetowy RODO (wersja w języku polskim): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Historia prac nad projektem ustawy uodo: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2410

 

 

 

Informacja nr 3/2018 z dnia 17.04.2018 r.

W dniu 11.04.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 710)

Data wejścia w życie: 26.04.2018 r.

Zmiana dotyczy:

Ustawa ma na celu naprawienie błędu polegającego na wprowadzeniu obowiązku stosowania od 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) do spraw wszczętych przed wejściem jej w życie - co powodowało szereg wątpliwości prawnych i utrudnień:

- czy czynności procesowe dokonane pod rządami ówcześnie funkcjonujących przepisów (tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.), np. wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, powinny być dokonywane powtórnie,

- czy organy pierwszej i drugiej instancji, prowadząc postępowania w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej ooś, zobowiązane są do uzyskania od organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych, opinii i uzgodnień wprowadzonych ww. ustawą,

- konieczność odsyłania dokumentacji i uzupełnienia stanowisk organów w sprawach ocen wodnoprawnych po zakończeniu postępowania dowodowego, a także na etapie postępowania drugoinstancyjnego, oraz powtarzania wybranych czynności administracyjnych, m.in. ponowne informowanie stron postępowania na podstawie art. 10 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, udział społeczeństwa, kolejne zawiadomienia o niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowo przewidzianym terminie itp.

W efekcie wprowadzonych zmian niniejszą ustawą zmieniającą - do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 01.01.2018r. ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999), stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r.,

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000710

Adresy internetowe dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2250

 

 

 

Informacja nr 2/2018 z dnia 19.02.2018 r.

W dniu 07.02.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317)

Data wejścia w życie: 22.02.2018 r.

Uwagi:

1) art. 3 ust. 1 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

2) art. 24 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;

3) art. 34 i art. 35 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

4) art. 36 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.;

5) art. 39 ust. 2 wchodzi w życie zdniem 23 sierpnia 2018 r.;

6) art. 41 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018 r.;

7) art. 42 i art. 69, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

8) art. 49 pkt 6, wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2018 r.;

9) art. 55:

a) pkt 1 w zakresie dodawanego art. 65 l ust. 4 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.,

b) pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ustawa dotyczy:

Ustawa transponuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie obowiązek rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Celem ustawy jest również określenie warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie, zasad świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych oraz tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym, określenia obowiązków informacyjnych w zakresie paliw alternatywnych, stworzenia zasad funkcjonowania stref czystego transportu.

Jednocześnie ustawa wprowadza zmiany w innych aktach prawnych związanych z budownictwem, w tym m.in.: ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2147

 

 

 

Informacja nr 1/2018 z dnia 26.01.2018 r.

Nastąpiły zmiany w zakresie ministerstwa odpowiedzialnego za budownictwo i infrastrukturę, w wyniku których:

  • utworzono Ministerstwo Infrastruktury (w drodze przekształcenia z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa), wyłączając z niego działy: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, tym samym Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej:

łączność (Art. 16 ustawy o działach administracji rządowej: Dział łączność obejmuje sprawy poczty).

transport (Art. 27 ustawy o działach administracji rządowej: Dział transport obejmuje sprawy:

1) funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych;

2) ruchu drogowego, kolejowego oraz lotniczego;

3) przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego i lotniczego;

4) komunikacji publicznej.

2. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.

3. Ministrowi właściwemu do spraw transportu podlegają Transportowy Dozór Techniczny oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

  • zmieniono zakres zadań Ministra Inwestycji i Rozwoju, który będzie dodatkowo kierował działami administracji rządowej:

budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo (art. 9a ustawy o działach administracji rządowej:

1. Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:

1) architektury;

2) budownictwa;

3) nadzoru architektoniczno-budowlanego;

4) planowania i zagospodarowania przestrzennego;

5) geodezji i kartografii;

6) rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2;

7) wspierania mieszkalnictwa;

8) gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa;

9) infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;

10) rodzinnych ogrodów działkowych.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Głównym Geodetą Kraju.)

Akty prawne wprowadzające ww. zmiany:

 

W dniu 12.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2018 poz. 101):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000101

Data wejścia w życie: 12.01.2018 r.

 

W dniu 22.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. 2018 poz. 175):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000175

Data wejścia w życie: 22.01.2018 r.

 

W dniu 22.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2018 poz. 176):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000176

Data wejścia w życie: 22.01.2018 r.

 

W dniu 23.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz.U. 2018 poz. 192):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000192

Data wejścia w życie: 23.01.2018 r.

 

W dniu 23.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. 2018 poz. 193):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000193

Data wejścia w życie: 23.01.2018 r.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 19.01.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 159)

Data wejścia w życie: 03.02.2018 r.

Zmiana dotyczy:

Celem ustawy jest określenie statusu dróg o znaczeniu obronnym i usprawnienie procesu inwestycji na tych drogach, które jako zadania wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa ujęte zostały w programach obronnych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000159

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002222

Historia prac nad projektem ustawy: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2038

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 03.01.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 12)

Data wejścia w życie: 03.11.2018 r.

z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 8 i 9, art. 2, art. 3 pkt 6 lit. a w zakresie art. 39f ust. 1 pkt 6 lit. a i c ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lit. b i d oraz pkt 7 lit. a, art. 6, art. 8 ust. 3, art. 9, art. 12–15, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 3 pkt 3 oraz art. 4 pkt 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 3 oraz art. 4 pkt 7–9, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

4) art. 4 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Zmiana dotyczy:

Celem ustawy jest zmiana organu administracji rządowej odpowiedzialnego za pobór opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą. Zgodnie z ustawą, od dnia 3 listopada 2018 r. powyższe opłaty, w miejsce Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), pobierał będzie Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD).

Zmiana art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529), polega na dodaniu pkt 11c, zezwalającego na instalowanie różnego rodzaju urządzeń w pasie drogowym dróg publicznych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000012

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002222 - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222),

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001332 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529).

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2048

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 03.01.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 10)

Data wejścia w życie: 18.01.2018 r.

Zmiana dotyczy:

Celem ustawy jest uporządkowanie regulacji dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000010

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002187 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187),

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002134 - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).

Historia prac nad projektem ustawy: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1977

Poprawiony: środa, 07 listopada 2018
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa