Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Zespół ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy V4
Zespół ds. "Inżyniera Budownictwa"
Zespół ds.grupowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
Regulamin Komisji Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
wtorek, 09 października 2018

Regulamin Komisji Medalu Honorowego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

§ 1.

Komisja Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwana dalej „Komisją” działa na mocy uchwały nr 24/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia „Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.

 

§ 2.

1. Komisji przewodniczy jej Przewodniczący.

2. Przewodniczący Komisji pełni swoją funkcję w okresie trwania kadencji.

3. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

1) reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
2) podział zadań pomiędzy członków Komisji,
3) określenie terminarza posiedzeń Komisji oraz ich zwołanie,
4) organizacja prac Komisji w zakresie opiniowania wniosków,
5) wzywanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku sporządzanego z uchybieniem obowiązującym zasadom.

 

§ 3.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.

2. Posiedzenia Komisji są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu osobowego.

3. Komisja opiniuje wnioski, przygotowuje projekty uchwał o nadanie Medalu Honorowego PIIB zgodnie z Regulaminem nadania Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przedkłada je Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

4. Obrady Komisji odbywają się z zachowaniem poufności.

5. Opinie Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym przy zachowaniu zwykłej większości głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

6. Z obrad Komisji i podjętych decyzji sporządza się protokół, który członkowie Komisji akceptują na kolejnym posiedzeniu.

 

§ 4.

1. Komisja wybiera ze swojego grona sekretarza komisji.

2. Do zadań Sekretarza Komisji należy:

1) przygotowanie projektu porządku obrad,
2) zawiadamianie o posiedzeniach członków Komisji i osoby zaproszone,
3) prowadzenie listy obecności członków Komisji na posiedzeniach,
4) protokołowanie posiedzeń Komisji,
5) prowadzenie dokumentacji pracy Komisji,
6) dostarczenie członkom Komisji materiałów dotyczących porządku obrad,
7) współdziałanie z biurem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie obsługi i ewidencji wniosków o nadanie Medalu, przygotowywanie projektów uchwał o nadanie medali, prowadzenie Księgi Zasłużonych, wydawania legitymacji.

Poprawiony: wtorek, 09 października 2018
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa