Obradowało Prezydium KR PIIB Drukuj
czwartek, 14 maja 2020

alt13 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB on-line. Poświęcone było  m.in. przygotowaniom do XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Posiedzeniu przewodniczył prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady  PIIB. Na początku obrad przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia. Następnie Prezes PIIB Z. Kledynski zreferował  projekt regulaminu obrad XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.  Zauważył, że Krajowa Rada PIIB, podczas posiedzenia 29 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę, iż tegoroczny zjazd odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego. Prezes omówił także porządek obrad XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego. Wszystkie projekty uchwał zostały zaakceptowane przez Prezydium do przedstawienia KR PIIB.

Prezes PIIB nawiązał także do sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej prowadzonej przez Urszulę Kallik oraz wskazał na zalecenia i wnioski końcowe z  kontroli KKR  PIIB przeprowadzonej w okresie od 8 kwietnia  do 4 maja  2020 r. w zakresie finansów oraz realizacji budżetu w 2019 roku. Zauważył także, że KKR PIIB będzie wnioskowała o udzielnie absolutorium Krajowej Radzie podczas XIX  Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

W dalszej części obrad  Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB omówił projekt budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2021 .