Obradowało Prezydium KR PIIB Drukuj
wtorek, 08 sierpnia 2017

2 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad dyskutowano m.in. o projektach regulaminów dotyczących postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Omówiono ramowe dokumenty dotyczące przyszłorocznych okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczy.

Obrady prowadził Zbigniew Kledyński, wiceprezes PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia uczestnicy obrad zapoznali się z projektem regulaminu dotyczącym postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, który omówił Andrzej Pawelec, zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Zreferował on także projekt regulaminu odnoszący się do postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach kwalifikacje  odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce. Zastępca przewodniczącego KKK przedstawił również projekt regulaminu dotyczący postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB omówiła ramowe dokumenty  dotyczące przyszłorocznych  okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych. Dotyczyły one porządku obrad, szczegółowego regulaminu wyborów do organów okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz regulaminu okręgowego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego.

W dalszej części Joanna Gieroba, wiceprezes PIIB poinformowała o pracach zespołu doradczego zaangażowanego w prace nad projektem rozporządzenia o warunkach technicznych dla budynków i ich usytuowania. Nowelizacja warunków technicznych dla budynków wynika z konieczności dostosowania przepisów do rozwoju techniki i technologii oraz uwarunkowań realizacji inwestycji. Propozycja zmian rozporządzenia ma także na celu przyśpieszenie i ułatwienie procesu realizacji inwestycji. Zespół doradczy do spraw przepisów techniczno-budowlanych dla budynków, do którego zaproszono  przedstawicieli organizacji i instytucji działających w poszczególnych środowiskach branży budowlanej, zajmuje się wypracowaniem koncepcji nowych rozwiązań dotyczących m.in. poprawy bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania czy też bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Sekretarz PIIB D. Gawęcka przedstawiła i omówiła prezentację o aktualnym stanie prac w budynku przeznaczonym na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Dokładanie zrelacjonowała poczynione już prace na obiekcie.

Uczestniczący w posiedzeniu Prezydium KR PIIB zapoznali się także z realizacją budżetu za I półrocze 2017 r., którą omówił Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB. Przyjęto także projekt terminarza posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady PIIB w I półroczu 2018 r.