Oni już mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie! XXVI sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane zakończona Drukuj
piątek, 08 stycznia 2016

2663 osób w kraju zdało egzamin na uprawnienia budowlane w czasie XXVI sesji egzaminacyjnej. W wielu okręgowych izbach odbywają się uroczystości wręczania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Do XXVI egzaminu na uprawnienia budowlane złożono 2838 nowych wniosków, z czego 97,2% zostało pozytywnie zakwalifikowanych. Egzamin pisemny odbywał się 20 listopada 2015 r. we wszystkich 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Należy zaznaczyć, że do testu przystąpiło wiele osób uprzednio zakwalifikowanych, które przełożyły termin egzaminu oraz osoby, które poprawiały egzaminu pisemny. Około 88% zdających test uzyskało pozytywny wynik i mogło przystąpić do egzaminu ustnego. Do grupy tej dołączyły także 514 osób, które poprawiały egzamin ustny z poprzednich sesji.

Najwięcej uprawnień budowlanych uzyskali w XXVI sesji egzaminacyjnej inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – ok. 45%, w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 19,5%, potem w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 15% oraz w specjalności inżynieryjnej drogowej – 9,3%. Pozostałe specjalności reprezentowały się następująco: specjalność inżynieryjno mostowa – 4,0%; specjalność inżynieryjna kolejowa obiekty – 3,2%; specjalność inżynieryjna kolejowa sterowanie ruchem kolejowym – 1,0%; specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 1,5%; specjalność inżynieryjna wyburzeniowa – 1 osoba i specjalność instalacyjna telekomunikacyjna – 1,6%.

Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, to najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w Mazowieckiej OIIB (prawie 370), potem w Śląskiej OIIB (ponad 300), następnie w Małopolskiej  OIIB (prawie 300) i w Wielkopolskiej OIIB (prawie 230).

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych prowadzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa jest ściśle podporządkowane przepisom prawa. Precyzyjne regulacje prawne sankcjonują fakt, iż nadanie określonej osobie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowe i, co za tym idzie, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę.