Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > O współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, ubezpieczeniu OC, kursach przygotowawczych do egzaminów na uprawnienia budowlane na Krajowej Radzie PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

O współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, ubezpieczeniu OC, kursach przygotowawczych do egzaminów na uprawnienia budowlane na Krajowej Radzie PIIB PDF Drukuj Email
czwartek, 17 grudnia 2015

Deklaruję, że postaramy się, aby kwestie budownictwa były dopilnowane i budownictwo, które znalazło się w nazwie ministerstwa wybrzmiało bardziej znacząco i żeby wszyscy ci, którzy współtworzą tę rzeczywistość, będącą podstawowym filarem gospodarki mieli też takie poczucie, że ma to odzwierciedlenie w organach administracji centralnej, zarówno z tytułu podejmowanych działań, jak i doceniania środowisk, które to współtworzą – powiedział Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Krajowej Rady PIIB.

9 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PIIB w Warszawie. W części obrad uczestniczył Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, który podkreślił rolę i znaczenie budownictwa dla rozwoju gospodarki i kraju. Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB, który przewodniczył obradom, zwrócił uwagę na obecną sytuację budownictwa i stwierdził: Chcielibyśmy stabilnego i dobrego prawa budowlanego, bez ciągłych zmian i interpretacji burzących porządek prawny. Chcielibyśmy także doprowadzić do jak najszybszego uchwalenia Kodeksu budowlanego i liczymy na bezpośrednie współdziałanie z naszą izbą. Chcielibyśmy, aby to wszystko, co robimy przekładało się na budowanie naszej inżynierskiej współpracy w dobrej, partnerskiej atmosferze.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa T. Żuchowski dziękując za zaproszenie, podkreślił determinację dotyczącą zakończenia prac nad Kodeksem budowlanym oraz wspomniał o działaniach, które należy podjąć, aby uporządkować niektóre z kwestii budowlanych np. odnoszących się do funkcjonowania na rynku i podziału kompetencji architekta, urzędu i inżyniera. Opowiedział się za współpracą z naszym samorządem oraz złożył zebranym świąteczno-noworoczne życzenia.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele Ergo Hestii – Ewa Burchacińska, Maria Tomaszewska-Pestka, Jacek Maniura oraz Kamil Bara poinformowali zebranych o stanie realizacji umowy generalnej OC członków PIIB. Należy zauważyć, że w 2015 r. poza podstawową ochroną odpowiedzialności cywilnej, ochroną ubezpieczeniową objęte zostały także m.in. szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem projektów wykonawczych i techniczno-budowlanych oraz wynikające z wykonywania funkcji rzeczoznawcy budowlanego. Ponadto każdy z członków PIIB, bez ponoszenia dodatkowych opłat objęty jest dodatkowymi ubezpieczeniami, tj. ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczeniem ryzyka ponoszenia kosztów ochrony prawnej członków PIIB. Suma gwarancyjna w przypadku OC w życiu prywatnym wynosi 1 mln zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Członkowie Izby, którzy potrzebowali ponadstandardowej ochrony ubezpieczeniowej, mogli skorzystać z oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. dobrowolnego ubezpieczenia OC na warunkach ubezpieczenia obowiązkowego, jednak przewyższającego kwotę 50 tys. euro.

Następnie Krystyna Korniak-Figa przewodnicząca Komisji Wnioskowej zreferowała realizację wniosków przyjętych na XIV Krajowym Zjeździe i II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB. – Do komisji przekazano razem 67 wniosków, w tym 35 wpłynęło z okręgowych izb po XIV okręgowych zjazdach; 4 wnioski zgłoszono po okręgowych zjazdach do biura XIV Krajowego Zjazdu; 23 zostały wniesione przez delegatów podczas XIV Krajowego Zjazdu PIIB i 5 wniosków przekazali delegaci podczas II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB – podsumowała K. Korniak-Figa.  Przewodnicząca Komisji Wnioskowej dokonała także oceny stanu realizacji poszczególnych wniosków oraz wskazała na ich konkretne rozwiązania, które zostały przekazane uczestnikom posiedzenia w przygotowanych materiałach

W dalszej części obrad Stefan Czarniecki, wiceprezes KR PIIB omówił przebieg 22. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Gdańsku, a jego gospodarzami była Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Wiodącym tematem spotkania było wdrażanie technologii BIM (Building Information Modeling) pozwalającej na optymalizację prowadzenia inwestycji przez modelowanie informacji o budynkach i budowlach, a także koordynowanie działań wszystkich uczestników procesu budowlanego. Uczestnicy spotkania na koniec obrad podpisali porozumienie o współpracy przy wdrażaniu BIM.

Kolejnym punktem obrad było omówienie zebrań informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez krajowe organy statutowe w 2015 r.: Komisję Kwalifikacyjną, Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Komisję Rewizyjną. Krajowy Sąd Dyscyplinarny razem z Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, ze względu na zbliżony zakres tematyczny, jak i problematykę, zorganizowali w tym roku wspólnie dwa szkolenia. Gilbert Okulicz-Kozaryn przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego podkreślił, że służą one podnoszeniu wiedzy zarówno prawnej, jak i zawodowej. Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dodał, że w tym roku KKK i okręgowe komisje kwalifikacyjne szkoliły się w dniach 10-12 września i głównym tematem obrad były nowe zasady kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej oraz procedury przeprowadzania egzaminów ustnych, dostosowanych do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. O szkoleniu Krajowej Komisji Rewizyjnej z udziałem przedstawicieli okręgowych komisji rewizyjnych mówił jej przewodniczący Tadeusz Durak, który podkreślił, że w czasie takich szkoleń, jego uczestnicy mogą zapoznać się ze złożonością tematyki ekonomicznej oraz zagadnień prawnych, z jakimi członkowie okręgowych komisji rewizyjnych mają do czynienia podczas swoich działań kontrolnych.

Potem głos zabrała D. Gawęcka, pełniąca funkcję sekretarza Krajowej Rady PIIB oraz przewodniczącej zespołu ds. remontu i rozbudowy nieruchomości przy ul. Kujawskiej w Warszawie, przeznaczonej na siedzibę PIIB. Zespół intensywnie pracuje i dzięki temu opracowano już m.in. program funkcjonalno-użytkowy budynku i regulamin zamawiania usług remontowych. Dokonano także inwentaryzacji obiektu. Członkowie zespołu chcą, jak najszybciej rozpocząć prace remontowo-modernizacyjne i podejmują wszystkie działania mające ten proces przyśpieszyć.

Ważnym punktem spotkania było przyjęcie przez członków Krajowej Rady PIIB uchwały w sprawie organizowania kursów przygotowawczych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Krajowa Rada PIIB uznała za niedopuszczalne i sprzeczne z porozumieniami zawartymi ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i nie wyraziła zgody na organizowanie przez okręgowe izby inżynierów budownictwa kursów i innych zajęć przygotowawczych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych.

W czasie obrad Krajowej Rady podjęto także uchwałę dotyczącą ryczałtów i ekwiwalentów, natomiast nie przyjęto uchwały w sprawie stawki za 1 km zwrotu kosztów podróży służbowej odbywanej samochodem prywatnym. Skarbnik PIIB Andrzej Jaworski poinformował o realizacji budżetu za 10 miesięcy 2015 r. i przyjęto schemat sprawozdania KR PIIB za 2015 r. Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali także zmiany w regulaminie pracy oraz regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Krajowego Biura PIIB.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa