O wnioskach, szkoleniach i remoncie nowej siedziby na Prezydium KR PIIB Drukuj
wtorek, 24 listopada 2015

18 listopada br. obradowało Prezydium KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dyskutowano m.in. o realizacji wniosków przyjętych na XIV Krajowym i II Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdach PIIB, o szkoleniach przeprowadzonych przez krajowe organy statutowe oraz o pracach remontowo-modernizacyjnych nowej siedziby PIIB.

 

Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady przedłożyła projekt uchwały dotyczący zmian w regulaminach Krajowego Biura PIIB. Proponowane zmiany w regulaminie pracy oraz regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Krajowego Biura PIIB omówił Marek Walicki, dyrektor Krajowego Biura PIIB. Dyrektor wskazał na potrzebę wprowadzenia zmian i umotywował ich zasadność. Uczestnicy obrad podjęli stosowną uchwałę.

Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady przedstawiła schemat sprawozdania KR za 2015 r., które będzie przedstawione delegatom podczas XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Zgodnie z planem ma się on odbyć 24-25 czerwca 2016 r.

O stanie realizacji wniosków przyjętych na XIV Krajowym Zjeździe PIIB oraz II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB referowała Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej. Zauważyła, że do komisji przekazano w sumie 67 wniosków, w tym 35 wpłynęło z okręgowych izb po XIV okręgowych zjazdach; 4 wnioski zgłoszono po okręgowych zjazdach do biura XIV Krajowego Zjazdu; 23 zostały wniesione przez delegatów podczas XIV Krajowego Zjazdu PIIB i 5 wniosków przekazali delegaci podczas II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB. Przewodnicząca Komisji Wnioskowej omówiła także etapy realizacji zgłoszonych wniosków.

W dalszej części obrad uczestnicy  zapoznali się z informacją dotyczącą organizowanych przez krajowe organy statutowe zebraniami informacyjno-szkoleniowymi. Gilbert Okulicz-Kozaryn reprezentujący Krajowy Sąd Dyscyplinarny zauważył, że szkolenia sądu organizowane są razem z rzecznikami odpowiedzialności zawodowej, ponieważ zakres tematyczny, jak i problematyka związane są z bardzo podobną płaszczyzną działalności członków naszego samorządu. W tym roku takie spotkanie odbyło się 15-16 maja w Serocku.

Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej omówił przebieg szkolenia zorganizowanego przez jego komisję w dniach 10-12 września br. Poświęcone ono  było głównie nowym zasadom kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej oraz procedurom przeprowadzania egzaminów ustnych, dostosowanych do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jak podkreślił przewodniczący, zasadniczym celem takich spotkań jest analiza i wymiana doświadczeń wynikających z minionych sesji egzaminacyjnych oraz wyjaśnienie wątpliwości i wypracowanie  wspólnego stanowiska na przyszłość w kwestii jednolitego stosowania procedur kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nadawania uprawnień budowlanych.

O szkoleniu Krajowej Komisji Rewizyjnej mówił jej przewodniczący Tadeusz Durak. Zwrócił uwagę, że w tym roku było ono podzielone na dwa bloki tematyczne: blok prawny przygotowany przez Marka Chmaja oraz blok finansowo-ekonomiczny przygotowany przez Mariana Mońka. Przewodniczący podkreślił wagę i znaczenie takich szkoleń, które mają bezpośrednie przełożenie na działalność komisji rewizyjnych zarówno na szczeblu krajowym, jak i okręgowym.

Potem głos zabrała D. Gawęcka, pełniąca funkcję nie tylko sekretarza Krajowej Rady PIIB, ale także przewodniczącej zespołu ds. remontu i rozbudowy nieruchomości przy ul. Kujawskiej w Warszawie, przeznaczonej na siedzibę PIIB. Zespół odbył już 2 spotkania, w czasie których opracowano m.in. program funkcjonalno-użytkowy budynku i regulamin zamawiania usług remontowych. Dokonano już wstępnej inwentaryzacji. Członkowie zespołu chcą, jak najszybciej ruszyć z pracami remontowo-modernizacyjnymi, dlatego też na stronie internetowej PIIB zamieszczono już ogłoszenie o wstępnej kwalifikacji na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

W dalszej części spotkania Stefan Czarniecki, wiceprezes PIIB poinformował zebranych o przebiegu 22. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Gdańsku. Głównym tematem tegorocznego spotkania było wdrażanie technologii BIM, pozwalającej na optymalizację prowadzenia inwestycji przez modelowanie informacji o budynkach i budowlach oraz koordynowanie działań wszystkich uczestników procesu budowlanego. Na zakończenie 22. spotkania izb i związków budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisano porozumienie o współpracy przy wdrażaniu BIM.

O realizacji budżetu za 10 miesięcy bieżącego roku mówił Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB. Na koniec obrad uczestnicy posiedzenia przyjęli także projekt uchwały w sprawie kursów i innych zajęć przygotowawczych do uprawnień budowlanych.