XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
poniedziałek, 29 czerwca 2015

19-20 czerwca 2015 r. obradował XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2014, a Krajowa Rada otrzymała absolutorium. Delegaci zdecydowali o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB w związku ze zmianami w statucie PIIB. Ma się on odbyć 20 sierpnia br.

 

.

Od powitania gości i delegatów przybyłych na XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczął obrady Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB. Na zjazd przybyło 186 delegatów z 16 okręgowych izb (frekwencja 92,54%). Gośćmi zjazdu byli między innymi: Stanisław Żmijan – przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Andrzej Adamczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Orłowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Paweł Ziemski – zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W  zjeździe uczestniczyli także przedstawiciele administracji państwowej, samorządów zawodowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, instytucji naukowo-badawczych.

Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w swoim wystąpieniu otwierającym obrady XIV Krajowego Zjazdu PIIB, zwrócił uwagę, że obecny okres nie jest łatwy dla funkcjonowania naszego samorządu zawodowego, zarówno ze względu na ogólną sytuację polityczno-gospodarczą, jak i proces legislacji ściśle z nią związany. Prezes PIIB mówił o pracach, m.in. nad kodeksem budowlanym i negatywnych efektach wejścia w życie ustawy „deregulacynej”. Szczególną uwagę zwrócił na funkcjonowanie organów statutowych PIIB oraz podkreślił w swojej wypowiedzi, że przejęliśmy od administracji rządowej ważne zadania i ich wypełnianie nie powinno budzić żadnych wątpliwości. – Pojawia się jednak pytanie, jak  funkcjonowały w ubiegłym roku nasze organy statutowe? Czy w pełni wypełniały swoje zadania? – pytał A. R. Dobrucki. – Nie możemy uciekać od podstawowych problemów związanych z naszą działalnością i realizacją ustawowych zadań – kontynuował Prezes PIIB.

A.R. Dobrucki podkreślił także konieczność zwiększenia udziału młodych inżynierów w pracach Izby oraz dalszego rozwijania współpracy z przedstawicielami władz ustawodawczych i wykonawczych, samorządami terytorialnymi, administracją publiczną, itd. Podsumowując ubiegłoroczną działalność Prezes PIIB zwrócił uwagę na to, że wszystkie podejmowane w 2014 r. działania miały przede wszystkim na celu dbanie o członków naszego samorządu oraz umacnianie prestiżu profesji inżyniera budownictwa.

Koleżanki i koledzy, samorząd zawodowy to my, a nie jacyś oni i od tego, jak my będziemy angażować się w sprawy dotyczące naszej profesji i naszego samorządu zawodowego, zależeć będzie w dużej mierze, jak będziemy postrzegani przez społeczeństwo oraz jakim autorytetem będziemy się cieszyć – zaakcentował na koniec swojego wystąpienia A.R. Dobrucki

Na początku obrad dokonano także wręczenia odznaczeń zasłużonym członkom izby. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Marian Płachecki i Barbara Rymsza. Następnie Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP Minister Gospodarki przyznał: Władysławowi Bielskiemu, Rainerowi Bulli, Włodzimierzowi Draberowi, Eugeniuszowi Hotale, Januszowi Iberszerowi, Stanisławowi Karczmarczykowi, Krystynie Korniak-Fidze, Januszowi Kozuli, Andrzejowi Nowakowi, Zygmuntowi Rawickiemu, Jerzemu Strońskiemu, Waldemarowi Szleperowi i Marianowi Zdunkowi.

Miłym akcentem tej części zjazdu było także wręczenie po raz pierwszy w historii działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa trzech Medali Honorowych PIIB, które przyznano: Zbigniewowi Grabowskiemu – Honorowemu Prezesowi PIIB, przewodniczącemu drugiego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa i prezesowi PIIB w latach 2002-2010; Stanisławowi Kusiowi – przewodniczącemu pierwszego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa oraz pośmiertnie Andrzejowi Orczykowskiemu, który od 2000 r. brał czynny udział w organizowaniu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i od początku istnienia aż do śmierci w 2013 r. kierował Krajowym Biurem PIIB.

W dalszej części zjazdu przybyli na obrady wysłuchali przemówień gości, a Andrzej Adamczyk, zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, odczytał list skierowany do Andrzeja R. Dobruckiego, prezesa PIIB od Prezydenta Elekta RP Andrzeja Dudy. Prezydent Elekt RP skierował do członków naszego samorządu zawodowego życzenia owocnych obrad i pomyślnego kontynuowania działalności, która służy całemu polskiemu społeczeństwu oraz przekazał informację o projekcie utworzenia Narodowej Rady Rozwoju wspierającej między innymi rozwój budownictwa, w której nie wyobraża sobie, aby zabrakło inżynierów.

Andrzej Duda, Prezydent Elekt RP stwierdził także, że: „W polskich inżynierach budowlanych dostrzegam ponadto ogromny potencjał i wkład, jaki mogą wnieść na podstawie swojej praktyki w tworzenie przepisów prawa, dotyczących budownictwa. Zdaję sobie sprawę, że dziś na tym polu wiele trzeba zrobić, gdyż obowiązujące, dotychczas przepisy są często niespójne, przestarzałe, wzajemnie się wykluczają i dają nadmierne pole do interpretacji. To właśnie one w głównej mierze wpływają na tzw. inwestorski tor przeszkód. Wierzę, że przy udziale specjalistów reprezentujących Waszą branżę uda się stworzyć zupełnie nowy, jasny i transparentny Kodeks Budowlany…”

Uczestniczący w zjeździe goście w swoich wypowiedziach podkreślali dobrą współpracę z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa i rolę, jaką odgrywa PIIB. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński zwrócił uwagę, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ciągu swojego istnienia zawsze starała się podkreślać wartość zawodu inżyniera budownictwa oraz prezentować wysoką etykę inżyniera. Życzył całemu środowisku inżynierów budownictwa odwagi, poczucia niezależności i budowania tego, co jest dla środowiska najważniejsze: wiary w przyszłość i przekonania, że budować zawsze można i trzeba. Jak powiedział Witruwiusz: budować trwale, użytecznie i pięknie.

Współpracę z PIIB i Andrzejem R. Dobruckim docenił także Stanisław Żmijan, poseł na Sejm RP. Stwierdził, że udział PIIB w procesie legislacji wielu aktów prawnych w ubiegłym roku był nieodzowny i bardzo potrzebny. Podkreślił, że gdyby nie zaangażowanie i determinacja Prezesa PIIB oraz całej Izby, wersja ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych nie zostałaby przyjęta w takiej formie, w jakiej weszła w życie. Byłaby natomiast przyjęta jedna z pierwszy propozycji, która była bardziej niekorzystna dla inżynierów budownictwa.

Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zauważył, że rola środowiska inżynierskiego, skupiającego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego rośnie w odniesieniu do ustawy „deregulacyjnej”. Podkreślił, że na współczesnym rynku pracy wartość zaufania publicznego jest bardzo ważna. Podsekretarz stanu stwierdził, że głos inżynierów budownictwa jest bardzo istotny, zwłaszcza w sferze działań legislacyjnych i ministerstwo często czerpie z wiedzy oraz doświadczenia przedstawicieli PIIB.

Pozostali goście uczestniczący w obradach zwracali w swoich wypowiedziach uwagę na merytoryczną współpracę z Izbą, pomoc i partnerskie współdziałanie w wielu ważnych dla środowiska sprawach.

Na przewodniczącego XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB został wybrany Adam Rak z Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a w skład prezydium zjazdu weszli także: Agnieszka Jońca z Łódzkiej OIIB, Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk z Dolnośląskiej OIIB, Wojciech Płaza ze Świętokrzyskiej OIIB i Andrzej Włodarczyk z Mazowieckiej OIIB.

Następnie podczas obrad przedstawiono sprawozdania krajowych organów statutowych z działalności w 2014 r. i podsumowano funkcjonowanie izby w ubiegłym roku. Zdecydowaną większością głosów delegaci przyjęli sprawozdanie Krajowej Rady PIIB oraz sprawozdania pozostałych organów statutowych PIIB – Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Rada uzyskała absolutorium.

W pierwszy dzień zjazdu dokonano także wyborów uzupełniających do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i w wyniku przeprowadzonego głosowania do komisji dołączył Krzysztof Latoszek z Mazowieckiej OIIB.

Drugi dzień obrad XIV Krajowego Zjazdu PIIB rozpoczął się od uroczystości wręczenia Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PIIB. W dalszej części Zjazdu Ewa Dworska, przewodnicząca Komisji ds. Statutu PIIB omówiła projekt zmian w statucie. Kontrowersje wśród delegatów wzbudziły zapisy dotyczące zakazu łączenia działalności w tym samym organie w okręgowej izbie oraz krajowej, a także sposobu rozporządzania majątkiem okręgowej izby w przypadku jej ewentualnego rozwiązania lub likwidacji. W wyniku przeprowadzonego głosowania statut nie został zatwierdzony. Ze względu na jego doniosłość dla funkcjonowania samorządu zawodowego, delegaci zdecydowali o osobnym przedyskutowaniu tego dokumentu na Nadzwyczajnym Zjeździe PIIB, który ma się odbyć 20 sierpnia br.

Uczestnicy obrad przyjęli natomiast zmiany w zasadach gospodarki finansowej oraz zaakceptowali budżet na rok 2016. Podjęto także uchwałę w sprawie projektu kodeksu budowlanego przekazanego do konsultacji społecznych. Stwierdzono w niej, że XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB negatywnie ocenia tekst kodeksu budowlanego przekazanego do konsultacji społecznych w dn. 25 maja br. i szczegółowe uwagi do projektu opracuje Krajowa Rada PIIB.

W ostatniej części obrad delegaci zapoznali się z wnioskami zgłoszonymi podczas XIV Zjazdu PIIB oraz przesłanymi przez poszczególne zjazdy okręgowe, które omówił Piotr Korczak, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków. Przyjęte przez zjazd wnioski będą procedowane przez odpowiednie organy izby.