Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowało Prezydium KR PIIB PDF Drukuj Email
wtorek, 07 kwietnia 2015

1 kwietnia br., podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB omówiono projekty sprawozdań z działalności w roku 2014: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Obrady rozpoczął i prowadził Andrzej R. Dobrucki prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Danuta Gawęcka, sekretarz PIIB omówiła sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2014.

– Miniony rok był dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rokiem szczególnym. W czerwcu odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, podczas którego dokonaliśmy podsumowania III kadencji funkcjonowania naszego samorządu zawodowego oraz zostały wybrane władze PIIB na następną, czwartą kadencję działalności – mówiła D. Gawęcka. – Był to także rok dynamicznych zmian w zakresie legislacji, odnoszących się m.in. do prac nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czy też projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

W 2014 r. PIIB kontynuowała i umacniała działania dotyczące naszych zadań statutowych. W trosce o podnoszenie kwalifikacji przez członków samorządu zawodowego rozbudowywany był system szkoleń e-learningowych oraz bezpłatnego dostępu do elektronicznej bazy norm PKN. Wprowadzona została nowa oferta informacyjno-edukacyjna obejmująca kolejne bezpłatne usługi, jak Serwis Budowlany, e-Sekocenbud, Serwis BHP oraz Prawo ochrony środowiska. Z myślą o członkach naszego samorządu wynegocjowano zmniejszenie obowiązkowej składki OC z 79 zł do 70 zł. Objęto także ochroną ubezpieczeniową m.in. szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem projektów wykonawczych i techniczno-budowlanych oraz wykonywaniem funkcji rzeczoznawcy budowlanego. Ponadto, każdy z członków PIIB, bez ponoszenia dodatkowych opłat, objęty jest dodatkowymi ubezpieczeniami, tj. ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczeniem ryzyka ponoszenia kosztów ochrony prawnej członków PIIB. Suma gwarancyjna w przypadku OC w życiu prywatnym wynosi 1 mln zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

W ubiegłym roku nadano także 4433 uprawnień budowlanych, a od 2003 r. wręczono 46 993 decydji o nadaniu uprawnień budowlanych, z czego 92% osób zostało członkami naszej Izby.

Sekretarz KR PIIB omówiła także współdziałanie z uczelniami technicznymi i instytutami oraz współpracę dotyczącą nowych regulacji prawnych odnoszących się do możliwości uzyskiwania uprawnień budowlanych. Przedstawiła działalność PIIB w zakresie współpracy z komisjami parlamentarnymi oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Podkreśliła owocną, ubiegłoroczną działalność na arenie międzynarodowej, dotyczącą zwłaszcza Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE), której prezydentem został w 2014 r. Włodzimierz Szymczak, członek władz PIIB.

Sprawozdanie finansowe i realizację budżetu w 2014 r. przez KR PIIB przedstawił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Uczestnicy posiedzenia przyjęli projekt sprawozdania KR PIIB.

Następnie zebrani zapoznali się z działalnością Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, którą zaprezentował Marian Płachecki, jej przewodniczący. Omówił dokładnie przeprowadzone w ubiegłym roku dwie sesje egzaminacyjne na uprawnienia budowlane, zwracając szczególną uwagę na jesienną XXIV sesję, która przebiegała zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Przewodniczący KKK zauważył, że w XXIV sesji egzaminacyjnej pozytywny wynik egzaminów uzyskały 2083 osoby. Podkreślił, że test, czyli pierwszą część egzaminu zdało prawie 79% osób biorących w nim udział, natomiast egzamin ustny zdało prawie 80%. Ta sesja egzaminacyjna, w odniesieniu do poprzednich, wypadła nieco gorzej.

Omawiając działalność KKK w 2014 r. M. Płachecki zwrócił uwagę na stałą współpracę z uczelniami technicznymi. Dokonano m.in. analizę programów kształcenia na kierunku budownictwo i sformułowano dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej oczekiwane, przedmiotowe efekty kształcenia. Aktywnie współdziałano w zakresie nadawania uprawnień budowlanych i zawierania umów z uczelniami technicznymi, na podstawie których absolwenci będą mogli ubiegać się o częściowe zwolnienie z egzaminu na uprawnienia budowlane oraz częściowe zaliczenie praktyki zawodowej. Omówił również współpracę z okręgowymi komisjami kwalifikacyjnymi.

Informację o działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2014 r. przedstawił Gilbert Okulicz – Kozaryn, przewodniczący KSD. Zwrócił uwagę, że w wyniku przeprowadzonych ubiegłorocznych wyborów 41% składu sędziowskiego uległo zmianie. Dlatego też, tak ważne są przeprowadzane szkolenia zarówno dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, jak i sądów okręgowych. Zwrócił także uwagę, że najczęstsze wykroczenia, jakie trafiają do sądów, dotyczące odpowiedzialności zawodowej popełniane przez członków PIIB, dotyczą niedbałego wykonywania obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej oraz wykonywania robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę. Natomiast najczęstsze wykroczenia z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej dotyczyły naruszenia zasad etyki zawodowej.

Następnie Waldemar Szleper, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej omówił działalność KROZ. Skargi, które wpłynęły do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w sprawach odpowiedzialności zawodowej dotyczyły przede wszystkim przekroczenia zakresu posiadanych uprawnień budowlanych, nierzetelnego wypełniania obowiązków głównie przez kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej najczęściej spotykano się z nieetycznym postępowaniem rzeczoznawców przy opracowywaniu opinii i ekspertyz. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, zwrócił także uwagę na potrzebę systematycznego prowadzenia szkoleń dla okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

W dalszej części obrad Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówił działalność prowadzonej przez siebie komisji oraz wstępne ustalenia przeprowadzonej kontroli funkcjonowania krajowych organów PIIB i Krajowego Biura. Przewodniczący KKR stwierdził, że komisja złoży na XIV Krajowym Zjeździe PIIB wniosek o udzielenie absolutorium dla Krajowej Rady za 2014 r.

Podczas posiedzenia jego uczestnicy zapoznali się także z uwagami i wnioskami zgłoszonymi przez okręgowe izby do projektu ustawy Kodeks budowlany, które omówił Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR PIIB. Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB poinformował zebranych o realizacji budżetu Krajowej Izby za dwa miesiące bieżącego roku.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa