Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Informacje bieżące > O ubezpieczeniu OC, Kodeksie urbanistyczno-budowlanym i nowych opłatach za egzamin na uprawnienia budowlane na Krajowej Radzie PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
O ubezpieczeniu OC, Kodeksie urbanistyczno-budowlanym i nowych opłatach za egzamin na uprawnienia budowlane na Krajowej Radzie PIIB PDF Drukuj Email
wtorek, 16 grudnia 2014

10 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PIIB w Warszawie. Obrady prowadził Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB. Dyskutowano m.in. o ubezpieczeniu OC, opłatach egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane oraz o świadczeniu usług transgranicznych.

Grudniowe obrady Krajowej Rady rozpoczęły się od miłej wiadomości oraz gratulacji. Prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki poinformował zebranych, że dr Joanna Smarż, pracująca w Krajowym Biurze PIIB 9 grudnia br. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jako samorząd zawodu zaufania publicznego”. Zebrani brawami przyjęli tę informację.

Następnie przedstawiciele Ergo Hestii – Ewa Burchacińska, Maria Tomaszewska – Pestka, Jacek Maniura oraz Kamil Bara poinformowali zebranych o stanie realizacji umowy generalnej OC członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przedstawili m.in. jak kształtowała się wysokość stawki OC w latach 2003– 2013. W roku 2003 wynosiła ona 120 zł, w roku 2011 – 96 zł, natomiast w roku 2012 – 83 zł, a w 2013 – 79 zł. W 2014 r. stawka OC wynosiła 70 zł i taka sama została utrzymana na rok 2015. Malejąca od kilku lat wysokość ponoszonej składki wynika m.in. z dobrej współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz przejęciem przez Krajowe Biuro PIIB obsługi spraw ubezpieczeniowych i zrezygnowanie z pomocy brokera ubezpieczeniowego.

W 2015 r. ochroną ubezpieczeniową zostały także objęte m.in. szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem projektów wykonawczych i techniczno – budowlanych oraz wynikające z wykonywania funkcji rzeczoznawcy budowlanego. Ponadto każdy z członków PIIB bez ponoszenia dodatkowych opłat jest objęty dodatkowymi ubezpieczeniami, tj. ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczeniem ryzyka ponoszenia kosztów ochrony prawnej członków PIIB. Suma gwarancyjna w przypadku OC w życiu prywatnym wynosi 1 000 000 złotych na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Dla członków Izby, którzy potrzebują ponadstandardowej ochrony ubezpieczeniowej, została przygotowana oferta ubezpieczeń dodatkowych, m.in. dobrowolnego ubezpieczenia OC na warunkach ubezpieczenia obowiązkowego, jednak przewyższającego kwotę 50 000 euro.

Kolejnym punktem obrad było omówienie uwag i wniosków zgłoszonych przez PIIB do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego dokonała dr hab. Joanna Smarż. Na początku swojego wystąpienia J. Smarż podziękowała okręgowym izbom za zaangażowanie oraz przesyłanie uwag i spostrzeżeń odnoszących się do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowalnego, które były pomocne przy przygotowaniu stanowiska PIIB w tej sprawie. – Generalnie popieramy usprawnienie procesu budowlanego i zmiany w zakresie planowania przestrzennego, mamy natomiast wątpliwości, co do formy przyjmowanych rozwiązań i zgłaszanych propozycji przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego – stwierdziła J. Smarż.

W swojej wypowiedzi zauważyła, że zamieszczone w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego rozwiązania są niejasne i brakuje przepisów przejściowych oraz wprowadzających, co może utrudnić wprowadzanie w życie nowych regulacji. Podkreśliła także, że w zbyt szerokim obszarze reguluje on sprawy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, a w zbyt małym prawa budowlanego. Brakuje nowych rozwiązań w odniesieniu do procesu inwestycyjnego. Nie jest uwzględniona we właściwym zakresie specyfika inwestycji liniowych. Projekt niedokładnie określa także zasady działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Podsumowując swoje wystąpienie J. Smarż zwróciła uwagę, że jest to bardzo obszerny projekt aktu prawnego liczący 453 artykuły i jest większy od pierwszego prawa budowlanego z 1928 r. Materia, jaką ma obejmować kodeks jest trudna i niełatwo zamieścić w jednym akcie prawnym cały zakres problematyki. – Reasumując, będziemy dalej monitorować proces legislacyjny nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym, broniąc zgłoszonych przez nas propozycji rozwiązań w interesie naszego środowiska zawodowego – dodała J. Smarż.

Następnie Krystyna Korniak – Figa przewodnicząca Komisji Wnioskowej zreferowała realizację wniosków przyjętych na XIII Krajowym Zjeździe oraz na okręgowych zjazdach. – W 2014 r. do Komisji Wnioskowej wpłynęły 103 wnioski, z tego 21 zgłoszonych na XIII Krajowym Zjeździe PIIB, 76 wniosków zgłoszonych przez okręgowe zjazdy do Krajowej Rady PIIB i XIII Zjazdu oraz 6 wniosków wpłynęło do Komisji Wnioskowej poza zjazdem – zauważyła K. Korniak – Figa. Przewodnicząca Komisji Wnioskowej przedstawiła szczegółową statystykę dotyczącą realizacji zgłoszonych wniosków oraz wskazała na ich konkretne rozwiązania, które zostały przekazane uczestnikom zebrania w przygotowanych materiałach.

Kolejnym punktem obrad było omówienie projektu uchwały w sprawie zmian wytycznych dotyczących postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych, którego dokonał Jerzy Putkiewicz. Po gorącej dyskusji i wymianie uwag, uchwała została przyjęta.

W dalszej części obrad Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne w 2015 r. Uczestnicy posiedzenia KR z uwagą wysłuchali propozycji opłat i w wyniku dyskusji zdecydowali o wysokości nowych stawek. Zgodnie z przyjętą uchwałą opłata dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi z tytułu kwalifikowania wynosi 800 zł. Taka sama kwota obowiązuje z tytułu przeprowadzenia egzaminu, czyli 800 zł. Natomiast z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu opłata wynosi 450 zł. W przypadku łącznych uprawnień budowlanych, czyli do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, z tytułu kwalifikowania trzeba będzie zapłacić 1100 zł. Podobną kwotę należy uiścić z tytułu przeprowadzenia egzaminu. Natomiast z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 600 zł.

Realizację budżetu PIIB za 11 miesięcy 2014 r. przedstawił Andrzej Jaworski, skarbnik Krajowej Rady. Uczestnicy grudniowego posiedzenia Krajowej Rady zapoznali się także z informacją dotyczącą obchodów 2. Europejskiego Dnia Inżyniera w Brukseli, którą zaprezentował Włodzimierz Szymczak, prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE).

W obradach KR PIIB uczestniczył Dariusz Ratajczak z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa