Polski inżynier na czele Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa! Drukuj
poniedziałek, 20 października 2014

17-18 października br. w Warszawie odbyło się jubileuszowe 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineer – ECCE). Współorganizatorem obrad była Polska Izba Inżynierów Budownictwa. W czasie posiedzenia Włodzimierz Szymczak, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa objął stanowisko prezydenta ECCE.

.

Obrady 60. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa otworzył Fernando Branco, prezydent ECCE, który po przywitaniu wszystkich przybyłych na zgromadzenie odniósł się  w swojej wypowiedzi do głównych kierunków rozwoju współczesnego budownictwa, zwracając szczególną uwagę na możliwości, jakie dają nowoczesne technologie oraz nowe materiały budowlane. – Budujemy coraz większe i trwalsze obiekty budowlane – zauważył F. Branco.

Prezydent ECCE zwrócił także uwagę na zwiększający się niedobór profesjonalnej kadry inżynierskiej na rynku europejskim i potrzebę propagowania tego zawodu oraz  zachęcania do  jego wykonywania. – Z dużym niepokojem jako Rada  ECCE patrzymy także  na podejmowany problem deregulacji – powiedział  F. Branco. – Uważamy, że jakość pracy nie powinna podlegać żadnej deregulacji, a deregulacja nie powinna wpływać na obniżenie standardu usług świadczonych przez inżynierów.

Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, witając uczestników,  podkreślił szczególne znaczenie obrad ECCE . – Po pierwsze jest to jubileuszowe posiedzenie ECCE, po drugie prof. Fernando Branco przekaże prezydenturę Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa  naszemu koledze Włodzimierzowi Szymczakowi, po trzecie odbędzie się międzynarodowa konferencja: „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie mostowym” pokazującą i promującą nasz kraj od strony budownictwa mostowego.

Prezes PIIB wystąpił także z inicjatywą, aby rok 2017 stał się Europejskim Rokiem Inżyniera Budownictwa. Jak podkreślił A. R. Dobrucki byłaby to doskonała okazja nie tylko do promocji zawodu inżyniera budownictwa, czy też prezentacji osiągnięć przedstawicieli tego zawodu, ale także uświadomienia społeczeństwu i politykom, jak odpowiedzialny społecznie i ważny dla rozwoju gospodarczego jest zawód inżyniera  budownictwa. Gorącymi brawami została przyjęta propozycja prezesa PIIB.

Na jubileuszowe 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa przybyli znamienici goście, a wśród nich m.in. Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów RP i minister gospodarki, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Ziemski, zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Gorazd Humar, Immediate Past President ECCE, Maria Karanasiou, sekretarz generalny ECCE, Adam Roman, członek zarządu Stu Ergo Hestia S.A. oraz delegacje stowarzyszeń i organizacji członkowskich ECCE.

Wiceprezes Rady Ministrów RP Janusz Piechociński podziękował środowisku europejskich inżynierów za aktywne wsparcie aspiracji Polski na drodze do transformacji gospodarczej. Podkreślił, że obok zmian materiałów, konstrukcji i technologii, w nowoczesnej infrastrukturze i budownictwie najważniejszą rolę odgrywa kapitał ludzki. Liczący 500 mln osób jednolity rynek europejski jest także obszarem współdziałań inżynierów budownictwapodkreślił J. Piechociński. – To, że podczas obecnego zgromadzenia Polak obejmie funkcję prezydenta Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa i będzie przewodził tej organizacji jest dla nas dużym zaszczytem.

Janusz Piechociński wyróżnił polskich inżynierów budownictwa „Dyplomami z okazji 25-lecia polskiej transformacji”, będących wyrazem uznania za aktywne działania oraz zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki. Dyplomy przyznano:  Janowi Biliszczukowi, Franciszkowi Buszce, Zbigniewowi Detynie, Andrzejowi R. Dobruckiemu, Włodzimierzowi Draberowi, Joannie Gierobie, Zbigniewowi Grabowskiemu, Mieczysławowi Grodzkiemu, Zbigniewowi Kledyńskiemu, Krystynie Korniak-Fidze, Barbarze Malec, Zygmuntowi Meyerowi, Wojciechowi Płazie, Wojciechowi Radomskiemu, Adamowi Rakowi, Franciszkowi Rogowiczowi, Januszowi Rymszy, Tomaszowi Siwowskiemu, Ryszardowi Trykosko, Henrykowi Zoblowi i Krzysztofowi Żółtowskiemu.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński zwrócił uwagę, że zawód inżyniera ma długoletnią tradycję i na inżynierach budownictwa spoczywa wielka odpowiedzialność. Przypomniał myśl Witruwiusza, rzymskiego architekta i inżyniera wojennego żyjącego w I w. p.n.e, który uważał, że powinno się budować pięknie, trwale i z myślą o użyteczności powstałych obiektów. Podkreślił, że te wytyczne powinny przyświecać także strategicznym działaniom europejskich inżynierów budownictwa.

W pierwszy dzień obrad ECCE odbyła się także III Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa pt.: „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie mostowym”, którą prowadził prof. Henryk Zobel.  Na początek prof. F. Branco wygłosił referat pt. „Trzydzieści lat  konstrukcji mostowych w Portugalii”. Blok rozpoczynający prezentację polskiej infrastruktury drogowej od 1989 r. z uwzględnieniem także budownictwa mostowego rozpoczął prof. Janusz Rymsza. Następnie prof. Jan Biliszczuk omówił mosty wybudowane na terenie południowo-zachodniej Polski, natomiast o mostach w południowo-wschodniej części kraju mówił prof. Tomasz Siwowski. Prof. Henryk Zobel przedstawił budownictwo mostowe zrealizowane na terenie  północno-wschodniej Polski , a o mostach wybudowanych w północno-zachodniej części kraju mówił prof. Krzysztof  Żółtowski. Zaprezentowane obiekty mostowe wzbudziły zainteresowanie i uznanie wśród europejskich inżynierów,  którzy z uwagą słuchali wygłaszanych referatów.  Swoje uwagi i zapytania skierowali do prelegentów w czasie dyskusji, która miała miejsce na koniec konferencji.

W pierwszy dzień obrad odbyło się także posiedzenie Zarządu ECCE oraz sesje stałych komitetów.

Drugiego dnia obrad dokonano wyboru nowych władz ECCE i Fernando Branco przekazał prezydenturę Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa – Włodzimierzowi Szymczakowi, członkowi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nowy skład Zarządu ECCE to:  Włodzimierz Szymczak (Polska) – prezydent;  Fernando Branco – Immediate Past President, Masino Mariani (Włochy) – wiceprezydent/prezydent elekt; Vija Geme (Łotwa) – wiceprezydent/Honorary Treasurer; Gorazd Humar (Słowenia), Dimitar Natchev (Bułgaria) i Jose Francisco Saez Rubio  (Hiszpania) – członkowie Prezydium ECCE. Maria Karanasiou (Grecja) nadal będzie pełniła funkcję sekretarza generalnego ECCE.

W swoim pierwszym wystąpieniu nowy prezydent ECCE Włodzimierz Szymczak podkreślił, że będzie kontynuował deklaracje zgłoszone podczas obejmowania stanowiska wiceprezydenta/prezydenta elekta w Dubrowniku.  W związku z tym będzie umacniał współpracę z europejskimi organizacjami w zakresie budownictwa oraz w sprawach dotyczących zawodu inżyniera budownictwa. Chce rozwijać formę pracy zespołowej w organizacji. W związku z sytuacją na europejskim rynku pracy większą uwagę będzie poświęcać problemom firm budowlanych, zatrudniających inżynierów. Włodzimierz Szymczak, nowy prezydent ECCE planuje kontynuację działań swojego poprzednika, ze szczególnym umocnieniem i intensyfikacją prac mających na celu budowanie prestiżu inżyniera budownictwa w Europie.

Andrzej R. Dobrucki, gratulując W. Szymczakowi wyboru na prezydenta ECCE wręczył przyznany przez J. Piechocińskiego, ministra gospodarki „Dyplom z okazji 25-lecia polskiej transformacji” za dotychczasową działalność. Taki sam dyplom otrzymał  F. Branco za współpracę i umacnianie roli inżyniera budownictwa na europejskiej arenie.

Prezes PIIB kończąc obrady 60. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa życzył nowym władzom nie tylko dobrego współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami skupującymi inżynierów budownictwa, ale także izbami, zrzeszającymi inżynierów innych specjalności budowlanych. – W Unii Europejskiej potrzebna jest jednolita płaszczyzna współpracy i jednolita reprezentacja zawodu inżyniera budownictwa. Przy jednolitości poglądów i transparentności działań można wiele osiągnąć dla dobra inżynierów – powiedział A. Dobrucki.