Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowało Prezydium KR PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 kwietnia 2014

2 kwietnia br., podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB omówiono projekty sprawozdań z działalności w roku 2013: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

Obrady rozpoczął i prowadził Andrzej Dobrucki prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Ryszard Dobrowolski, sekretarz PIIB omówił sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2013.

Zauważył, że na koniec minionego roku PIIB liczyła 115 692 członków. Najliczniej reprezentowana była branża budownictwo ogólne (53,70%), następnie branża instalacje sanitarne (18,94%) i budownictwo elektryczne (14,58%). Wśród przyjętych w ubiegłym roku członków najwięcej, gdyż 56,61% stanowiły osoby poniżej 36 roku życia.

– Miniony rok był dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rokiem dynamicznych zmian na wielu płaszczyznach, zwłaszcza zaś odnosiły się one do zmian legislacyjnych, które dotyczyły funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz całej branży budowlanej – stwierdził R. Dobrowolski.

Główna uwaga KR PIIB  skupiona była na działaniach legislacyjnych dotyczących  rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tzw. ustawy deregulacyjnej oraz projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Sekretarz PIIB podkreślił, że PIIB aktywnie uczestniczyła na wszystkich etapach pracy nad projektem ustawy dregulacyjnej. Dzięki naszym merytorycznym uwagom, ustawodawca uwzględnił w opracowanych projektach przepisów zmiany, które niwelują w istotny sposób negatywne skutki deregulacji i wprowadzają rozwiązania, o które nasz samorząd występował od dłuższego czasu. PIIB aktywnie angażowała się także w prace nad tezami projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zgłaszając uwagi i zastrzeżenia.

W 2013 r. PIIB  kontynuowała i umacniała działania dotyczące naszych zadań statutowych. W trosce o podnoszenie kwalifikacji przez członków samorządu zawodowego rozwijany był system szkoleń e-learningowych i rozbudowana została elektroniczna baza dostępu do norm PKN. W wyniku negocjacji z ubezpieczycielem obniżono wysokość rocznej składki OC  z 79 zł w 2013 r., do 70 zł od 1 stycznia 2014 r. R. Dobrowolski omówił także współdziałanie z uczelniami technicznymi i instytutami w zakresie doskonalenia programów nauczania oraz współpracę z zagranicznymi izbami i organizacjami inżynierskimi.

Sprawozdanie finansowe i realizację budżetu w 2013 r. przez KR PIIB przedstawił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Prezydium z uznaniem zwróciło uwagę na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Izby.

Uczestnicy posiedzenia przyjęli projekt sprawozdania KR PIIB i zarekomendowali do przedstawienia Krajowej Radzie PIIB.

- W ubiegłym roku w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonych egzaminów, uprawnienia budowlane uzyskały 4744 osoby – powiedział Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB rozpoczynając prezentację działalności komisji w 2013 r.

W swoim wystąpieniu M. Płachecki poinformował, że w minionym roku wpłynęło 5002 nowe wnioski od osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień budowlanych w różnych specjalnościach. Egzamin zdało natomiast około 89% zdających. Przewodniczący KKK dodał także, że w 2013 r. tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadano 48 osobom. Omówił również pracę komisji w zakresie analizy efektów kształcenia na uczelniach technicznych oraz współpracę z okręgowymi komisjami kwalifikacyjnymi. Sprawozdanie KKK zostało przyjęte przez członków Prezydium KR PIIB.

Informację o działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2013 r. przedstawił Gilbert Okulicz – Kozaryn, przewodniczący KSD. Zauważył, że najczęstsze wykroczenia dotyczące odpowiedzialności zawodowej popełniane przez członków PIIB, to niedbałe wykonywanie obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej i wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę. Natomiast najczęstsze wykroczenia z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej dotyczyły naruszenia zasad etyki zawodowej.

Następnie Waldemar Szleper Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej omówił działalność KROZ. Skargi, które wpłynęły do OROZ w sprawach odpowiedzialności zawodowej dotyczyły przede wszystkim przekroczenia zakresu posiadanych uprawnień budowlanych, nierzetelnego wypełniania obowiązków - głównie przez kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej najczęściej spotykano się z nieetycznym postępowaniem rzeczoznawców przy opracowywaniu opinii i ekspertyz.

Sprawozdanie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, jak i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dotyczące funkcjonowania w 2013 r zostały zaakceptowane przez Prezydium KR PIIB.

Następnie Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówił działalność prowadzonej przez siebie komisji oraz wstępne ustalenia przeprowadzonej kontroli funkcjonowania krajowych organów PIIB i Krajowego Biura, a także kontrolę sprawozdania finansowego i budżetu. Przewodniczący KKR stwierdził, że komisja złoży na XIII Zjeździe Krajowym PIIB wniosek o udzielenie absolutorium dla Krajowej Rady za 2013 r.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa