Krajowa Rada PIIB w Wielkopolskiej OIIB Drukuj
poniedziałek, 17 marca 2014

12 marca br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Poznaniu. W czasie obrad zapoznano się m.in. z pracami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, przebiegiem obwodowych zebrań wyborczych przeprowadzonych w OIIB oraz pracami Komisji Nadzwyczajnej ds. ograniczania biurokracji.

Przybyłych na posiedzenie członków Krajowej Rady PIIB serdecznie przywitał Jerzy Stroński, przewodniczący Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który następnie przekazał prowadzenie obrad Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu, prezesowi KR PIIB. Po zaakceptowaniu przez zebranych porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia, Ryszard Trykosko – przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, omówił pracę Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, której jest członkiem. Przedstawił on dotychczasowe działania związane z tworzeniem kodeksu oraz podejmowane inicjatywy. Podkreślił, że przewodnią myślą autorów jest uproszczenie procedur budowlanych, które zajmują najwięcej czasu w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Do końca marca tego roku planujemy zakończyć prace nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i następnie, w kwietniu zostanie on przedstawiony Elżbiecie Bieńkowskiej, wicepremier RP – zauważył Ryszard Trykosko. – Jeśli nie będzie konieczności wprowadzania zmian, to w maju projekt kodeksu zostanie poddany konsultacjom społecznym w środowiskach budowlanych.

Ryszard Trykosko zaapelował do zebranych o wzięcie aktywnego udziału w konsultacjach, podkreślając, że kodeks budowlany jest podstawowym warsztatem pracy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. O wyrażenie opinii, członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, zwrócą się m.in. do samorządów zawodowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, uczelni i instytutów. Po konsultacjach i ewentualnych korektach, kodeks będzie poddany procesowi legislacji. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego liczy na to, że w 2016 r. Kodeks urbanistyczno-budowlany wejdzie w życie.

Następnie Marek Walicki, dyrektor Krajowego Biura PIIB, przedstawił informację o wynikach obwodowych zebrań wyborczych przeprowadzonych w okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Zwrócił uwagę, że najwyższą średnią frekwencję odnotowano na zebraniach w Podkarpackiej OIIB, wysoką w Warmińsko-Mazurskiej, Zachodniopomorskiej, Dolnośląskiej i Świętokrzyskiej OIIB.

– Wybrano 2253 delegatów na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, spośród których będą wybrane nowe okręgowe władze oraz delegaci na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB – dodał M. Walicki – Należy zauważyć, że 33,6% delegatów zostało wybranych po raz pierwszy.

W dalszej części obrad Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB omówił realizację budżetu w 2013 r. Krajowa Rada podjęła także uchwały: w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 3/R/14 z 19 lutego br., dotyczącej powołania zespołu ds. ubezpieczeń OC członków PIIB w latach 2015–2018 oraz w sprawie nadania odznak honorowych PIIB dla członków izb: Mazowieckiej, Małopolskiej i Łódzkiej.

Następnie Andrzej R. Dobrucki, prezes KR PIIB omówił dotychczasowe prace Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w tym inżyniera budownictwa oraz udział PIIB w tych pracach. Prezes PIIB podkreślił, że dzięki aktywnym działaniom przedstawicieli samorządu zawodowego inżynierów budownictwa zostały wprowadzone zmiany w projektowanych zapisach, które istotnie niwelują negatywne skutki tzw. deregulacji oraz wprowadzają rozwiązania, o które samorząd zawodowy inżynierów budownictwa występował od dłuższego czasu. Wprowadzono m.in. możliwość uzyskiwania uprawnień bez ograniczeń w zakresie wykonawstwa przez inżynierów oraz w ograniczonym zakresie przez techników, nie dokonano zakładanego łączenia specjalności i w odniesieniu do pierwotnych zapisów projektu (z dn. 27.09.2012 r.) przywrócono możliwość uzyskania odrębnych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Nie zlikwidowano specjalności telekomunikacyjnej i wprowadzono specjalność hydrotechniczną. Należy dodać, że projekt ustawy deregulacyjnej był kilkakrotnie zmieniany i PIIB zawsze odnosiła się do prezentowanych wersji. Obecnie projekt ustawy jest dalej procedowany i PIIB będzie nadal aktywnie uczestniczyć w tym procesie.