Grupa B-8 popiera stanowisko PIIB w sprawie deregulacji! Drukuj
piątek, 30 sierpnia 2013

29 sierpnia br. odbyło się w Warszawie spotkanie członków Porozumienia tzw. Grupy B-8. W czasie obrad uczestnicy posiedzenia poparli stanowiska PIIB w sprawie braku zgody na likwidację samorządu zawodowego urbanistów oraz w sprawie projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Zasadniczym przedmiotem wymiany poglądów był projekt ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Pełne poparcie ze strony członków Porozumienia uzyskało stanowisko PIIB przyjęte w formie uchwały na XII Krajowym Zjeździe, wyrażające głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec propozycji deregulacyjnej zlikwidowania samorządu zawodowego urbanistów. Uznano, że specyfika zawodu urbanisty jako jednego z zawodów zaufania publicznego związana z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i potrzeba fachowego dbania o zagospodarowanie przestrzeni publicznej uzasadniają potrzebę istnienia tego samorządu zawodowego.

Wyrażono również poparcie dla stanowiska PIIB przyjętego uchwałą XII Krajowego Zjazdu w sprawie projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych w odniesieniu do skrócenia wymiaru praktyki zawodowej oraz możliwości zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane i uznania praktyk studenckich za całość praktyki wymaganej do uzyskania uprawnień.

Zdaniem członków Porozumienia przełoży się to na obniżenie kryterium dostępu do zawodu, a w konsekwencji do obniżenia standardu zawodowego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Izby Architektów RP na czele z prezesem Wojciechem Gęsiakiem, SARP-u z prezesem Mariuszem Ścisło, PIIB z prezesem Andrzejem Rochem Dobruckim oraz wiceprezes Izby Urbanistów Jacek Banduła, Sekretarz Generalny PZITB Wiktor Piwkowski, Włodzimierz Kędziora ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Bartłomiej Kolipiński z Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Karol Sołtysiak z Geodezyjnej Izby Gospodarczej.