Zbliżają się wybory w obwodach! Drukuj
poniedziałek, 05 sierpnia 2013

31 lipca br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas posiedzenia omówiono zasady organizacji zebrań wyborczych w obwodach w związku ze zbliżającymi się wyborami do okręgowych i krajowych organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na IV kadencję, przypadającą na lata 2014-2018.

Lipcowe obrady Prezydium KR PIIB  rozpoczął i prowadził Andrzej Roch Dobrucki prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestnicy posiedzenia z uwagą wysłuchali Joanny Gieroby zastępcy sekretarza KR PIIB, która omówiła zasady organizacji zebrań wyborczych w obwodach oraz zapoznała zgromadzonych z ich regulaminem. Zgodnie z przyjętymi przez Prezydium PIIB uchwałami, obwodowe zebrania wyborcze będą organizowane w IV kwartale 2013 r. i w styczniu 2014 r. Członkowie Izby, według stanu na 30 września 2013 r., zostaną imiennie na nie zaproszeni. Zawiadomienia będą dołączone do 10 numeru miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

Wybrani na obwodowych zebraniach delegaci, wezmą udział w okręgowych zjazdach sprawozdawczo-wyborczych w 2014 r. Okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, które zostaną zorganizowane do 15 kwietnia 2014 r., wybiorą przewodniczących i członków okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz delegatów na XIII Zjazd PIIB. Krajowy XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2014 r.

J. Gieroba zaprezentowała także wymagane przy wyborach dokumenty, czyli porządek obrad i regulamin okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych oraz regulamin wyborów do organów okręgowych. Po dokładnym wysłuchaniu zastępcy sekretarza KR PIIB uczestnicy posiedzenia przyjęli stosowne uchwały w tej sprawie. Następnie Andrzej Jaworski skarbnik PIIB zreferował realizację budżetu za 6 miesięcy.

Podczas obrad powołano także zespół organizacyjny mający zająć się przygotowaniem i organizacją 60. Walnego Zgromadzenia ECCE, które odbędzie się w przyszłym roku w Polsce. W skład zespołu, zaakceptowanego przez Prezydium KR PIIB, weszli: Włodzimierz Szymczak, (przewodniczący), Janusz Rymsza (wiceprzewodniczący), Krystyna Korniak – Figa, Andrzej Jaworski, Zygmunt Meyer i Ewa Winiarska – Teska. Zespół zajmie się m.in. opracowaniem założeń programowych 60. Walnego Zgromadzenia ECCE i zorganizowaniem obrad.

Na koniec posiedzenia Andrzej R. Dobrucki omówił  kolejne prace nad projektem II transzy ustawy deregulacyjnej w zakresie  dotyczącym inżynierów budownictwa. 23 lipca br. odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie, przyjętego przez rząd, projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

– Zaproponowane zmiany budzą nie tylko nasze zaniepokojenie, ale także całego środowiska. Podczas pierwszego czytania ustawy deregulacyjnej  kilku posłów zwróciło uwagę na niebezpieczeństwo skrócenia praktyk dla projektantów i dostrzegło groźbę, jaka może czekać na przyszłych użytkowników – zwrócił uwagę prezes PIIB. –  Wprowadzone rozwiązania, dotyczące ograniczenia czasu trwania praktyk zawodowych w odniesieniu do projektantów oraz praktyk studenckich, które mają być traktowane jak praktyki zawodowe, mogą w konsekwencji stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa realizowanych obiektów budowlanych, a tym samym osób, które będą z nich korzystać. My o tym wiemy, chcemy, aby inni także o tym pamiętali. Nie chcemy, aby rynek weryfikując złe propozycje, doprowadził do tragedii.

A. R. Dobrucki podkreślił, że samorząd zawodowy będzie pilnie śledził prace prowadzone nad projektem ustawy, który obecnie, decyzją Eugeniusza T. Grzeszczaka wicemarszałka Sejmu RP, został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Nadzwyczajną do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (wcześniej Nadzwyczajna Sejmowa Komisja ds. deregulacji).