Spotkanie Grupy B-8 z ministrem J. Żbikiem Drukuj
poniedziałek, 25 czerwca 2012

22 czerwca br. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie obradowała Grupa B-8. Debatowano o założeniach do nowej ustawy Prawo budowlane oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako I etapu opracowania Kodeksu budowlanego.

Obradom przewodniczył Andrzej Roch Dobrucki prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która pełni obecnie prezydencję w Grupie B-8. Na spotkanie z przedstawicielami organizacji i izb związanych z budownictwem przybyli: Janusz Żbik podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Robert Dziwiński Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Krzysztof Antczak i Michał Leszczyński z Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w MTBiGM.

W czasie obrad doszło do wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami spotkania. Przedstawiciele Grupy B-8 nie kwestionowali zasadniczego celu proponowanych zmian, który ma usprawnić szeroko rozumiany proces inwestycyjny. Zwracali jednak uwagę, że w przygotowanych założeniach nie uwzględniono wielu propozycji oraz uwag zgłaszanych wcześniej przez środowiska zawodowe, związane z procesem inwestycyjno-budowlanym. Nie zgadzano się także z niektórymi rozwiązaniami przedstawionymi w projekcie opracowanym przez zespół powołany przez MTBiGM.

Krzysztof Antczak z Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w MTBiGM podkreślił, że zgłaszane w czasie konferencji prekonsultacyjnych, które odbyły się w Rzeszowie, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie, uwagi zostały w miarę możliwości ujęte w przygotowanej na początku czerwca wersji projektu zmian.

W czasie spotkania mówiono m.in. o bezpieczeństwie w procesie inwestycyjnym, prawie własności i prawie do zabudowy, nadzorze autorskim, funkcjonowaniu specustaw, zawartości projektu budowlanego oraz o zróżnicowaniu jego zawartości w zależności od stopnia skomplikowania obiektu itp. Zwrócono uwagę na niespójność proponowanych w założeniach rozwiązań dotyczących ustawy Prawo budowlane z propozycjami rozwiązań dotyczących ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Krytycznie odniesiono się do propozycji, aby projektant w projekcie budowlanym określał obszar oddziaływania obiektu oraz wprowadzenia nowego podmiotu tzw. sprawdzającego, upoważnionego do kontroli poszczególnych etapów budowy. Podnoszono kwestię przywrócenia technikom możliwości uzyskiwania uprawnień budowlanych.

- W przygotowanym projekcie zawarte są także pozytywne rozwiązania. Należy do nich na przykład przyjęcie zasady, że budować można na podstawie skutecznego zgłoszenia z jasno określonymi wyjątkami. Pozytywnie ocenić należy także ograniczenie zakresu wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz wprowadzenie zasady tzw. „żółtej kartki” – powiedział Andrzej R. Dobrucki prezes PIIB.

Na koniec spotkania J. Żbik podkreślił: - Jesteśmy otwarci na dyskusję i konstruktywne uwagi dotyczące zmian, jakie powinny być wprowadzone w nowym Prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Członkowie Grupy B-8 ustalili, że zostanie wypracowane wspólne stanowisko odnoszące się do założeń przedłożonych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W spotkaniu Grupy B-8 udział wzięli: Wojciech Gęsiak i Piotr Gadomski z Izby Architektów RP; Jacek Sztechman i Jacek Banduła z Polskiej Izby Urbanistów; Bartłomiej Kolipiński z Towarzystwa Urbanistów Polskich, Ryszard Trykosko z Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

Jerzy Grochulski i Grzegorz Chodkowski ze Stowarzyszenia Architektów Polskich, Włodzimierz Kędziora ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Kazimierz Staśkiewicz z Izby Projektowania Budowlanego i Marek Walicki z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.