X Zjazd Sprawozdawczy PIIB Drukuj
wtorek, 21 czerwca 2011

W dn. 17-18 czerwca 2011 r. obradował  X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2010, Krajowa Rada otrzymała absolutorium oraz dokonano wyborów uzupełniających do krajowych organów PIIB.

Na X Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB przybyło 173 delegatów reprezentujących 16 izb okręgowych. W obradach udział wzięli także przedstawiciele administracji państwowej, zagranicznych organizacji zrzeszających inżynierów budownictwa oraz delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń naukowo-technicznych. Wśród gości zaproszonych byli: poseł RP – Janusz Piechociński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Piotr Styczeń, Wojciech Gęsiak – prezes Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Wiktor Piwkowski – przewodniczący PZITB, Andrzej Królikowski – prezes PZITS, Anna Boryska – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zbigniew Lechowicz – Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki, Jerzy Gumiński – Sekretarz Generalny NOT, Ksawery Krassowski – przewodniczący Izby Projektowania Budowlanego, Jan Łoziński – wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Milena Kruszewska – reprezentująca Naczelną Izbę Lekarską, Paweł Zając – skarbnik Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Roman Nowicki –  przewodniczący Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa i Krzysztof Kolonko - członek ZG Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Na Zjazd przybyły także zagraniczne delegacje z zaprzyjaźnionych samorządów inżynierskich: Europejską Radę Inżynierów Budownictwa (ECCE) reprezentował Gorazd Humar przewodniczący; Bułgarską Izbę Inżynierów Budownictwa – Vesella Gospodinowa (dyrektor generalna) i Martin Mladenow (sekretarz generalny) oraz Czeską Izbę Inżynierów Budownictwa – Aloes Materna (I wiceprzewodniczący).

Poseł Janusz Piechociński w swojej wypowiedzi zauważył, że już niedługo czeka nas polska prezydencja w Unii Europejskiej. Jest to także bardzo istotna chwila dla środowiska inżynierskiego, które może wziąć udział w europejskiej debacie w wymiarze technicznym i technologicznym. Poseł podkreślił, że kto nie nadąża za jakością ten zapomina, jakie są trendy rozwoju. Zwrócił uwagę, że systematycznie wzrasta zainteresowanie zawodami technicznymi, dlatego też jakość oraz standardy kształcenia kadr dla rynku mają priorytetowe znaczenia. J. Piechociński zaapelował także o audyt dla zadań realizowanych na EURO 2012. Poseł stwierdził, że „dobrze jest dowiedzieć się, gdzie w procesie inwestycyjnym zawodzi prawo, instytucje, organizacja, a gdzie zawodzi człowiek”.

Piotr Styczeń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury mówił o znaczeniu spójnego, dobrego i efektywnie oddziaływującego na budownictwo polskie prawa. Z drugiej strony przyznał, że nie ma dziś systemu, który zapewniałby  taką spójność. Podsekretarz stanu zachęcał inżynierów do współpracy w przygotowaniu regulacji budowlanych zharmonizowanych z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa podkreślił siłę wspólnego działania braci inżynierskiej skupionej w różnych organizacjach. Zaakcentował potrzebę wprowadzenia standardów ustawicznego kształcenia inżynierów i poparł działania podjęte przez PIIB, wyrażając chęć wspólnego działania w tym obszarze. Przewodniczący PZITB zwrócił także uwagę na kwestię ustawy o zamówieniach publicznych i problemie „niskiej ceny”. Zauważył, że ustawa w swoim obecnym kształcie „bije w jakość i rzetelność polskiego budownictwa”. Istnieje pilna potrzeba, aby to zmienić.

W czasie pierwszego dnia obrad PIIB dokonano podsumowania działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2010 r., przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania wszystkich krajowych organów Izby oraz udzielono absolutorium Krajowej Radzie PIIB.

Ważnym wydarzeniem tego dnia obrad były także wybory uzupełniające do Krajowej Rady i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz na Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W ich wyniku na członka Krajowej Rady został wybrany Włodzimierz Szymczak (Mazowiecka OIIB), do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dołączyła Zofia Zwierzchowska (Dolnośląska OIIB). W związku z rezygnacją Andrzej Bratkowskiego z funkcji Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na jego miejsce został powołany w wyniku wyborów, Andrzej Myśliwiec (Kujawsko-Pomorska OIIB).

Delegaci 16 okręgowych izb zdecydowali także, że w przyszłym roku odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd PIIB w związku z 10-leciem powołania do życia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczęto od wręczenia złotych i srebrnych odznak honorowych PIIB zasłużonym działaczom samorządu inżynierskiego.  Następnie, obrady zdominowały kwestie dotyczące budżetu oraz zakupu dostępu do norm dla wszystkich członków PIIB. W wyniku dyskusji delegaci przyjęli budżet na 2012 r. po zmianach. Zdecydowano także, że zostanie powołany zespół negocjacyjny, który zajmie się przygotowaniem propozycji dostępu do norm dla członków naszego samorządu. Przedstawiono także wnioski zgłoszone przez X Okręgowe Zjazdy OIIB i skierowane do rozpatrzenia przez X Krajowy Zjazd oraz wnioski zgłoszone przez delegatów na X Krajowym Zjeździe PIIB.