Posiedzenie Krajowej Rady Drukuj
wtorek, 26 kwietnia 2011

20 kwietnia odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego zbadania zgodności art.15 ustawy – Prawo budowlane z Konstytucją RP. Omówiono wyniki kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono wstępną kalkulację zainstalowania programu dostępności elektronicznej do norm dla członków PIIB.

Obradom Krajowej Rady przewodniczył Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Po przyjęciu programu posiedzenia Urszula Kieller-Zawisza rzecznik prasowy PIIB i Andrzej Olękiewicz przedstawiciel Pentor TNS omówili wyniki ankiety przeprowadzonej wśród zdających na uprawnienia budowlane w 2010 r. podczas dwóch sesji egzaminacyjnych. Jej rezultaty pokazują, jak absolwenci uczelni technicznych oceniają realizowane na nich programy nauczania oraz w jakim stopniu są im one pomocne w odnalezieniu się na współczesnym rynku pracy. Mają zastrzeżenia do programów nauczania i dotyczą one głównie: wiedzy praktycznej, znajomości rynku pracy, zagadnień właściwych dla kadry kierowniczej oraz znajomości języków obcych. Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Następnie Tadeusz Durak przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej omówił ustalenia i wnioski po przeprowadzonej kontroli organów PIIB i Krajowego Biura. W dyskusji uznano, że działanie krajowych organów na szczeblu centralnym jest właściwe. Ogranicza się tylko do spraw niezbędnych. Nadmierne sterowanie nie jest pożądane, na przykład wprowadzanie jednolitych systemów księgowości nie wymaga centralnej regulacji. Krajowa Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Krajowej Radzie PIIB absolutorium. Członkowie KKR przeprowadzili kontrolę bardzo dokładnie, za co podziękował im A.R. Dobrucki.

Poważną część obrad zajęły sprawozdania z działalności w minionym roku poszczególnych organów krajowych przygotowywane na X Krajowy Zjazd PIIB. Sekretarz KR Ryszard Dobrowolski omówił sprawozdanie Krajowej Rady, natomiast Andrzej Jaworski działalność finansową.

Potem sprawozdania poszczególnych organów przedstawili ich przewodniczący: Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – M. Płachecki, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – G. Okulicz – Kozaryn; Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – W. Szleper i Krajowej Komisji Rewizyjnej –T. Durak.

Krajowa Rada jednomyślnie zatwierdziła sprawozdanie Krajowej Rady na X Krajowy Zjazd zaprezentowane przez sekretarza R. Dobrowolskiego i skarbnika A. Jaworskiego.

Andrzej Orczykowski dyrektor Krajowego Biura PIIB przedstawił wstępną kalkulację zainstalowania programu dostępności elektronicznej do norm dla członków PIIB. Zainstalowanie to wymaga podwyższenia składki członkowskiej o 1 zł miesięcznie, tj. 12 zł rocznie na Krajową Izbę. Sprawa ta będzie ponownie rozpatrzona przez Krajową Radę 18 maja w celu przedstawienia na Krajowym Zjeździe.

Podczas obrad wyrażono negatywne stanowisko wobec propozycji nowej specjalności uprawnień budowlanych „specjalista ds. korozji”.

Krajowa Rada podjęła także uchwałę w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczy zbadania zgodności art.15 ustawy – Prawo budowlane z Konstytucją RP.

Na koniec obrad zdecydowano o nadaniu odznak honorowych PIIB 25 członkom Okręgowych Izb: Kujawsko-Pomorskiej, Lubelskiej, Małopolskiej, Mazowieckiej Opolskiej, Pomorskiej, Śląskiej.