Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. PDF Drukuj Email
wtorek, 01 grudnia 2015

 

pobierz plik pdf do wydruku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

z dnia 16 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775)

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1 W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,, 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) dzienniku budowy - należy przez to rozumieć także dziennik rozbiórki lub montażu,
2) zgłoszeniu - należy przez to rozumieć zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
";
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. ";
3) uchyla się § 4;
4) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
,, 3. Po opieczętowaniu dziennika budowy organ, o którym mowa w ust. 2, wydaje go inwestorowi w terminie 3 dni od dnia:
1) w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo
2) w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia
- za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. ";
5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1. Na stronie tytułowej dziennika budowy organ wydający dziennik budowy zamieszcza:
1) numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika,
2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora,
3) rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu,
4) numer i datę wydania pozwolenia na budowę albo numer i datę zgłoszenia,
5) pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
";
6) w § 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,, 2) numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, ".
§ 2 W przypadku realizacji budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
1) właściwy organ, wydając dziennik budowy wydrukowany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zamieszcza w nim numer i datę zgłoszenia w miejscu dotyczącym numeru i daty pozwolenia na budowę;
2) osoba uprawniona na tablicy informacyjnej wyprodukowanej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpisuje numer zgłoszenia w polu dotyczącym numeru pozwolenia na budowę.
§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Poprawiony: piątek, 04 grudnia 2015
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych