Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia PDF Drukuj Email
czwartek, 31 maja 2018

pobierz plik pdf do wydruku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

tj. z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 963)
zmiany

(zm. )

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

§ 1 [Określenie prowadzenia dziennika]
1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia dziennika budowy, montażu i  rozbiórki, osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, dane, jakie zawiera tablica informacyjna, oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć także dziennik rozbiórki lub montażu;
2)
zgłoszeniu - należy przez to rozumieć zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Rozdział 2. Dziennik budowy.

§ 2 [Dziennik budowy]
1. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.
2. Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa w ust. 1.
§ 3 [Prowadzenie dziennika]
1. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia.
2. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.
3. Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik montażu.
4. Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót dołącza się do dziennika budowy.
§ 4 (uchylony)
§ 5 [Format]
1. Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.
2. Na poszczególne strony dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.
3. Po opieczętowaniu dziennika budowy organ, o którym mowa w ust. 2, wydaje go inwestorowi w terminie 3 dni od dnia:
1)
w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo
2)
w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia
- za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.
§ 6 [Układ]
1. Na stronie tytułowej dziennika budowy organ wydający dziennik budowy zamieszcza:
1)
numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika;
2)
imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora;
3)
rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu;
4)
numer i datę wydania pozwolenia na budowę albo numer i datę zgłoszenia;
5)
pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imię i  nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i  inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.
3. Kolejne strony dziennika budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i  nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.
4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.
5. Pod każdym wpisem w dzienniku budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią.
6. Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie.
§ 7 [Wpisy]
1. Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.
2. W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów, należy niewłaściwy tekst skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika budowy.
3. Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione.
§ 8 [Protokoł]
1. Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się do dziennika budowy.
2. Dopuszcza się sporządzanie protokołów, o których mowa w ust. 1, na oddzielnych arkuszach. Arkusze te należy dołączyć w sposób trwały do oryginału dziennika budowy i jego kopii lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.
§ 9 [Upoważnienie]
1. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1)
inwestor;
2)
inspektor nadzoru inwestorskiego;
3)
projektant;
4)
kierownik budowy;
5)
kierownik robót budowlanych;
6)
osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;
7)
pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
2. Osoby, o których mowa w § 6 ust. 5, upoważnione są do dokonywania wpisów w dzienniku budowy w zakresie, o którym mowa w tym przepisie.
§ 10 [Obecność] Pracownicy organów nadzoru budowlanego potwierdzają każdorazowo, wpisem do dziennika budowy, swoją obecność na budowie.
§ 11 [Dostęp]
1. Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy lub rozbiórki i  jest dostępny dla osób upoważnionych, o których mowa w § 9 ust. 1. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.
2. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.
§ 12 [Zastosowanie] Przepisy niniejszego rozdziału, z wyjątkiem § 6 ust. 1 i 2, stosuje się do kolejnych tomów dziennika budowy.

Rozdział 3. Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§ 13 [Tablica]
1. Tablica informacyjna zawiera:
1)
określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;
2)
numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
3)
imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora;
4)
imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;
5)
imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a)
kierownika budowy,
b)
kierowników robót,
c)
inspektora nadzoru inwestorskiego,
d)
projektantów;
6)
numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia;
7)
numer telefonu okręgowego inspektora pracy.
2. Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm × 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o  wysokości co najmniej 4 cm.
3. Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.
§ 14 [Ogłoszenie]
1. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych;
2)
maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;
3)
informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rozdział 4. Przepis końcowy.

§ 15 [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i  zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Inwestycji i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 94 i 175).
Poprawiony: wtorek, 12 czerwca 2018
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa