Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 4/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 17 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 stycznia 2007

Uchwała Nr 4/R/07

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 17 stycznia 2007 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn zm.) na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

W regulaminie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 20/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, zmienionej przez uchwałę Nr 33/R/06 z dnia 25 października 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1 pkt 6a otrzymuje brzmienie:

„6a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).”;

2) w § 5 ust. 4 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioskodawca ponosi koszty postępowania uznaniowego w wysokości 1000 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest również do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 523 zł od decyzji w sprawie uznania kwalifikacji. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m. st. Warszawy.”;

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa