Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała 30/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 września 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych PDF Drukuj Email
czwartek, 21 września 2006

Załączniki:
REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
Załącznik nr 1-7 do uchwały KR Nr 30/R/06 

Uchwała Nr 30 /R/06

z dnia 20 września 2006 r.

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§1

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/R/03 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 grudnia 2003 r., zmienionej przez uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 8/R/05 z dnia 16 marca 2005 r. i Nr 9/R/05 z dnia 25 maja 2005 r. oraz Nr 39/R/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)    użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) zastępuje się wyrazami ,,rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578)”;

 

2)     użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 62, poz. 565)” zastępuje się wyrazami ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 219, poz. 1868)”;

 

3)    w § 4:

 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Do wniosku należy dołączyć:

a)               odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich albo dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,

b)              zarejestrowaną i opieczętowaną przez właściwy organ książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,

c)               kartę osobową, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,

d)              życiorys zawodowy,

e)              dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.”;

 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Praktykę zawodową odbytą przed 1 stycznia 1995 r. dokumentuje się w formie zaświadczenia. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.”;

 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Praktyka zawodowa krajowa, odbyta po dniu 1 stycznia 1995 r., wymaga udokumentowania w książce praktyki zawodowej opieczętowanej przez właściwy organ przed rozpoczęciem jej odbywania, z zastrzeżeniem ust. 6.”;

 

d) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

,,7. W stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem 1 stycznia 2006 r., uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki, stosuje się przepisy dotychczasowe.”;

 

4)    w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest odbycie jej pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.”;

 

 

5)    w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

,,1. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna lub jej skład orzekający w przypadku stwierdzenia braków we wniosku nakłada, w drodze postanowienia, na osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane, obowiązek usunięcia wskazanych braków w terminie 30 dni. Wzór postanowienia stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

 

2.Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna lub jej skład orzekający wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu w przypadku:

1)    bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust.1,

2)    jeżeli wykształcenie lub praktyka zawodowa osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578),

3)    stwierdzenia podania nieprawdziwych lub fałszywych danych w książce praktyki zawodowej lub w zaświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki za granicą.”;

 

6)    w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Członkowie zespołu kwalifikacyjnego otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), tj. do 9 % opłaty dokonanej przez kandydata, która z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę ustala się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 i z 2005 r. Nr 157, poz.1314).”;

 

7) Załączniki do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego nr 1-7 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do uchwały.

 

§ 2.

Tekst jednolity regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa